eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w NosówceOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boguchwała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suszyckich 33

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bguvhwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.boguchwala.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80554e8f-f099-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80554e8f-f099-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052857/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213311

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzy-szących sali wraz z
modernizacją elewacji frontowej i wejścia głównego budynku sali gimnastycz-nej. Budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą
gimnastyczną, położony jest na działce ew. 931 w m. Nosówka, adres: Nosówka 186, gmina Boguchwała.
Modernizacja Sali gimnastycznej polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji budynku, poprzez wzmocnienie podłoża pod
ławami fundamentowymi budynku sali gimnastycznej metodą Jet Grou-ting oraz wykonaniu robót remontowych Sali i
zaplecza Sali. Zaprojektowano technologię wzmoc-nienia ław fundamentowych Jet Grouting, polegającą na wykonaniu 41
sztuk kolumn cementowo– gruntowych średnicy 1,30 m i głębokości 0,90 m poniżej posadowienia ław fundamentowych i
wy-tworzeniu kolumn cementowo- gruntowych o średnicy 1,3 m. Modernizacja obejmuje również na-prawę zarysowań ścian
spowodowanych nierównomiernym osiadaniem budynku oraz remont Sali wraz z zapleczem.
Wyszczególnienie, przewidzianych do wykonania robót:
- Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrznej oraz stolarki okiennej;
- Rozebranie ścianek działowych; rozbiórka płytek ściennych, demontaż osprzętu sanitarnego oraz lamp oświetleniowych;
- Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i demontażu;
- Rozebranie posadzek i podłoży pod posadzki oraz parkietu Sali gimnastycznej;
- Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych z wcześniejszym przesklepieniem otworów belka-mi stalowymi;
- Wykonanie kolumn cementowo – gruntowych w ilości 41 kolumn;
- Likwidacja rys ścian budynku sali gimnastycznej;
- Odtworzenie rozebranych elementów posadzek, ścian i instalacji sanitarnych i elektrycznych;
- Osadzenie drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych do pomieszczeń w odtworzonych ścianach oraz w przestrzeni
komunikacji;
- Wykonanie tynków i okładzin z płytek ceramicznych, malowanie tynków wewnętrznych ścian;
- Wykonanie zabudowy instalacji sanitarnych płytami gips- karton zaplecza Sali;
- Montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego;
- Montaż zestawu przyzywowego w łazience dla osób niepełnosprawnych,
- Wymiana wentylatorów elektrycznych sanitariatów, natrysków oraz Sali gimnastycznej;
- Roboty malarskie modernizowanych pomieszczeń;
- Wykonanie posadzki sportowej w Sali gimnastycznej o nawierzchni PVC;
- Modernizacja drabinek gimnastycznych Sali;
- Wymiana bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki wraz z siatką, demontaż i ponowny mon-taż koszy do gry w
koszykówkę;- Wymiana okien sali gimnastycznej, galerii oraz pomieszczeń zaplecza Sali gimnastycznej, wraz z uzupełnieniem izolacji
termicznej ościeży wraz z wyprawą elewacyjną;
- Wykonanie nakładek PCV na parapety;
- Dostawa i montaż osłon na grzejniki komunikacji Sali gimnastycznej;
- Docieplenie elewacji ścian strefy wejściowej wraz z naprawą uszkodzeń i rys;
- Malowanie elewacji Sali gimnastycznej;
- Wymiana obróbek blacharskich;
- Modernizacja schodów wejściowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia i chodni-ka do budynku Sali,
- Malowanie zewnętrznych schodów metalowych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. 30.05.2023 r., do godziny 9:30 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.