eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej część 1 Dezynsekcja i część 2 Deratyzacja, nr ref: ZP.U.SE.27.2022.Ogłoszenie z dnia 2022-07-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej część 1 Dezynsekcja i część 2 Deratyzacja, nr ref: ZP.U.SE.27.2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 2345324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej część 1 Dezynsekcja i część 2 Deratyzacja, nr ref: ZP.U.SE.27.2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ec40b99-ebc7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00099646/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone szczegółowo w pkt. 8 SWZ.
Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) Oznaczenia czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem wskazanym w pkt. 8.7. SWZ.
9) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10) W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
11) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).
12) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Rozdziale 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.SE.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej część 1 Dezynsekcja

4.2.6.) Główny kod CPV: 90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający stosownie do treści art. 441 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ. Ustalone w Formularzach cenowych ilości usług stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych usług nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1. Ilość zrealizowanych usług będzie zależna od faktycznych potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych, co jednak nie spowoduje obniżenia kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy o więcej niż 25 %.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w Rozdziale 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej część 2 Deratyzacja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90923000-3 - Usługi odszczurzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający stosownie do treści art. 441 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ. Ustalone w Formularzach cenowych ilości usług stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych usług nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1. Ilość zrealizowanych usług będzie zależna od faktycznych potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych, co jednak nie spowoduje obniżenia kwoty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy o więcej niż 25 %.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w Rozdziale 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 6 SWZ. Warunki udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: [Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie].
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: [Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie],
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną dla części 1: 100 000,00 zł, dla części 2: 10 000,00 zł. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na obie części, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej należy zsumować.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
6.2.4.1. dla części 1 – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę z obszaru przedmiotu zamówienia odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( tj. dezynsekcji ), w budynku mieszkalnym lub budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
6.2.4.2. dla części 2 – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę z obszaru przedmiotu zamówienia odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( tj. deratyzacji ), w budynku mieszkalnym lub budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określono w rozdziale 7 SWZ :

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 a do formularza oferty (FO) oraz Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (...).
Podpisany Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy.


Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień
złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (…)
– zgodnie z Załącznikiem nr 1c do formularza oferty;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem (…) .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w rozdziale 7 SWZ :
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 a do formularza oferty (FO) oraz Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (...).
Podpisany Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień
złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:

Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 6 pkt 6.2. ppkt 6.2.3 SWZ;

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług jak wskazano w Rozdziale 6 pkt 6.2.4 ppkt 6.2.4.1) i 6.2.4.2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (…) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1f.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, podpisany Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe: na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, podpisany Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne wymagane dokumenty: przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną dla cz. 1 - 100 000 złotych, cz. 2 - 100 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w Rozdziale 6 SWZ (6.8. – 6.13.) i Rozdziale 7 SWZ (7.14.) Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, kluczowych zadań wymienionych w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2
ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku braku
takiej informacji w treści formularza oferty Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy § 9 dot. Zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
część 1 Dezynsekcja 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty w ramach wartości brutto umowy w zależności od tego co nastąpi pierwsze, jednakże nie wcześniej niż od 21.08.2022 r.
część 2 Deratyzacja 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty w ramach wartości brutto umowy w zależności od tego co nastąpi pierwsze, jednakże nie wcześniej niż od 21.08.2022 r.


Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.