eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa infrastruktury lekkoatletycznej"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 65

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umchelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d9d13cf-feec-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022449/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa infrastruktury lekkoatletycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umchelm.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja"

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://umchelm.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.3) rejestracja Wykonawcy: rejestracja konta następuje automatycznie poprzez: podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub - jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie - konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin
roboczych.4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Za datę przekazania ofert, dokumentów lub oświadczeń przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. Zamawiający określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 1) Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10.0;4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Nadzór inwestorski
nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”, 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp; 4)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.5.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 1 w Chełmie”. Zakres rzeczowy dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Projektowane Postanowienia Umowy – załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W zakresie Części nr 1 – 3 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
• cena – 60%
• doświadczenie – 40%.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nc = Cn/Cbn × Kp × Wc
gdzie:
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena oferty,
Cbn - cena badanej oferty,
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawą oceny ofert niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych przez Inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej (wskazanego później w wykazie osób), inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie obiektów sportowych o wartości powyżej 1 000 000 PLN łącznie z VAT. Inwestycje wskazane do kryterium „Doświadczenie” muszą być zakończone (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) i odebrane bez usterek. Oferty w kryterium „doświadczenie” będą oceniane następująco:
1) za 0 usług spełniających wymagania – 0 pkt.;
2) za 1 usługę spełniającą wymagania – 5 pkt.;
3) za 2 usługi spełniające wymagania – 10 pkt.;
4) za 3 usługi spełniające wymagania – 15 pkt.;
5) za 4 usługi spełniające wymagania – 20 pkt.;
6) za 5 usług spełniających wymagania – 25 pkt.;
7) za 6 usług spełniających wymagania – 30 pkt.;
8) za 7 usług spełniających wymagania – 35 pkt.;
9) za 8 usług i więcej spełniających wymagania – 40 pkt.;
Niepodanie w ofercie liczby usług skutkować będzie uznaniem, ze Wykonawca deklaruje 0 (zero) usług.
Oferta Wykonawcy w tym kryterium oceniona będzie na podstawie zapisów zawartych w formularzu ofertowym, gdzie Wykonawca wskazuje doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, poprzez podanie nazw nadzorowanych inwestycji, krótkiego opisu zakresu robót, dat ich nadzorowania oraz podmiotów, na rzecz których nadzory (usługi) te zostały wykonane. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej wskazany w kryterium oceny ofert musi być tożsamy z osobą wykazaną przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (No) obliczoną na podstawie wzoru: No = Nc+ Nd
gdzie:
No - łączna liczba punktów przyznana dla danej oferty,
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Nd - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Czarnieckiego 8 w Chełmie. Zakres rzeczowy dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Projektowane Postanowienia Umowy – załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W zakresie Części nr 1 – 3 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
• cena – 60%
• doświadczenie – 40%.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nc = Cn/Cbn × Kp × Wc
gdzie:
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena oferty,
Cbn - cena badanej oferty,
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawą oceny ofert niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych przez Inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej (wskazanego później w wykazie osób), inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie obiektów sportowych o wartości powyżej 1 000 000 PLN łącznie z VAT. Inwestycje wskazane do kryterium „Doświadczenie” muszą być zakończone (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) i odebrane bez usterek. Oferty w kryterium „doświadczenie” będą oceniane następująco:
1) za 0 usług spełniających wymagania – 0 pkt.;
2) za 1 usługę spełniającą wymagania – 5 pkt.;
3) za 2 usługi spełniające wymagania – 10 pkt.;
4) za 3 usługi spełniające wymagania – 15 pkt.;
5) za 4 usługi spełniające wymagania – 20 pkt.;
6) za 5 usług spełniających wymagania – 25 pkt.;
7) za 6 usług spełniających wymagania – 30 pkt.;
8) za 7 usług spełniających wymagania – 35 pkt.;
9) za 8 usług i więcej spełniających wymagania – 40 pkt.;
Niepodanie w ofercie liczby usług skutkować będzie uznaniem, ze Wykonawca deklaruje 0 (zero) usług.
