eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych OdNowa dla Lidera dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych OdNowa dla Lidera dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych OdNowa dla Lidera dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bb26ea2-fe0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045779/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Organizacja szkoleń grupowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w ust. 3.5 ogłoszenia, i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dot. danego postępowania. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dot. logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców": https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na Platformie w zakładce „Wiadomości”, sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4. Zaleca się, aby Wykonawca założył bezpłatne Konto Użytkownika na platformazakupowa.pl. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W celu założenia konta Użytkownik wypełnia formularz Założenia konta, podając m. in. adres e-mail. Powiadomienia systemowe dot. opublikowania komunikatu publicznego lub przesłania spersonalizowanej wiadomości przekazywane będą wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w formularzu Założenia konta. 5. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 PZP Zamawiający informuje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: 1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., 2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli, 3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda), 5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB, 6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar. 6. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.54.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 89634,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych OdNowa dla Lidera dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Główny cel konsultacji: Kompetentna i zmotywowana kadra kierownicza:
• skutecznie realizującej powierzone Urzędowi zadania samorządu województwa,
• prezentująca postawy zgodne ze wspólnie wypracowanym kanonem wartości,
• ciągle rozwijająca swoje kompetencje, adaptująca się do zmiennego otoczenia i realizująca nowe zadania.
Cele szczegółowe konsultacji
1) wzmacnianie elastycznego i kreatywnego zarządzania opartego na wspólnych wartościach;
2) ciągły rozwój umiejętności kadry kierowniczej w zakresie kierowania zespołem pracowników;
3) wsparcie kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem i zadaniami poprzez wskazanie skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami menedżerskimi, poszukiwanie rozwiązań niestandardowych sytuacji problemowych, radzenie sobie ze stresem;
4) wypracowanie nowych sposobów działania, m.in. w zakresie: trudnych rozmów z pracownikami, zarządzania konfliktem, negocjacji, utrzymaniem ich zaangażowania, motywowania, budowania zespołu, zaufania, współpracy w zespole oraz stworzenie możliwości znalezienia odpowiedzi na wątpliwości związane z rolą kierowniczą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79633000-0 - Rozwój personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyska największą, zsumowaną liczbę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie konsultantów

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena pracy konsultantów

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował zespołem osób, złożonym z Koordynatora projektu oraz 3 konsultantów.
Funkcję Koordynatora projektu może pełnić jeden z trzech wskazanych przez Wykonawcę konsultantów, bądź osoba wskazana spoza grona konsultantów.
Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały następujące kwalifikacje i doświadczenie:
1) Koordynator projektu – osoba wskazana przez Wykonawcę do koordynowania projektu:
a) minimum 5-letnie doświadczenie w koordynacji grupowych projektów rozwojowych dla kadry kierowniczej (w tym w administracji publicznej),
b) wykształcenie wyższe;
2) 3 konsultantów, z których każdy:
a) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej w zakresie prowadzenia szkoleń dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, w tym dla kadry kierowniczej administracji publicznej, z obszaru komunikacji z pracownikami lub/i zarządzania konfliktem lub/i negocjacji lub/i motywowania lub/i budowania zespołu lub/i współpracy w zespole,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, w tym dla kadry kierowniczej administracji publicznej, z obszaru elastycznego i kreatywnego zarządzania opartego na wspólnych wartościach; kierowania zespołem pracowników; zarządzania zespołem i zadaniami, radzenia sobie z wyzwaniami menedżerskimi, poszukiwania rozwiązań niestandardowych sytuacji problemowych, radzenia sobie ze stresem; wypracowania nowych sposobów działania, m.in. w zakresie: trudnych rozmów z pracownikami, zarządzania konfliktem, negocjacji, utrzymaniem zaangażowania, motywowania, budowania zespołu, zaufania, współpracy w zespole,
c) posiada wykształcenie wyższe,
d) posiada minimum 5-letnie doświadczenie coachingowe, w tym minimum 70 godzin coachingu grupowego lub indywidualnego o tematyce zawodowej oraz certyfikat/dyplom coacha,
e) specjalizował się przynajmniej w jednej z 3 form pracy z ludźmi: specjalizacja interwencyjna, specjalizacja rozwojowa, specjalizacja doradcza.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie trzy ww. specjalizacje zostały zabezpieczone łącznie przez wskazanych przez Wykonawców konsultantów, tzn. każdy z trzech konsultantów posiada jedną z trzech główną specjalizację.
3) W przypadku konsultanta ze specjalizacją interwencyjną Zamawiający wymaga, aby spełniał on dodatkowe wymagania w zakresie doświadczenia i wykształcenia:
a) wykształcenie psychologiczne (studia wyższe magisterskie),
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej lub/i indywidualnej (dotyczy konsultanta/konsultantów ze wskazaną specjalizacją interwencyjną).
4) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z trzech konsultantów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia dodatkowo posiadał minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w oparciu o metodologię FRIS® oraz certyfikat trenera FRIS®.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie zgodności oferowanych przez Wykonawcę usług z kryteriami określonymi w kryteriach oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci trzech 15-minutowych nagranych próbek konsultacji – po jednej dla każdego z konsultantów, którzy będą prowadzili konsultacje; Zamawiający wymaga, aby nagrane próbki przedstawiały konsultantów, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i spełniających warunki udziału w postępowaniu;
2. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 – nagrane próbki pracy konsultantów - Wykonawca może przekazać wraz z ofertą w formacie MP4 za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub udostępnić poprzez wskazanie w Formularzu oferty adresu strony internetowej (URL), na której Zamawiający będzie miał możliwość odtworzenia materiału wideo (w przypadku podania adresu strony internetowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostęp do nagrania co najmniej do czasu zakończenia postępowania przetargowego).
3. Przedmiotowe środki dowodowe – nagrane próbki pracy konsultantów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi opisanymi przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert w SWZ.
4. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 podlegać będą ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w § 23 SWZ, dlatego też Zamawiający wymaga, aby zawierały elementy odpowiadające poszczególnym podkryteriom.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 1 lub będą one niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywać Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy PZP.
6. Oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w przypadku, gdy:
1) Wykonawca dołączy przedmiotowy środek dowodowy, którego sposób złożenia oraz forma uniemożliwi dokonanie oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w § 23 SWZ,
2) oferta Wykonawcy w kryteriach oceny, określonych w § 23 SWZ dla poszczególnych części zamówienia, nie uzyska wymaganego minimum punktów, tj. przy ocenie pracy co najmniej 1 konsultanta otrzyma w sumie w ramach podkryteriów określonych w ppkt a) – e) mniej niż 7,5 pkt.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 4. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.), treść oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, zamieszczonej na stronie Platformy Zakupowej Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Forma elektroniczna oznacza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, zamieszczona na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. ustawa PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.