eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w KolbuszowejOg這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Obro鎍闚 Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fc096241-faf8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00239847

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00032724/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.20 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu
platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu,
opisane zosta造 w Regulaminie i Instrukcji dost瘼nych pod adresem https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczeg馧owe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawc闚 (Rozdzia I SWZ).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiaj帷ych w celu
zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
1.1. Zamawiaj帷y Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz璠zie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obro鎍闚 Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Pi連udskiego 6/10
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 502
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego:
„安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta P造walnia Fregata w Kolbuszowej"
znak sprawy, ZP.271.1.27.2023, prowadzonym w trybie: podstawowym
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja
post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
1.1.6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym
z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy
Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowi您any jest wype軟i obowi您ek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os鏏 fizycznych, od kt鏎ych dane osobowe bezpo鈔ednio lub po鈔ednio pozyska w celu ubiegania si o udzielenie zam闚ienia
publicznego w niniejszym post瘼owaniu, a tak瞠 w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Obs逝ga ratownicza krytej p造walni, w sk豉d kt鏎ej wchodz: Basen sportowy – o wymiarach 12 x 25 m., basen do nauki p造wania – o wymiarach 8 x 12 m., basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi: sztuczna rzeka, 豉weczki powietrzne, masa瞠 karku, gejzery wodne, jacuzzi , 60-metrowa zje盥瘸lnia, sauna
2. Zapewnienie brakuj帷ej liczby ratownik闚 wodnych:
a) dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie krytej p造walni do 3 ratownik闚 na ka盥ej zmianie zgodnie z przedstawionym harmonogramem zapotrzebowania wykonawcy do 20 dnia ka盥ego miesi帷a na kolejny miesi帷 kalendarzowy.
- od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 09:00 – 21:00,
- w soboty, niedziele i 鈍i皻a w godzinach 09:00 – 21:00.
b) zast瘼stwa w przypadku absencji chorobowej lub urlopu ratownik闚 b璠帷ych pracownikami Zamawiaj帷ego.
c) hipotetyczna liczba godzin wynosi oko這: 3 184

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 75252000-7 - S逝瘺y ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Us逝gi wzakresie ochrony zdrowia ibezpiecze雟twa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 1. Zamawiaj帷y
przewiduje udzielenie zam闚ie do 10%, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zam闚ienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us逝g lub rob鏒 budowlanych, zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu
podobnych us逝g lub rob鏒 budowlanych, je瞠li takie zam闚ienie by這 przewidziane w og這szeniu o zam闚ieniu dla zam闚ienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca趾owita warto嗆 tego zam闚ienia zosta豉 uwzgl璠niona przy obliczaniu jego
warto軼i.
2. Warunki, na jakich zostanie udzielone zam闚ienie:
1) W prowadzonym post瘼owaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiaj帷y b璠zie wprowadza podstawy wykluczenia z
post瘼owania identyczne z tymi, kt鏎e stosowa
w pierwotnym przetargu 陰cznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spe軟ienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowi您ywa b璠 te same zasady dotycz帷e podwykonawstwa.
3) Terminy p豉tno軼i i zasady rozlicze nie b璠 modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zam闚ienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: kryteria wyboru ofert okre郵ono w Instrukcji dla Wykonawc闚 (Rozdzia I SWZ)