Oferta Wykonawcy w tym kryterium oceniona będzie na podstawie zapisów zawartych w formularzu ofertowym, gdzie Wykonawca wskazuje doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, poprzez podanie nazw nadzorowanych inwestycji, krótkiego opisu zakresu robót, dat ich nadzorowania oraz podmiotów, na rzecz których nadzory (usługi) te zostały wykonane. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej wskazany w kryterium oceny ofert musi być tożsamy z osobą wykazaną przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (No) obliczoną na podstawie wzoru: No = Nc+ Nd
gdzie:
No - łączna liczba punktów przyznana dla danej oferty,
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Nd - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Połanieckiej 10 w Chełmie”. Zakres rzeczowy dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Projektowane Postanowienia Umowy – załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W zakresie Części nr 1 – 3 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
• cena – 60%
• doświadczenie – 40%.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Nc = Cn/Cbn × Kp × Wc
gdzie:
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena oferty,
Cbn - cena badanej oferty,
Kp - współczynnik proporcjonalności = 100
Wc - waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Doświadczenie”.
W kryterium „Doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawą oceny ofert niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych przez Inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej (wskazanego później w wykazie osób), inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie obiektów sportowych o wartości powyżej 1 000 000 PLN łącznie z VAT. Inwestycje wskazane do kryterium „Doświadczenie” muszą być zakończone (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) i odebrane bez usterek. Oferty w kryterium „doświadczenie” będą oceniane następująco:
1) za 0 usług spełniających wymagania – 0 pkt.;
2) za 1 usługę spełniającą wymagania – 5 pkt.;
3) za 2 usługi spełniające wymagania – 10 pkt.;
4) za 3 usługi spełniające wymagania – 15 pkt.;
5) za 4 usługi spełniające wymagania – 20 pkt.;
6) za 5 usług spełniających wymagania – 25 pkt.;
7) za 6 usług spełniających wymagania – 30 pkt.;
8) za 7 usług spełniających wymagania – 35 pkt.;
9) za 8 usług i więcej spełniających wymagania – 40 pkt.;
Niepodanie w ofercie liczby usług skutkować będzie uznaniem, ze Wykonawca deklaruje 0 (zero) usług.
Oferta Wykonawcy w tym kryterium oceniona będzie na podstawie zapisów zawartych w formularzu ofertowym, gdzie Wykonawca wskazuje doświadczenie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, poprzez podanie nazw nadzorowanych inwestycji, krótkiego opisu zakresu robót, dat ich nadzorowania oraz podmiotów, na rzecz których nadzory (usługi) te zostały wykonane. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej wskazany w kryterium oceny ofert musi być tożsamy z osobą wykazaną przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (No) obliczoną na podstawie wzoru: No = Nc+ Nd
gdzie:
No - łączna liczba punktów przyznana dla danej oferty,
Nc - liczba punktów przyznana za kryterium „Cena”,
Nd - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie Części nr 1 – 3: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) co najmniej 1 osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
b) co najmniej 1 osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
c) co najmniej 1 osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w tym cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający określając warunki w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2023 poz.334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie Części nr 1-3 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5b, 5c do SWZ (odpowiednio dla każdej z części zamówienia)– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.1.4. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c do SWZ (oddzielnie dla każdej z części zamówienia).
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ,
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. SWZ (jeżeli dotyczy),
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W zakresie Części nr 1 – 3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 6.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4a, 4b, 4c do SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 6.4. a) SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/y, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany osobowe:
a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami kwalifikacjami, o których mowa w SWZ spowodowane:
- niewywiązywaniem się z obowiązków wynikających z umowy,
- inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacją itp.),
- śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym.
W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zmiana osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
2) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana:
a) następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia na usługę stanowiącą przedmiot zamówienia lub/i na roboty budowlane,
b) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót,
c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego,
d) zmiana terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski,
e) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie pisemnego wniosku dotyczącego proponowanych zmian umowy, zawierającego co najmniej:
1) dokładny opis proponowanych zmian,
2) uzasadnienie dla dokonania zmian.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://umchelm.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej przewidziane są w Dziale IX ustawy. Przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami
ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania,b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje również zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania, zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:
- w zakresie Części 1 zamówienia w terminie 11 miesięcy od daty wykonania badań archeologicznych, nie dłużej jak do dnia 30 sierpnia 2024 roku.
-w zakresie Części 2 zamówienia w terminie 11 miesięcy od daty wykonania badań archeologicznych, nie dłużej jak do dnia 30 sierpnia 2024 roku
-w zakresie Części 3 zamówienia w terminie w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nie może być wcześniejszy niż moment przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych.
Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie, stosownie do zmiany terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.