eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi S逝psk › Modernizacja instalacji w kot這wni Szko造 Policji w S逝psku przy ul. Krakusa 2-3 wraz z zakupem kot豉 gazowego".Og這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji w kot這wni Szko造 Policji w S逝psku przy ul. Krakusa 2-3 wraz z zakupem kot豉 gazowego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Policji w S逝psku

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: 42

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770702958

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Kili雟kiego 42

1.5.2.) Miejscowo嗆: S逝psk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - S逝pski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.spslupsk.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji w kot這wni Szko造 Policji w S逝psku przy ul. Krakusa 2-3 wraz z zakupem kot豉 gazowego”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e31bd3d8-fee9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00239925

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00134884/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Realizacja rob鏒 budowlanych w ramach inwestycji pt: "Modernizacja instalacji w kot這wni Szko造 Policji w S逝psku przy ul. Krakusa 2-3 wraz z zakupem kot豉 gazowego"

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e31bd3d8-fee9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 komunikowania si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, email:
spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e- Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
3. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
4. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog
skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
5. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa, zawiadomie i zadawanie pyta. „Formularze do komunikacji” umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
6. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
7. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez Wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
8. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-17/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie modernizacji instalacji w kot這wni Szko造 Policji w S逝psku przy ul. Krakusa 2-3 wraz z zakupem kot豉 gazowego w zakresie okre郵onym w projektach, przedmiarach rob鏒 i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych, kt鏎e stanowi za陰czniki do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45432000-4 - K豉dzenie iwyk豉danie pod堯g, 軼ian itapetowanie 軼ian

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert za pomoc systemu punktowego zgodnie z poni窺zymi zasadami:
Kryterium „cena” przedmiotu zam闚ienia.
Maksymaln liczb punkt闚 (100) otrzyma Wykonawca, kt鏎y zaproponuje najni窺z ca趾owit cen za przedmiot zam闚ienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj odpowiednio mniejsz liczb punkt闚 zgodnie ze wzorem:
Pc = (Cn : Cob) x 100 pkt

