eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia貫 B這ta › Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta przy ulicy Szubi雟kiej 7 w Bia造ch B這tach"Og這szenie z dnia 2022-07-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta przy ulicy Szubi雟kiej 7 w Bia造ch B這tach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Bia貫 B這ta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350636

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szubi雟ka 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia貫 B這ta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@bialeblota.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.bialeblota.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta przy ulicy Szubi雟kiej 7 w Bia造ch B這tach”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5a6d4c4e-fc48-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00239989

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Minimalne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: • Przegl康arka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dost瘼nej wersji • W陰czona obs逝ga j瞛yka Javascript, akceptuj帷a pliki typu „cookies” • ㄠcze internetowe o przepustowo軼i co najmniej 256 kbit/s • Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytuj帷y pliki pdf • Zainstalowany program Microsoft Office lub inny odczytuj帷y pliki doc, docx, xls, xlsx, Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo軼i ekranu 1024x768 pikseli

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.41.2022.ZP2

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest us逝ga polegaj帷e na opracowaniu dokumentacji projektowej budynku Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta przy ulicy Szubi雟kiej 7 w Bia造ch B這tach. Specyfikacj Warunk闚 Zam闚ienia oraz wszelkie dokumenty stanowi帷e jej za陰czniki Zamawiaj帷y udost瘼nia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota
Szczeg馧owo przedmiot zam闚ienia zosta opisany w formularzu cenowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Us逝gi architektoniczne wzakresie obiekt闚 budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia iprojektu, oszacowanie koszt闚

71250000-5 - Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne ipomiarowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y, dokona oceny ofert, a nast瘼nie zbada czy wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona najwy瞠j, nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. 2. Ocenie wed逝g kryteri闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 19.1 SWZ, poddane zostan jedynie oferty nieodrzucone. 3. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznaj帷 ka盥ej z nich ilo嗆 punkt闚 obliczon zgodnie z pkt 19 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie Projektanta w specjalno軼i architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wiedza i do鈍iadczenie:
Wykonawca zobowi您any jest wykaza si wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, us逝gi lub us逝g, polegaj帷ych na opracowaniu min. 2 projekt闚 wykonawczych (dokumentacji projektowej) dla budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy budynku u篡teczno軼i publicznej ze wszystkimi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budow.
b) os鏏:
Potencja kadrowy
Wykonawca musi wskaza osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷e si kwalifikacjami zawodowymi i do鈍iadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca, na ka盥 funkcj wymienion poni瞠j, wska瞠 osoby, kt鏎e musi mie dost瘼ne na etapie realizacji zam闚ienia, spe軟iaj帷e nast瘼uj帷e wymagania:
1) osoba proponowana do pe軟ienia funkcji projektanta w specjalno軼i architektonicznej
wymagana liczba os鏏: 1
Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i architektonicznej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.
2) osoba proponowana do pe軟ienia funkcji projektanta w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej
wymagana liczba os鏏: 1
Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu: O鈍iadczenie wst瘼ne, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1.a) IDW, jest jednocze郾ie o鈍iadczeniem ostatecznym. Zamawiaj帷y nie 膨da od Wykonawcy z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w
tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o kt鏎ych mowa w pkt. 7.2.3) IDW, Zamawiaj帷y zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie sk豉dania nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: a) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 –o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; b) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych. 10.2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. 10.3. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Propozycj tre軼i zobowi您ania stanowi Formularz zamieszczony w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SWZ. 10.4. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.3., potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz okre郵a w szczeg鏊no軼i: a) Zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, b) Spos鏏 i okres udost瘼nienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia c) Czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 10.5. Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy. a) Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby nie potwierdzaj spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w postepowaniu, lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y za膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. 10.6. Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach lub podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby. 10.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniami, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.1. (art. 125 ustawy Pzp), tak瞠 o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 11.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o kt鏎ych mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 7.2. IDW. 11.3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.2. IDW sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 (art. 125 ustawy Pzp). O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. 11.4. O鈍iadczenia podmiot闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊nie sk豉dane s w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez ka盥ego z nich w zakresie, w jakim potwierdzaj okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. 11.5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 s oni zobowi您ani z這篡 dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9, przy czym : 1) dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9.3. sk豉da
odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/ spe軟ianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 2) dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9.4. sk豉da ka盥y z nich.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany w umowie wy陰cznie w zakresie wskazanym w projekcie umowy, stanowi帷ym integraln cz窷 SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem formularza dost瘼nego na platformie zakupowej. Przy sk豉daniu oferty nale篡 post瘼owa zgodnie z instrukcjami wy鈍ietlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko b喚dnego przeslania oferty obci捫a Wykonawc.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.