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y mo瞠 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na
potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia,
2) Spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji.
2. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) Warunek zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia,
licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotycz帷e okre郵onej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Wykonawca spe軟i warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je瞠li wyka瞠, 瞠
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem
zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsza ni: 50.000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj帷y mo瞠 膨da, w szczeg鏊no軼i,
nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej
z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚
dowodowych, o kt鏎ych mowa w lit. a, wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e wystarczaj帷y spos鏏
potwierdzaj spe軟ienie opisanego przez zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji
dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotycz帷e niezb璠nego wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia, potencja逝 technicznego:
a. Wykonawca spe軟ia ten warunek udzia逝 w post瘼owaniu /dotycz帷y kwalifikacji zawodowych/, je瞠li wyka瞠, 瞠
dysponuje nast瘼uj帷 osob:
Osobami zdolnymi do realizacji us逝gi ratownictwa wodnego zgodnie z ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze雟twie
os鏏 przebywaj帷ych na obszarach wodnych.
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych
zdolno軼i technicznej lub zawodowej, zamawiaj帷y mo瞠, w zale積o軼i od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub
zakresu rob鏒 budowlanych, dostaw lub us逝g, 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: o鈍iadczenie o
spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – za. Nr 1a do Rozdzia I SWZ. W przypadku udost瘼nienia zasob闚 –
o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby stanowi za陰cznik nr 1b Rozdzia I SWZ.
b. Wykonawca spe軟i ten warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li
okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie), a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w
post瘼owaniu, a je瞠li okres jest kr鏒szy – w tym okresie:
za us逝g odpowiadaj帷 przedmiotowi zam闚ienia Zamawiaj帷y uzna (jednorazow lub sukcesywn – w ramach jednego
kontraktu/umowy) – 鈍iadczenie co najmniej dw鏂h us逝g w zakresie bezpiecze雟twa os鏏 przebywaj帷ych na terenie p造walni o warto軼i nie mniejszej ni
50 000,00 z brutto (s這wnie: sto tysi璚y z 00/100) zrealizowanej us逝gi.
Je瞠li w dokumentach sk豉danych w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu, kwoty b璠 wyra瘸ne w walucie obcej, kwoty te zostan przeliczone na PLN wg 鈔edniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych og豉szanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) w dniu
publikacji og這szenia
w UZP.
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych
zdolno軼i technicznej lub zawodowej, zamawiaj帷y mo瞠, w zale積o軼i od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub
zakresu rob鏒 budowlanych, dostaw lub us逝g, 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Wykazu us逝g wykonywanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi
te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przed podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi
zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne
odpowiednie dokumenty.
/wz鏎 wykazu us逝g stanowi za陰cznik nr 1d -Rozdzia I SWZ/

