eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 3 części"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj – 3 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d47687a-fc3d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025416/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi (BO) zaprojektuj i wybuduj: 1.Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki. 2.Rowerowe Osiedle - połączenie ul.Zaolziańskiej(...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13333,Budowa-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-miasta-Lodzi-w-systemie-zaprojektuj-i.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@zim.uml.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych
(Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, email:
zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl.
Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków
kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją
zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki
budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.) w tym między innymi niniejszego
postępowania. (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział IV ust. 19 pkt 4 i następne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.62.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż Al. Bartoszewskiego w systemie
zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: GO15PK)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul.
Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż
Al. Bartoszewskiego, na działce nr 64/46, obręb G-11 wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym, a następnie
realizacja zaprojektowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje: wykonanie łącznika rowerowego, przebudowę
fragmentów chodników w rejonie projektowanej infrastruktury, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego wybudowanego łącznika rowerowego, rekultywacja trawników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia podstawowego.
Część 1:
Przewidywane zamówienia obejmować będą branżę drogową w zakresie wykonania podbudowy, kładzenia nawierzchni chodników i
dróg rowerowych, ustawienia obrzeży
i krawężników, wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz prace zieleniarskie
w zakresie siania trawy.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie
podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Budowa dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa w
systemie zaprojektuj i wybuduj
(BO nr ID: W036WW)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch wlotów rowerowych
dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka
z ul. Lermontowa, na działce nr 2/116, obręb W-20 wraz z ich oznakowaniem pionowym
i poziomym a następnie realizacja zaprojektowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.
Zakres robót obejmuje: wykonanie wlotów rowerowych, przebudowę fragmentów chodników w rejonie projektowanej
infrastruktury, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wybudowanych wlotów
rowerowych, rekultywacja trawników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia podstawowego.
Część 2:
Przewidywane zamówienia obejmować będą branżę drogową w zakresie wykonania podbudowy, kładzenia nawierzchni chodników i dróg rowerowych, ustawienia obrzeży i krawężników, wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz prace zieleniarskie w zakresie siania trawy.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach, w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zaprojektowanej inwestycji w zakresie
budowy wiaty dla rowerów wraz z instalacją stojaków dla rowerów, ustawieniem ławek, informacyjnej tablicy turystycznej
oraz nasadzeniem roślin, w Łodzi przy klasztorze w Łagiewnikach (działka nr 124/2, obręb
B-15).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia podstawowego.
Część 3:
Przewidywane zamówienia obejmować będą roboty budowlane w zakresie wznoszenia wiat drewnianych, montażu elementów małej
architektury.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie
podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
1.4.1.1. Dla części 1:
1.4.1.1.1. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali dwie dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę
chodnika/chodników lub drogi publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim,
1.4.1.1.2. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali/zakończyli roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę
dwóch chodników lub dwóch dróg publicznych na terenie miejskim, w ramach jednego lub dwóch kontraktów o łącznej
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
1.4.1.2. Dla części 2:
1.4.1.2.1. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali dwie dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę
chodnika/chodników lub drogi publicznej/dróg publicznych na terenie miejskim,
1.4.1.2.2. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali/zakończyli roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę
dwóch chodników lub dwóch dróg publicznych na terenie miejskim, w ramach jednego lub dwóch kontraktów o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Uwaga: W przypadku składania oferty na 1 i 2 część zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi
dokumentacjami projektowymi i robotami budowlanymi na wykazanie spełnienia powyższych warunków udziału.
1.4.1.3. Dla części 3:
1.4.1.3.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonali/zakończyli roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę trzech konstrukcji
drewnianych o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 35 m2 każda.
1.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1.4.2.1. Dla części 1:
1.4.2.1.1. jedną osobą na stanowisko projektanta branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
1.4.2.1.2. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
1.4.2.2. Dla części 2:
1.4.2.2.1. jedną osobą na stanowisko projektanta branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
1.4.2.2.2. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
Uwaga: W przypadku składania oferty na 1 i 2 część zamówienia, zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi
osobami na powyższe stanowiska.
1.4.2.3. Dla części 3:
1.4.2.3.1. jedną osobą na stanowisko projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dla
części 1 i 2 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –
wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dla części 3 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) dla części 1 i 2 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy – wg zał. nr 12 do SWZ (wzór);
d) dla części 1 i 2 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 13 do SWZ (wzór),
e) dla części 3 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 13 do SWZ (wzór).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V
SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą
oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
wg zał. nr 7 do SWZ (wzór).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: minimum 60 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy
(Oferty zawierające okres krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone).
1.1. Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem zapisów wzoru umowy. Gwarancja
jakości i rękojmia na zieleń obejmuje w szczególności: pielęgnację i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie,
systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: prace drogowe (dla części 1 i 2), prace budowlane (dla części 3)
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.