eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie - w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810941218

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krucza 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-747

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpskrucza.szczecin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c53638cd-e925-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c53638cd-e925-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058446/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawy różnych art. spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220659

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS/ZP/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 187918,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z
siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
2. Szczegółową wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw określa załącznik nr 1A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15851100-9 - Makaron niegotowany

4.5.5.) Wartość części: 101925,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i sukcesywne dostawy artykułów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
2. Szczegółową wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw określa załącznik nr 1B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 37012,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i sukcesywne dostawy przypraw dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
2. Szczegółową wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw określa załącznik nr 1C do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 7138,86 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i sukcesywne dostawy ryb dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
2. Szczegółową wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw określa załącznik nr 1D do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 41842,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postepowaniu, w zakresie CZĘŚCI 2: Artykuły mrożone, do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.