eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - IIIOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 615 32 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej - III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a66a6e0b-fc3d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039591/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa sprzętu jednorazowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w zakresie przedstawienia przedmiotowego środka dowodowego w postaci Próbki, o której mowa w pkt.II.8.1) ppkt.2 lit. c) SWZ, a której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w VI. SWZ Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego. Nie podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Przedmiotowy środek dowodowy, można przekazać, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Próbkę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu, w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następującą treść:
NAZWA WYKONAWCY…………………………….
ADRES WYKONAWCY………………….……….
NUMER TELEFONU…………………………..
Próbka w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (III) DZ-271-1-31/2022
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM …………… r., DO GODZ. …….(*)
(*) należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-31/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar Jednostka miary Ilość jednostek miary (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego) (*) Wielkości opakowania oczekiwana przez Zamawiającego
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Igła do punkcji 1,8 x 40-50 op. 3 100
2. Igła do punkcji 2,1 x 40-50 op. 3 100
3. Igła iniekcyjna 0,5 X 25 op. 270 100
4. Igła iniekcyjna 0,5 X 40 op. 1 100
5. Igła iniekcyjna 0,6 X 30 op. 50 100
6. Igła iniekcyjna 0,7 X 30 op. 80 100
7. Igła iniekcyjna 0,8 X 40 op. 530 100
8. Igła iniekcyjna 0,9 X 40 op. 640 100
9. Igła iniekcyjna 0,8 X 50 op. 1 100
10. Igła iniekcyjna 1,1 X 40 op. 200 100
11. Igła iniekcyjna 1,2 X 38-40 op. 1000 100
12. Igła tępa z filtrem 1,2 x 40 op. 100 100
13. Przyrząd do przetaczania krwi x szt. 3 000 1
14. Przyrząd do przetaczania płynów x szt. 135 1
15. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych I x szt. 100 000 1
16. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BURSZTYNOWY do leków światłoczułych x szt. 100 1
17. Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi x szt. 1 1
18. Strzykawka do pomp infuzyjnych I 50ml szt. 27 000 1
19. Strzykawka do pomp infuzyjnych IV 50 ml szt. 800 1
20. Strzykawka do pomp infuzyjnych, bursztynowa I 50 ml szt. 2 300 1
21. Strzykawka do pomp infuzyjnych, bursztynowa II 50 ml szt. 1 900 1
22. Strzykawka do TBC 1 ml op. 50 100
23. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml op. 500 100
24. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml op. 700 100
25. Strzykawka dwuczęściowa 10 ml op. 950 100
26. Strzykawka dwuczęściowa 20 ml op. 750 100
27. Strzykawka insulinowa 1 ml op. 1 100
28. Strzykawka Janeta 100 ml szt. 3 900 1
29. Strzykawka trzyczęściowa 3 ml op. 3 100
30. Strzykawka trzyczęściowa 5 ml op. 1 100
31. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml op. 1 100
32. Strzykawka trzyczęściowa 20 ml op. 1 100
33. Zestaw do szybkiej infuzji krwi i płynów pojemność 500 ml szt. 1 1
34. Zestaw do transfuzji wymiennej noworodków x szt. 1 1
35. Przyrząd do atomizacji donosowej MAD Nasal x szt. 75 1
36. Igła do biopsji Punch 4 mm szt. 30 1
37. Igła do biopsji Punch 6 mm szt. 30 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2B do SWZ
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYZNACZYŁ SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA, NIE WEZWIE WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych
1) oświadczenia, że oferowane wyroby, spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR). (załącznik 2C)
2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry oferowanego Towaru spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj.:
a) Katalog oferowanego wyrobu - zawierający numer katalogowy oferowanego produktu (jeżeli taki numer posiada) - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - Zamawiający prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
b) dokumenty potwierdzające kompatybilność przedmiotu Zamówienia ze sprzętem Zamawiającego
dla poz. 15
c) próbki zaopatrzonej w oryginalną etykietę producenta lub potwierdzone kopie oznakowane numerem pozycji w pakiecie (1 sztukę) wraz z wypełnionym wykazem próbek oferowanych produktów (według załącznika nr 2D) pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów. Zamawiający oświadcza, że nie będzie zwracał próbek, które zostaną zużyte do przeprowadzenia testu oferowanego przez Wykonawcę produktu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z punktem 5.8)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. - podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej (w wersji
edytowalnej). Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1.1) SWZ podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
6) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia - dotyczy Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.