eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodel › Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ŚwidnieOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385564299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świdno 13

1.5.2.) Miejscowość: Chodel

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-350

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ospswidno@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodel.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ochotnicza Straż Pożarna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a40e346-e83b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 319647,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowni­czo gaśniczego z układem napędowym 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnie.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. dostawę zabudowanego i wyposażonego fabrycznie nowego (rok produkcji 2022 ) lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2, o minimalnych parametrach techniczno-użytkowych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2.2. dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2022, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny, gotowy do pracy oraz spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi normami dla tego rodzaju pojazdów.
2.3. Miejsce dostawy i odbioru faktycznego – siedziba Wykonawcy.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla co najmniej 5 przedstawicieli jednostki OSP w Świdnie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie odbioru końcowego.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, uwzględnieniem zapisów SWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
4. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest na­zwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zama­wiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpo­średnio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiąza­nia charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
5. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonal­nie do wymaganego zastosowania. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równo­ważne opisane przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
6. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, specyfikacji tech­nicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywa­nym.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczo­wych części zamówienia.
8. Zgodnie z art. 256 Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamó­wienia od­powiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powo­dujące, że dal­sze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
9. Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie za­mówienia pu­blicznego jeśli środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfi­nansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta została odrzucona na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta jest niezgodna z treścią art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, a jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanymi w pkt 10.10 SWZ. Oferta nie została sporządzona w sposób zgodny w wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi spo­rządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego tj. pkt 10.10 SWZ.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.