eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kijewo Królewskie › Realizację projektu budowlano-wykonawczego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie" (wraz z zagospodarowaniem terenu ...)Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizację projektu budowlano-wykonawczego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie” (wraz z zagospodarowaniem terenu ...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Toruńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kijewo Królewskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-253

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kijewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kijewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizację projektu budowlano-wykonawczego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie” (wraz z zagospodarowaniem terenu ...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e62f616-fc5f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036689/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl ; https://bip.kijewo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: umb@brodnica.pl .
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: umb@brodnica.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452)
.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5.
Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
9. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
11. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty
oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę
12. Oferta, oświadczenia i inne dokumenty muszą być złożone w oryginale. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
14. Ze względu na brak miejsca Zamawiający nie może wpisać wszystkiego. Szczegółowo zostało zapisane w rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możecie się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, 86-253 Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2,
- e-mailowo: urzadgminy@kijewo.pl,
- telefonicznie: 56 686-70-56.

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, wysyłając e-mail na adres: iod@jumi2012.pl

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 2 pkt 2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
2. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych, jeżeli:
a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być (...)
Ze względu na brak miejsca Zamawiający nie może wpisać wszystkiego. Szczegółowo zostało zapisane w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK. 271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie budowa inwestycji pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie” (wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury) – zgodnie z istniejącą koncepcją architektoniczną i programem funkcjonalno – użytkowym, a w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie (wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury).
W ramach zadania wykonawca powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści PFU. Integralną częścią niniejszej SWZ jest Program Funkcjonalno-Użytkowy FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabiański z siedzibą w Brodnicy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ (Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz ze wszystkimi załącznikami).
Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://bip.kijewo.pl oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 1A, telefon: 56 686-70-56, 508059045, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:15 do 15:15, wtorek od 7:15 do 16:15, piątek od 7:15 do 14:15.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Badania i oceny ofert oraz badania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
2. Oferty oceniane będą w 2 etapach.
3. W I etapie zostanie dokonana ocena ofert, czyli dokonana zostanie ocena ofert pod kątem spełnienia wymogów przedmiotowych,
w tym badanie ofert od strony formalnej, pod względem kompletności, zgodności ze SWZ, pod kątem zaistnienia przesłanek
odrzucenia oferty oraz dokonana zostanie merytoryczna ocena ofert pod względem kryterium oceny ofert, w tym ustalenie rankingu
ofert i ustalenie oferty najwyżej ocenianej (ocenionej jako najkorzystniejsza), a także dokonana zostanie ocena spełnienia
właściwości podmiotowych wykonawców, czyli zbadane zostanie czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu na podstawie składanego przez Wykonawcę do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt XVIII.1 SWZ.
4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana według kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
5. Zamawiający ustali ranking ofert i ustali ofertę najwyżej ocenianą (ocenioną jako najkorzystniejsza) na podstawie kryteriów oceny
ofert.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny) lub ofertę z
najniższą ceną (jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny) zostanie uznana za ofertę najwyżej ocenioną (ocenioną jako
najkorzystniejsza). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. W II etapie dokonana zostanie ostateczna ocena spełnienia właściwości podmiotowych wykonawców, czyli zbadane zostanie czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu na podstawie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt XVIII.3 i XVIII.7 SWZ, po
wcześniejszym złożeniu ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.
8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny) lub ofertę z
najniższą ceną (jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny) złożona przez wykonawca, który nie podlegał wykluczeniu oraz spełnił
warunki udziału w postępowaniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt XXI.11 ppkt 3), zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody
na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za
wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
13. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 226 ustawy Pzp.
14. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, niepodlegającego wykluczeniu oraz spełniającego warunki udziału w
postępowaniu, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza.
15. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczno - jakościowe (termin udzielenia pisemnej gwarancji jakości)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 8 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tzn.:

