eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguty-Pianki › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOGUTY-PIANKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Papieża Jana Pawła II 45

1.5.2.) Miejscowość: Boguty-Pianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-325

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 862775003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@boguty-pianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://boguty-pianki.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5c4978a-fbac-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073175/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5c4978a-fbac-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b5c4978a-fbac-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Drogi komunikacji elektronicznej
przewidziane w postępowaniu, sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów i
oświadczeń (nie dotyczy ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej:
kontakt@boguty-pianki.pl . We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający zalec Wykonawcy
posługiwaniem się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub znakiem sprawy.
2.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-
Zamówienia ani logowania.
2.7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
2.9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną
a. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi.
lub
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@boguty-pianki.pl
2.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
2.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi
oświadczeniami lub dokumentami.
3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
3.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce
„Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
3.12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W Formularzu oferty Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje
danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.
2. Ochrona danych osobowych.
2. Ochrona danych osobowych.
2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
• administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-
Pianki, tel: (86) 277 50 03, fax: (86) 277 50 03, e-mail: kontakt@boguty-pianki.pl ;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguty-Pianki jest Pan Mateusz Żochowski, tel. (86) 277 50 88, e-mail:
m.zochowski@boguty-pianki.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z
środków UE;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2.2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
• Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
• W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(art.75 ustawy Pzp)
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
• W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269
ust. 2 ustawy Pzp)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ORS.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogutach-Piankach (zwanej dalej PSZOK), a także wstawienie
i utrzymanie w należytym stanie pojemników na odpady komunalne do PSZOK.
2. Nieruchomości zamieszkałe tj., zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 z terenu nieruchomości zamieszkałych.
3.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na następujące frakcje:
a) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01);
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40);
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07);
d) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06);
e) bioodpady (kody 20 02 01; 20 01 08);
f) przeterminowane leki (kod 20 01 32);
g) zużyte baterie i akumulatory;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35*, 20 01 36);
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);
j) zużyte opony (kod 16 01 03);
k) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99);
l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (kod odpadu 20 01 99);
m) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11);
n) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a)-l)- w tym także popioły i żużle z palenisk domowych.
3.3. Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. "nadwyżki" która nie zmieściła się w pojemnikach na odpady zmieszane) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów.
3.4. Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki z folii LPDE na odpady segregowane (pojemność min. 120 L przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów) w tym:
• na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury- worek koloru niebieskiego oznaczonego napisem PAPIER;
• na odpady ze szkła w tym opakowania ze szkła- worek koloru zielonego, oznaczonego napisem SZKŁO;
• na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - worek koloru żółtego, oznaczony napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
• na bioodpady- worek koloru brązowego, oznaczonego napisem BIO;
• na popiół i żużel z palenisk domowych- worek koloru szarego, oznaczonego napisem POPIÓŁ.
Worki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom worki przy każdym odbiorze odpadów segregowanych w formie „worek za worek” lub w większej ilości jeżeli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Firma wstawi także zapas worków do Urzędu Gminy Boguty-Pianki.
3.5. Usuwanie odpadów zgromadzonych luzem lub w workach, w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. podczas akcji sprzątania świata, tzw. dzikie wysypiska itp (szacunkowa ilość- 4 Mg).
3.6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na działce należącej do Gminy Boguty-Pianki), zwanego dalej PSZOK. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia na własny koszt PSZOK w niezbędne pojemniki lub kontenery na poszczególne frakcje odpadów (Prowadzenie PSZOKu w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. będzie należało do Zamawiającego).
3.7. Odbieranie odpadów z tzw. „Wystawki” (odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości przed posesje).
3.8. Odbiór odpadów budowlanych pochodzących z remontów i rozbiórek obejmują wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem firm budowlanych, które zagospodarują odpady zgodnie z wydanymi zezwoleniami i odrębnymi przepisami; odbiór odbywać się będzie poprzez wcześniejsze zgłoszenie celem podstawienia odpowiedniego pojemnika.
3.9. Odpadów komunalnych z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguty-Pianki (odbiór ten nastąpi, gdy ww. obiekty zostaną wyposażone w pojemniki na odpady, o tym Wykonawca zostanie poinformowany).
3.10. Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte leki – oraz odbiór tych odpadów;
3.11.Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte baterie i pojemnika na zużyte żarówki- oraz odbiór tych odpadów.
3.12. Przygotowanie oraz dostarczenie do mieszkańców gminy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, harmonogram powinien zawierać terminy oraz godziny odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości, z podziałem na odbiór odpadów: zmieszanych, selektywnych, wystawki oraz otwarcia PSZOKU.
3.13. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.
3.14. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z przyjmowaniem i odbieraniem z PSZOK odpadów komunalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości "wystawki"

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ermin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczą:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO);
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguty-Pianki dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje potencjałem technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) :
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Boguty-Pianki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boguty-Pianki, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
• Wykonawca będzie posiadał wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny. Wykonawca powinien posiadać:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady;
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguty-Pianki dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
c) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował do celów wykonania zamówienia minimum sprzętem określonym w rozdz. X pkt 2.4. SWZ - Załącznik nr 6 do SWZ;
d) wykaz dostępnej Wykonawcy w celu wykonania zamówienia bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w gminie Boguty-Pianki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boguty-Pianki, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami-Załącznik nr 7 do SWZ;
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości
3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty 50 8747 1018 0260 1544 2000 0590
z dopiskiem: „Wadium na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Boguty-Pianki".
Do oferty zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z przyczyny:
3.1. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
3.2. zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
3.3. zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych.
3.4. zmiany wynagrodzenia- zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o maksymalnej wartości 5% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia, będzie dokonywana w następujący sposób:
a) zmiana cen materiałów lub kosztów obliczana będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie wskaźnika inflacji - koszyk ogólny – publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b) zmiana cen na poziomie powyżej 10% w miesiącu badanym w stosunku do poziomu cen z miesiąca, w którym przypada termin wyjściowy wskazany w pkt c) (poziom cen w terminie wyjściowym = 100%), uprawnia Strony do żądania zmiany wynagrodzenia (zwiększenia albo zmniejszenia),
c) zmiana będzie dokonywana po upływie 6 miesięcy, przy czym terminem wyjściowym dla ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - wówczas początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, tj. ….,
d) waloryzacji będą podlegały usługi wykonywane po pierwszych 6 miesiącach wykonywania Umowy,
e) uprawniona do żądania zmiany Strona zobowiązana będzie przekazać drugiej Stronie stosowny wniosek wraz ze stosownymi wyliczeniami i uzasadnieniem wpływu zmiany kosztów. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej,
f) kwota zmiany będzie wpływała na obniżenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub zapłaty wyższego wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu Umowy.
4. Nie wymaga zmiany umowy jakakolwiek zmiana danych dotycząca koordynatorów umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.