eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › "Wykonanie termomodernizacji i wymiany okien w budynku CRiR w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1"Ogłoszenie z dnia 2021-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie termomodernizacji i wymiany okien w budynku CRiR w Rybniku
przy ul. Floriańskiej 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSIR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosir.rybnik.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.mosir.rybnik.pl/przetargi/fdm

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i Rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie termomodernizacji i wymiany okien w budynku CRiR w Rybniku
przy ul. Floriańskiej 1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1761dcb-0fc3-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 termomodernizacja elewacji i wymiana okien w budynku Bushido

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00173321/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/PN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 170648,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku sportu rekreacji polegać będzie na zewnętrznym ociepleniu ścian budynku styropianem lub wełną mineralną (na wskazanych częściach elewacji), wykończeniu elewacji tynkiem cienkowarstwowym akrylowym (na wskazanych częściach elewacji) oraz tynkiem mozaikowy (ściany piwnic powyżej poziomu terenu), a także wymianie stolarki okiennej. W poszczególnych wymienionych oknach PCV (na wskazanych w części projektowej opracowania) planuje się montaż nawiewników ciśnieniowych w ilości 1 szt. na okno. Do wymiany przeznaczono również parapety zewnętrzne i wewnętrzne (wykaz wymienianych parapetów w części projektowej opracowania)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 262011,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 302949,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262011,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 647-20-92-188

7.3.3) Ulica: Lipowa 2c

7.3.4) Miejscowość: Łuków Śląski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262011,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.