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tzn.:
a) Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz, co najmniej dwóch (2) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje, co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie wykonania projektów, dwóch projektów polegających na zaprojektowaniu sali sportowej, budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury towarzyszącej, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 50.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy prace projektowe zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika Nr 4.A. do SWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów.
b) Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz, co najmniej dwóch (2) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył), co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury, o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 4.500.000,00 PLN brutto. Należy podać ich rodzaj i wartość oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika Nr 4.B. do SWZ.
c) Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi:
- pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego posiada wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obiektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy i remontów budynków, posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej,
Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
- uprawnionych projektantów ( tj. spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) w specjalności:
- sanitarnej
- elektrycznej
Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 5 do SWZ
d) Wykonawca wykaże, przedstawiając wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
- kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiada wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie budowy, przebudowy i remontów budynków, posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy, jest członkiem właściwiej terytorialnie izby samorządu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej.
Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.).
- kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej ograniczone oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220 ze zm.).
- kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej ograniczone oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220 ze zm.)
Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 5 do SWZ;
e) Wykonawca wykaże, przedstawiając oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, wskazanych w wykazie osób (załącznik Nr 5 do SWZ) niezbędnych do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwane dalej „ustawą”,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, w wysokości nie mniejszej niż 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
2) a) Wykazu prac projektowych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi projektowe zostały wykonane, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.A do SWZ:
- co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie wykonania dwóch projektów polegających na zaprojektowaniu hali sportowej, budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury towarzyszącej, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 50.000,00 PLN brutto.
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.B do SWZ :
- co najmniej dwa (2) zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową infrastruktury, o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić, co najmniej 4.500.000,00 PLN brutto.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, :
- pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego posiada wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obiektów budowlanych w zakresie budowy, przebudowy i remontów budynków, posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.
- uprawnionych projektantów ( tj. spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.) w specjalności: - sanitarnej, - elektrycznej
- kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiada wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie budowy, przebudowy i remontów budynków, posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy.
- kierownik robót branży sanitarnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej ograniczone oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
- kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej ograniczone oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie ....reszta rozdział XVIII ust. 7 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące inne dokumenty lub oświadczenia w ramach oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt XVIII.2 ppkt 2) SWZ.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Uwaga: wymóg przedłożenia przedmiotowego dokumentu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt XVI.4 ppkt 3) SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5) Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika (Pełnomocnictwo), o którym mowa w SWZ, tj. – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Z treści tego dokumentu powinno wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
6) Potwierdzenie wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane.
7) Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w pkt XVI.3. ppkt 3) SWZ – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na Formularzu ofertowym (w Formularzu ofertowym przygotowano stosowne zapisy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 34 9484 1163 2726 0751 0636 0033 z dopiskiem „Wadium – Znak sprawy: RGK.271.2.2022”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem ePUAP wraz z Ofertą.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Gmina Kijewo Królewskie;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) gwarancji lub poręczeń – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.
Uwaga: W celu zachowania wymaganej dla Gwarancji/Poręczenia formy oryginału: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (za pośrednictwem ePUAP) elektronicznie sporządzony przez Gwaranta/Poręczyciela dokument (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela, nie wprowadzając w dokumencie żadnych zmian, w tym nie nanosząc swojego podpisu. Za oryginał nie zostanie uznany dokument stanowiący cyfrowe odwzorowanie (scan, kserokopia) otrzymanej Gwarancji/Poręczenia.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
9. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, (...) Ze względu na brak miejsca szczegóły określa rozdział XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58–60 ustawy Pzp). W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Uwaga - Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Powyższe oznacza, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać łącznie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 117 ustawy Pzp.
- Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona przez
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówieni ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.
- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych
w art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie:
1) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania
zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe,
2) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym przedłużeniem, jeżeli zajdzie taka konieczność, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, z uwagi na:
a) zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozumianych jako siła wyższa, które spowodowały szkodę w
trakcie realizacji przedmiotu umowy lub ze względów technologicznych negatywnie wpływają na jakość wykonania i
trwałości przedmiotu umowy, mimo zastosowania przez Wykonawcę wszelkich dostępnych środków zabezpieczających przed negatywnym oddziaływaniem,
b) działanie siły wyższej uniemożliwiającej kontynuowanie robót budowlanych, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu zawarcia umowy, w
szczególności wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władz i administracji publicznej,
c) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było uniknąć
lub przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności,
d) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
e) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
f) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy
mających wpływ na czas realizacji robót,
g) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z:
a) konieczności ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z części robót, w tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania w
dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i mających wpływ na
zakres robót,
b) konieczności realizacji dodatkowych robót niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, których
realizacja stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
c) konieczności realizacji robót w sposób zmieniony, których zmiana stała się konieczna na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, w tym wynikająca m.in. z potrzeby zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej po dacie otwarcia ofert,
e) z innych konieczności pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie (wartości pierwotnej umowy), a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy (...)...
Ze względu na zbyt małą pojemność kolumny Zamawiający nie może wszystkiego zamieścić i wskazuje, że szczegółowo
zostało opisane w & 34 wzoru umowy oraz reszta informacji została zawarta w sekcji IX tego ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Reszta treści do sekcji VII - Projektowane postanowienia umowy (...)...
5) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie
na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób,
b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy (np. rezygnacji),
6) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu
umowy, w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych
wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstępstwo,
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych,
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na nieuzasadnione opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli
zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe
związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
II. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 tejże ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 tego przepisu ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.