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu i spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠:
1) dysponuje osobami zdolnymi do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaganych przepisami prawa budowlanego, kt鏎e skierowane zostan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia tj.: kierownikiem rob鏒/budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, kierownikiem rob鏒 z uprawnieniami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, kierownikiem rob鏒/budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych posiadaj帷ymi aktualne za鈍iadczenia potwierdzaj帷e przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego. Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia funkcji okre郵onych powy瞠j,
2) dysponuje osobami posiadaj帷ymi 鈍iadectwa kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w grupach: G1, G2 i G3 w odpowiednim zakresie, kt鏎e b璠 wykonywa roboty instalacyjne,
3) nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa co najmniej 1 (jedn) robot budowlan polegaj帷 na modernizacji kot這wni wraz z wymian kot豉 gazowego, o mocy nie ni窺zej ni 250 kW.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykaza dysponowanie osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 pe軟i funkcj kierownika budowy/rob鏒 posiadaj wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i sanitarnej oraz posiadaj aktualne za鈍iadczenia potwierdzaj帷e przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego,
3) o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 wykonywa roboty instalacyjne posiadaj 鈍iadectwa kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru odpowiednio w grupach: G1, G2 i G3,
4) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane
zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodno軼i parametr闚 oferowanego kot豉 parowego z parametrami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia (str. 15 pkt 4.1. 毒鏚這 ciep豉 Element III Projektu Technicznego Modernizacji Kot這wni)
Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 z這瞠nia wraz z ofert certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk lub karty katalogowej okre郵aj帷ej parametry wymagane, pozwolenia, certyfikaty i dopuszczenia.
2. Zamawiaj帷y zaakceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆 urz康ze okre郵onych powy瞠j.
3. Zamawiaj帷y akceptuje odpowiednie przedmiotowe 鈔odki dowodowe, inne ni te, o kt鏎ych mowa w ust 1 w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem 瞠 dany Wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego dostawy spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 z. (s這wnie: osiem tysi璚y z這tych 00/100).
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wniesione w formach okre郵onych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Je瞠li wadium jest wnoszone w innej formie ni w pieni康zu Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieni康zu Wykonawca wp豉ca przelewem na rachunek bankowy Szko造 Policji w S逝psku w NBP Oddz. Gda雟k 06 1010 1140 0036 5213 9120 0000 z adnotacj dotycz帷 post瘼owania, na kt鏎e zosta這 wniesione. Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
6. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek udzia逝 w post瘼owaniu mo瞠 by spe軟iony przez wszystkich Wykonawc闚 lub przez co najmniej jednego z Wykonawc闚. W tym celu Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia s zobowi您ani do do陰czenia do oferty o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, jakie roboty budowlane, i wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.
1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okre郵onego w umowie, kt鏎e mo瞠 ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
2) Zmiany terminu maksymalnie o liczb dni odpowiadaj帷 wstrzymaniu lub op騧nieniu w wykonywaniu rob鏒, jedynie w nast瘼stwie:
a. wyst徙ienia kl瘰ki 篡wio這wej na terenie prowadzonych rob鏒, maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na dochowanie umownego terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu Umowy, wyst徙ienia pandemii,b. konieczno軼i udzielenia zam闚ie na roboty dodatkowe, wykraczaj帷ych poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, a niezb璠nych do jego prawid這wego wykonania, i kt鏎e maj wp造w na dochowanie umownego terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu Umowy, udzielonych zgodnie z przepisami Pzp,
c. konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zam闚ie uzupe軟iaj帷ych i dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu Umowy,
d. niemo積o軼i realizacji przedmiotu Umowy z powodu niedopuszczenia do wykonywania rob鏒 lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc,
e. dzia豉 organ闚 administracji lub gestor闚 sieci skutkuj帷ych przekroczeniem okre郵onych przez prawo termin闚 wydawania decyzji, zezwole, uzgodnie lub odmow wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie itp.
f. wyst徙ienia wad dokumentacji technicznej, skutkuj帷ych konieczno軼i dokonania w niej zmian, je瞠li uniemo磧iwia to lub wstrzymuje wykonywanie rob鏒,
g. uzgodnie pomi璠zy Stronami dotycz帷ymi skr鏂enia terminu,
h. zmiany przepis闚 prawa,
i. konieczno嗆 skoordynowania rob鏒 budowlanych z innymi zadaniami, je郵i maj wp造w na realizacj przedmiotu Umowy,
j. zmiany niniejszej umowy, na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Pzp.
3) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w nast瘼stwie:
a. konieczno軼i wykonania jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒 obj皻ych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazane w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt鏎y je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy,
b. stwierdzenia odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚 geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, kt鏎e mog skutkowa niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy,
c. stwierdzenia odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w Dokumentacji projektowej warunk闚 terenu budowy, w szczeg鏊no軼i wyst徙ienia nie zinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urz康ze i obiekt闚 budowlanych,
d. zmian technologicznych, o ile s one korzystne dla Zamawiaj帷ego oraz pod warunkiem, 瞠 s spowodowane w szczeg鏊no軼i:
- zastosowaniem innej technologii wykonania rob鏒 spowodowanej w szczeg鏊no軼i: niedost瘼no軼i na rynku materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materia堯w lub urz康ze,
- pojawieniem si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji pozwalaj帷ych na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji przedmiotu umowy lub koszt闚 eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umo磧iwiaj帷e uzyskanie lepszej jako軼i rob鏒,
- pojawieniem si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob鏒 pozwalaj帷ej na zaoszcz璠zenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub koszt闚 wykonywanych.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 z這篡 zamieszczaj帷 j za po鈔ednictwem systemu dost瘼nego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y w dniu 07 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 zaprasza Wykonawc闚 do Wydzia逝 Inwestycji i Remont闚 Szko造 Policji w S逝psku do odbycia wizji lokalnej.
Wizja lokalna odb璠zie si w miejscu realizacji zam闚ienia tj. przy ul. Kili雟kiego 42 w S逝psku. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y informuje, 瞠 uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowi您kowe co oznacza brak sankcji odrzucenia oferty w okoliczno軼iach, gdy Wykonawca nie skorzysta z przys逝guj帷ej mu mo磧iwo軼i.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.