eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › Wymiana źródeł ciepła bezklasowych kotłów do zgazowywania drewna na nowoczesne kotły do zgazowywania drewna 5klasy z certyfikatem ECODESIGN w osadach na terenie Nadleśnictwa ŁochówOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana źródeł ciepła bezklasowych kotłów do zgazowywania drewna na nowoczesne kotły do zgazowywania drewna 5klasy z certyfikatem ECODESIGN w osadach na terenie Nadleśnictwa Łochów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ŁOCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszkowska 28

1.5.2.) Miejscowość: Łochów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 675-11-24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lochow@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lochow/zamowienia-publiczne2

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł ciepła bezklasowych kotłów do zgazowywania drewna na nowoczesne kotły do zgazowywania drewna 5klasy z certyfikatem ECODESIGN w osadach na terenie Nadleśnictwa Łochów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb047ff-fc61-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aec5b09d-808e-4356-8bf4-2834ea58c52d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) p. Tomasz Prokurat;
e- mail: tomasz.prokurat@warszawa.lasy.gov.pl ;
2) od poniedziałku do piątku w godz.7:15-15:15 , z wyłączeniem dni wolnych od
pracy.
8.2 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za pośrednictwem ePUAP.
We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania wskazanym w SWZ.
2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email lochow@warszawa.lasy.gov.pl .
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania
dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt. 2) adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Łochów ul.
Wyszkowska 28; 07-130 Łochów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych p. Patryk Makowski, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem patryk.makowski@comp-net.pl lub telefonicznie pod
numerem 796 400 977 .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie kotłów
należących do Nadleśnictwa Łochów, na które składa się m.in.:
1) W Kątach Czernickich 42/2; 05-282 Strachówka:
a) Demontaż starego kotła
b) Wykonanie brakującego kanału „zetowego”
c) Zamontowanie wkładu kominowego
d) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
e) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
f) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
g) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
h) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
i) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
j) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
k) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu.
2) W Miedniku 13a/1; 07-104 Stoczek:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
d) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
e) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU
f) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
g) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu.
3) W Ludwinowie 39, 07-100 Węgrów:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
d) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
e) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
f) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
g) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
h) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
i) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu
4) W Ludwinowie 38,07-100 Węgrów:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
d) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
e) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
f) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
g) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
h) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
i) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu
5) W Jerzyskach 31A, 07-130 Łochów:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
d) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
e) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
f) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
g) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
h) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
i) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu
6) W Ruchence ul. Lipowa 9, 07-100 Węgrów:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
d) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 20kW wraz z instalacją
przy kotle
e) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
f) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
g) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
7) W Łochowie ul. 1-Maja 71, 07-130 Łochów:
a) Demontaż starego kotła
b) Wymiana naczynia wzbiorczego na stychu o pojemości min.60 l
c) Montaż zbiornika buforowego o pojemności 1000l
d) Montaż kotła do zgazowywania drewna mocy 25kW wraz z instalacją
przy kotle
e) Wymiana pompy obiegowej po stronie kotła, pomp C.O. i CWU,
f) Montaż niezbędnej armatury odcinającej filtrów, wymiana rur z kotła do
bufora oraz z bufora do zasobniku CWU,
g) Montaż zaworu trójdrogowego na zasilaniu instancji C.O. oraz zaworu
ochrony temperatury
h) Wymontowanie drzwi do kotłowni oraz poszerzenie otworu w celu
montażu urządzeń
i) Przywrócenie drzwi do stanu minimum sprzed demontażu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 100 000,00zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie zdolności zawodowej, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z
postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważną osobą,
właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest członkiem
odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
1) 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.