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 w przedmiotowym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y mo瞠 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia,
2) Spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji.
2. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) Warunek zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje,
koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotycz帷e okre郵onej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj帷y mo瞠 膨da, w szczeg鏊no軼i, nast瘼uj帷ych
podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚
dowodowych, o kt鏎ych mowa w lit. a, wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e wystarczaj帷y spos鏏
potwierdzaj spe軟ienie opisanego przez zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotycz帷e niezb璠nego wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia, potencja逝 technicznego: Wykonawca
spe軟ia ten warunek udzia逝 w post瘼owaniu /dotycz帷y kwalifikacji zawodowych/, je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷 osob:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych zdolno軼i
technicznej lub zawodowej, zamawiaj帷y mo瞠, w zale積o軼i od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu rob鏒
budowlanych, dostaw lub us逝g, 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu – za. Nr 1a do Rozdzia I SWZ. W przypadku udost瘼nienia zasob闚 – o鈍iadczenie podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby stanowi za陰cznik nr 1b Rozdzia I SWZ.
b. Wykonawca spe軟i ten warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres
prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie), a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li
okres jest kr鏒szy – w tym okresie:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji dotycz帷ych zdolno軼i
technicznej lub zawodowej, zamawiaj帷y mo瞠, w zale積o軼i od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu rob鏒
budowlanych, dostaw lub us逝g, 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Wykazu us逝g wykonywanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造
wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych
mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przed podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li
wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
/wz鏎 wykazu us逝g stanowi za陰cznik nr 1d -Rozdzia I SWZ/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia przez Wykonawc wadium w wysoko軼i: 1.000,00 z
2. Zamawiaj帷y w przypadku udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub
art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, okre郵a kwot wadium dla warto軼i zam闚ienia podstawowego.
3. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania
ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.
4. Przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed逝瞠niem okresu wa積o軼i wadium
albo, je瞠li nie jest to mo磧iwe, z wniesieniem nowego wadium na przed逝穎ny okres zwi您ania ofert.
5. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) Pieni康zu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza si zmiany w niniejszej umowie zwi您ane z:
1) zmian wielko軼i zam闚ienia oraz zmian termin闚 wykonywana cz窷ci lub ca這軼i us逝gi w zale積o軼i od:
a) decyzji organ闚 odpowiedzialnych za dopuszczenie poszczeg鏊nych obiekt闚 b康 ich cz窷ci do u篡tkowania (np.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Nadz鏎 Budowlany, PIP),
b) terminu zako鎍zenia prowadzonego post瘼owania na rok nast瘼ny, a tym samym terminu podpisania umowy z
Wykonawc,
c) zmian w przepisach maj帷ych wp造w na niniejsze zam闚ienie,
d) awarii lub uszkodze; urz康ze, instalacji, budynk闚 lub budowli, itp. maj帷ych wp造w na niniejsze zam闚ienie (np. brak
pr康u, niedopuszczenie do u篡tku budynku-budowli uszkodzonych),
e) prac budowlanych lub innych maj帷ych wp造w na niniejsze zam闚ienie, a wielko軼i tego wp造wu nie mo積a by這 okre郵i
w momencie sporz康zania niniejszego SWZ,
f) ska瞠 i innych katastrof wywo豉nych przez dzia豉lno嗆 cz這wieka maj帷ych wp造w na realizacj niniejszego zam闚ienia,
g) innych czynnik闚, kt鏎ych nie da這 si przewidzie w chwili sporz康zania SWZ:
a. gdy wykonanie pe軟ego zam闚ienia nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego,
b. zmian obligatoryjnych wynikaj帷ych ze zmian przepis闚 prawa niezale積ych od stron,
c. zmian os鏏 wskazanych w ofercie Wykonawcy, wy陰cznie za zgod Zamawiaj帷ego wyra穎n w formie pisemnej, pod
warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnie i kwalifikacji zawodowych jak wymagane przez
przepisy prawa w tym zakresie,
d. zmian Koordynator闚 z uwagi na chorob, urlop, sytuacje losowe itp.,
e. zmian nieistotnych,
f. zmian na skutek zdarzenia niezale積ego od Zamawiaj帷ego, np.: decyzji organu administracji, orzeczenia s康owego,
bezpo鈔ednio wp造waj帷ego na przedmiot zam闚ienia, w zakresie obj皻ym decyzj lub orzeczeniem s康u,
g. zmian danych teleadresowych. np.: siedziby firmy, adresu do korespondencji, numer闚 telefon闚 (stacjonarnych i
kom鏎kowych) wynikaj帷ych z bie膨cych um闚 i potrzeb,
h. zmian podwykonawc闚 wskazanych w ofercie Wykonawcy, wy陰cznie za zgod Zamawiaj帷ego o ile nie zmieni to
warunk闚 SWZ,
i. w przypadku zmiany strukturalnych stron umowy, takich jak zmiana formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy, zmiana
firmy, pod kt鏎 dzia豉 Wykonawca, zmiana osoby uprawnionej do sk豉dania o鈍iadcze w imieniu Wykonawcy,
powoduj帷ych potrzeb wprowadzenia do tre軼i umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiaj帷ego, w zakresie
dokonanych zmian strukturalnych,
j. mo磧iwo嗆 dokonania ka盥ej ze zmian, np.: w zakresie przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku, gdy z uwagi na liczne przeszkody spowodowane na skutek si造 wy窺zej wykonanie umowy sta這 si niemo磧iwe.
Przez si喚 wy窺z nale篡 rozumie zdarzenie zewn皻rzne, wynik貫 po podpisaniu umowy, kt鏎ego nie mo積a by這
przewidzie, unikn望 ani jemu zapobiec przy zachowaniu wszelkich nale篡tych 鈔odk闚, niezale積ie od stron umowy.
Zdarzeniami si造 wy窺zej s mi璠zy innymi takie zdarzenia jak: kl瘰ki 篡wio這we, anomalie klimatyczne, upadki meteoryt闚,
wojny, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne wydarzenia lub decyzje
w豉dz pa雟twowych.
2. Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi
jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody.
3. Wyst徙i nieprzewidziane okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷e wykonania zadania w pierwotnie zak豉dany spos鏏 (w tym
termin) spowodowane bezpo鈔ednio wyst徙ieniem epidemii zwi您anej
z wirusem COVID-19.
4. Wykonawca winien udokumentowa wp造w wyst徙ienia wirusa COVID-19 na niemo積o嗆 wykonania zam闚ienia w
pierwotnie zak豉dany spos鏏. Zamawiaj帷y mo瞠 przed逝篡 termin realizacji zam闚ienia proporcjonalnie do okresu, w
kt鏎ym zosta造 wstrzymane roboty spowodowane wyst徙ieniem wirusa COVID-19.
Pozosta貫 zmiany umowy okre郵ono w paragrafie 12 Istotne postanowienia umowy - Rozdzia II SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-06

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.