eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łosiów › Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzenie wykładów/warsztatów podczas 29 szkoleń pn. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzenie wykładów/warsztatów podczas 29 szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004515965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Łosiów

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-330

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4437100

1.5.8.) Numer faksu: 77 4125368

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://oodr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz przeprowadzenie wykładów/warsztatów podczas 29 szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af5bf28d-fc4e-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00146763/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Części nr 1, 2, 3 i 4 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (/OODR_Losiow/SkrytkaESP) oraz
3) poczty elektronicznej sekretariat@oodr.pl
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.261.7.2022.JT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów z tematu: „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie wykładowcy waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów z tematu: „Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne- jej znaczenie dla rolnictwa”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie wykładowcy waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów z tematu: „Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie wykładowcy waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów z tematu: „Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymaniu wody a tym samym przeciwdziałanie skutkom suszy”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Doświadczenie wykładowcy waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykładowcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że na czas realizacji zamówienia będą dysponować:

w części nr 1: minimum 1 osobą, która posiada:
1) wykształcenie:
Wykładowca powinien posiadać wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie rolnicze lub biologiczne, gdzie za wykształcenie wyższe należy uważać ukończenie studiów na kierunku: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub dyscypliny nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS.
2) doświadczenie
a) Wykładowca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował minimum 15 godzin szkoleniowych podczas działań z zakresu transferu wiedzy dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub studentów, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie, gdzie jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut.

W przypadku wykładowcy będącego pracownikiem naukowym lub pracownikiem badawczo-technicznym instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych dla uznania posiadania kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w tych instytucjach.

b) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, przedstawiając zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia. Wymóg uczestniczenia w szkoleniu nie dotyczy osób zatrudnionych na uczelniach kształcących w dziedzinie nauk rolniczych i prowadzących zajęcia ze studentami oraz pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych.
c) minimum 18 lat doświadczenia.

w części nr 2: minimum 1 osobą, która posiada:
1) wykształcenie:
a) Wykładowca powinien posiadać wykształcenie co najmniej wyższe rolnicze lub biologiczne, gdzie za wykształcenie wyższe należy uważać ukończenie studiów na kierunku: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub dyscypliny nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS.
b) Tytuł naukowy doktor habilitowany lub profesor uczelniany lub profesor
2) doświadczenie

a) Wykładowca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował minimum 15 godzin szkoleniowych podczas działań z zakresu transferu wiedzy dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub studentów, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie, gdzie jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut.

W przypadku wykładowcy będącego pracownikiem naukowym lub pracownikiem badawczo-technicznym instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych dla uznania posiadania kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w tych instytucjach.

b) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, przedstawiając zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia. Wymóg uczestniczenia w szkoleniu nie dotyczy osób zatrudnionych na uczelniach kształcących w dziedzinie nauk rolniczych i prowadzących zajęcia ze studentami oraz pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych.

c) minimum 26 lat doświadczenia.

w części nr 3: minimum 1 osobą, która posiada:
1) wykształcenie:
a) Wykładowca powinien posiadać wykształcenie co najmniej wyższe rolnicze lub biologiczne, gdzie za wykształcenie wyższe należy uważać ukończenie studiów na kierunku: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub dyscypliny nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS.
b) Tytuł naukowy profesor
2) doświadczenie

a) Wykładowca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował minimum 15 godzin szkoleniowych podczas działań z zakresu transferu wiedzy dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub studentów, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie, gdzie jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut.

W przypadku wykładowcy będącego pracownikiem naukowym lub pracownikiem badawczo-technicznym instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych dla uznania posiadania kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w tych instytucjach.

b) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, przedstawiając zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia. Wymóg uczestniczenia w szkoleniu nie dotyczy osób zatrudnionych na uczelniach kształcących w dziedzinie nauk rolniczych i prowadzących zajęcia ze studentami oraz pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych.

c) minimum 23 lata doświadczenia.

w części nr 4: minimum 1 osobą, która posiada:
1) wykształcenie:
a) Wykładowca powinien posiadać wykształcenie co najmniej wyższe rolnicze lub biologiczne, gdzie za wykształcenie wyższe należy uważać ukończenie studiów na kierunku: rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych lub dyscypliny nauki biologiczne w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe w tym zakresie w wymiarze łącznym co najmniej 30 punktów ECTS.
b) Tytuł naukowy co najmniej doktor.
2) doświadczenie

a) Wykładowca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował minimum 15 godzin szkoleniowych podczas działań z zakresu transferu wiedzy dla rolników, doradców rolniczych i innych ostatecznych odbiorców wymienionych w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia lub studentów, a jeśli okres pracy jest krótszy to w tym okresie, gdzie jedna godzina zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut.

W przypadku wykładowcy będącego pracownikiem naukowym lub pracownikiem badawczo-technicznym instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych dla uznania posiadania kwalifikacji wystarczającym będzie wykazanie się co najmniej 3 letnim stażem pracy w tych instytucjach.

b) W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 szkoleniu z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia, przedstawiając zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia. Wymóg uczestniczenia w szkoleniu .

c) minimum 24 lata doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór w zał. nr 7 do SWZ).
Do wykazu osób Wykonawca jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego z tematyką szkolenia (nie dotyczy osób zatrudnionych na uczelniach kształcących w dziedzinie nauk rolniczych i prowadzących zajęcia ze studentami oraz pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych prowadzących badania z zakresu nauk rolniczych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
6.6.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.6.11 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika)
6.6.12 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
6.6.13 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.6.14 Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.6.15 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każde zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zachowaniem zasad określonych w art. 455 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację zadania, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
d) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku niedostępności Sali wykładowej w zaplanowanym pierwotnie terminie szkolenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.