eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Usługa dzierżawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwisu wraz z usługą monitoringu oraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w ElbląguOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dzierżawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwisu wraz z usługą monitoringu oraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.gospodarczy@elblag.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dzierżawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwisu wraz z usługą monitoringu oraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8670d753-feae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00142293/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dzierżawy drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwisu wraz z usługą oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych urządzeń na potrzeby Sądu Okręgowego w Elblągu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8670d753-feae-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zwany dalej „Systemem”.
2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Wsparcie techniczne Platformy pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwemPlatformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
oddzial.gospodarczy@elblag.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu elektronizacji przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanieprzez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu. Składane w Systemie elektronizacji dokumenty muszą być podpisane przez upoważnione osoby zgodnie z wymogami Pzp i innych przepisów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorami danych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Elblągu są Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu w ramach realizowanych zadań określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, a także Sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz innych zadań z zakresu ochrony prawnej z siedzibą w Elblągu przy Pl. Konstytucji 1 lub ul. Płk Dąbka 21.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Elblągu sprawuje Inspektor Ochrony
Danych: Pan Paweł Pogorzelski email: iod@elblag.so.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.260.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa dzierżawy i serwisu drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych do wydzierżawionych urządzeń dla Sądu Okręgowego w Elblągu przez okres 36 miesięcy, w następującym zakresie :
1) Typ 1. Laserowa drukarka monochromatyczna A4 - 42 szt.
2) Typ 2. Laserowa drukarka monochromatyczna A4 zespołowa - 7 szt.
3) Typ 3. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 16 szt.
4) Typ 4. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dodatkowymi podajnikami na papier – 11 szt.
5) Typ 5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 3 szt.
Powyższe urządzenia będą zlokalizowane w trzech budynkach Sądu Okręgowego w Elblągu:
1) Plac Konstytucji 1
2) ul. Płk. St. Dąbka 21
3) ul. Pułaskiego 1
2. Przedmiotem Umowy, jest również usługa wydruku w formacie A4 na wydzierżawionych w ust. 1 urządzeniach w następującej, szacowanej ilości w okresie 36 miesięcy, tj. na:
1) Typ 1. Laserowa drukarka monochromatyczna A4 690.660 szt. mono
2) Typ 2. Laserowa drukarka monochromatyczna A4 zespołowa 1.506.024 szt. mono
3) Typ 3. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 545.796 szt. mono
4) Typ 4. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dodatkowymi podajnikami na papier 853.020 szt. mono
6) Typ 5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 84.636 szt. mono i 196.484 szt. kolor
3. Łączna ilość dzierżawionego sprzętu – 79 szt.
4. Łączna szacowana ilość wydruków A4 :
1) Mono – 3.680.136 szt.
2) Kolor – 196.848 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do:
1) ograniczenia przewidywanej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. przewidywanej ilości wydruków, w taki sposób, który może powodować zmniejszenie wartości Umowy . Zamawiający gwarantuje realizację 60% przewidywanej wartości przedmiotu zamówienia za usługę druku i 100% przewidywanej wartości zamówienia za usługę dzierżawy urządzeń drukujących. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie pozostałych 40% przewidywanej wartości zamówienia ilości wydruków nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ani nie wymaga złożenia przez Zamawiającego żadnego oświadczenia w tym zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zmiany bieżących potrzeb Sądu Okręgowego w Elblągu.
2) zwiększenia przewidywanej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. przewidywanej ilości wydruków oraz zwiększenie ilości dzierżawionego sprzętu w taki sposób, które mogą powodować zwiększenie wartości Umowy o 15 %. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w tym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Sądu Okręgowego w Elblągu.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział zastosowanie opcji w zakresie przedłużenia terminu okresu realizacji Umowy maksymalnie o 6 miesięcy. W przypadku niewyczerpania w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zawartej Umowy, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas wskazany przez Zamawiającego, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz.VI SWZ .
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000,00 zł. (trzysta tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, polegające na dzierżawie sprzętu drukującego w ilości minimum 80 szt. dla każdej usługi, przy czym czas trwania każdego zamówienia musi wynosić minimum 24 miesiące. Przez sprzęt drukujący należy rozumieć drukarki, urządzenia wielofunkcyjne. Jedna umowa będzie interpretowana jako jedno zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy (składane na wezwanie Zamawiającego) obejmują:
1) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust.2 pkt.3 lit.a;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust.2 pkt.4 lit.a;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoży wraz z ofertą :
1) Dokument (np. karta katalogowa urządzenia lub specyfikacja techniczna urządzenia lub instrukcja obsługi urządzenia opracowana przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzający spełnienie przez oferowane urządzenie następujących wymogów określonych w Załączniku nr 6 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie pkt 2 ppkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.5. Dokument należy wypełnić zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ – Parametry techniczne proponowanych urządzeń.
2) Deklaracja zgodności UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia lub oświadczenie producenta o posiadaniu certyfikatu UE lub inny dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienie bezpieczeństwa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokument (np. karta katalogowa urządzenia lub specyfikacja techniczna urządzenia lub instrukcja obsługi urządzenia opracowana przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta),
2) załączniki Nr 7 do SWZ – Parametry techniczne proponowanych urządzeń.
3) Deklaracja zgodności UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia lub oświadczenie producenta o posiadaniu certyfikatu UE lub inny dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienie bezpieczeństwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium – 5.000,00 zł.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu , w wysokości: 5.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach, wskazanych w art.97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:
a) w pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 44 1130 1017 0021 1002 3390 0004 z podaniem tytułu: wadium OG.260.3.2023 Usługa drukowania.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wpływ środków musi nastąpić do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
7. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.97 ust.7 pkt.2+4 ustawy PZP należy przekazać (załączyć do oferty) odpowiedni dokument, w postaci elektronicznej w oryginale, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia, który powinien zawierać:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Sąd Okręgowy w Elblągu.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium, na pierwsze pisemnie żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt.3 w związku z art.98 ust.3 ustawy PZP Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz.VII ust.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY W ZAKRESIE ART. 436 PKT 4 USTAWY PZP
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;
na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY W ZAKRESIE ART. 439 UST. 1 I 2 USTAWY PZP
1) wynagrodzenie ulega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”;
2) możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy następuje zgodnie m.in.:
Zmiana wynagrodzenia możliwa jest w sytuacji, gdy wysokość średniorocznego wskaźnika GUS wynosi co najmniej 5 %,
wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia nastąpi w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem) w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego tj. suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych : 12 miesięcy (lub 6 miesięcy),
maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć przez system dostępny na Https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.