eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Modernizacja hali sportowej przy V LO w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja hali sportowej przy V LO w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE

1.2.) Oddział zamawiającego: V LO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001388940

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ignacego Krasickiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-685

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 5429953

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo5.olsztyn.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo5.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239987

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00239103

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 2 do SWZ, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu,
6) oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
7) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia załącznik nr 6 do SWZ

Po zmianie:
Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 2 do SWZ, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
UWAGA:
1. W rozdziale VIII ust.4 usunięto:
pkt 5 tj. zapis: oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu
oraz
pkt 7 tj. zapis: oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia załącznik nr 6 do SWZ

2. W rozdziale XVIII ust.1 usunięto:
pkt 3.tj. zapis: złożenia kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie przedmiaru robót

3. W spisie załączników do SWZ usunięto zał. nr 6 tj.
„Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia przedmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art.7”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.