eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta Szklarska Poręba w roku 2022"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta Szklarska Poręba w roku 2022"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Granitowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757547715

1.5.8.) Numer faksu: 757547745

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@szklarskaporeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szklarskaporeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta Szklarska Poręba w roku 2022"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f9d0771-fc5e-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f9d0771-fc5e-11ec-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP – https://www.gov.pl.web/gov/warunki-korzystania).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na
Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od
posiadanego na Platformie konta.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast
w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wielkość plików przesyłanych
jednorazowo wynosi maksymalnie 20 MB (bez względu na ilość załączników).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szklarskiej Poręby z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul.
Granitowej 2;
2) w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: iod@szklarskaporeba.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych tłuczniem na terenie
Miasta Szklarska Poręba” w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych – w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru
najkorzystniejszej oferty;
b) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może
przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty
zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług
informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz
podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora
w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:
a) o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
b) o którym mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat po wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 2. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1000000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 231000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający planuje remont cząstkowy powierzchni 1500 m2 nawierzchni bitumicznych
dróg na terenie miasta Szklarska Poręba.
1. Remont cząstkowy nawierzchni polegać będzie na frezowaniu na głębokość średnio 6 cm.
2. Pionowe odcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą
wyrównania jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta.
3. Oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym miejsca przewidywanej naprawy obejmujące usunięcie luźnych okruchów
nawierzchni i wody (doprowadzając uszkodzone miejsce do stany powietrzno – suchego), dokładne oczyszczenie dna i
krawędzi uszkodzonego miejsca z wszelkiego rodzaju grysu, żwiru, piasku i pyłu itp 4. Po przygotowaniu uszkodzonego
miejsca nawierzchni do naprawy należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją
asfaltową w ilości 0,5 l/m2 lub alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy asfaltowo – polimerowe.
5. Uzupełnienie ubytku masą bitumiczną na gorąco, drobnoziarnistą, zagęszczenie ułożonej masy bitumicznej walcem i
zabezpieczeniem krawędzi emulsją.
6. W przypadku gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie urządzeń kanalizacyjnych tj. włazów studni kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej oraz kratek ściekowych należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej.
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i
wielkości uszkodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena + gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów) -
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni obowiązek jeżeli wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie
mniejszej niż 300 000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a. wykaże, że w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie w ciągu roku, polegające na usłudze bieżącej konserwacji
bądź robotach budowlanych, które polegały na przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości min. 300 000zł.
b. wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował w szczególności n/w sprzętem budowlanym, który będzie używał w celu
wykonania zamówienia:
• 1 skrapiarką lepiszcza,
• 1 walcem,
• 1 sprężarką.
Wykonawca może dysponować sprzętem alternatywnym o porównywalnych parametrach i funkcjonalności
z wymienionymi powyżej, adekwatnymi do danego zakresu robót, dołączając do oferty uzasadnienie swojej propozycji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz
z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (wzór oświadczenia - załącznik nr 1 do SWZ);
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację
z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy
lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego – na późniejszym etapie
postępowania – podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą – w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – oraz należy je skompresować wraz z plikami stanowiącymi
ofertę do jednego pliku archiwum (.zip).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 1 składa każdy z tych Wykonawców – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla
potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
- art.108 ust. 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie publiczne tytułem środka karnego.
b. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2021 poz. 275) z innym wykonawca który złożył odrębna ofertę albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami. (załącznik nr 2 do SWZ)
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę udziału w postępowaniu żąda następujących środków dowodowych:
a. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
b. wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach, ( załącznik nr 4 do SWZ)
c. wykaz sprzęty jakim dysponuje wykonawca.( załącznik nr 5 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

nie dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

art. 454-455 ustawy pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poreba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.