eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobrowice › Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w WełmicachOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bobrowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 131

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-627

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3913280

1.5.8.) Numer faksu: 683913284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@bobrowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c038d5e2-fed6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039137/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja w Wełmicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bobrowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobrowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym:
- przesyłanie Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zam.pub@bobrowice.pl.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Pozostała treść w rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowice, Bobrowice nr 131, 66-627 Bobrowice, tel. (68) 391 92 00, wojt@bobrowice.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Sławomir Kozieł, z którym można się kontaktować mailowo pod adresem: iod@bobrowice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia i jego realizacją;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej zwaną „ustawa Pzp”; Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym oraz organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z przepisów o archiwizacji oraz wymaganym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pan wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał/a w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
9.Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10.Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4838419,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego, a w szczególności wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach” na podstawie posiadanego przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej opracowanej przez Firmę Wielobranżowo Projektowo Wykonawczą Mirosław Frątczak z siedzibą przy ul. Srebna Góra 1F, 66-600 Krosno Odrzańskie.
I. Zakres prac:

1/ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełmice wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym.
Przewiduje się budowę pełnej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków dla następującej technologii:
► retencja wody w zbiorniku buforowym przed reaktorem oczyszczalni ścieków,
► wstępne oczyszczanie ścieków w osadniku wstępnym – zintegrowanym,
► biologiczne czyszczenie ścieków w technologii wysoko sprawnego złoża biologicznego:
- złoże biologiczne tarczowe wysoko obciążone,
- złoże biologiczne nisko obciążone,
►sedymentacja i klarowanie ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym – zintegrowanym,
► recyrkulacja osadu nadmiernego,
2/ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w m-ści Wełmice o długości L = 2090,5 mb. Rurociągi grawitacyjne zostaną wykonane z rur PCW-U DN 200 mm,
3/ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ilości 39 szt., z rur PCW-U DN 160 mm. Łączna długość przyłączy wyniesie L = 297,0 m,
4/ Budowa tłoczni ścieków surowych w miejscowości Wełmice TS1 o wydajności 17,64 m3/h wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
5/ Budowa przepompowni ścieków surowych PS1 w miejscowości Wełmice o wydajności 17,0 m3/h wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
6/ Budowa rurociągów tłocznych z tłoczni oraz przepompowni ścieków surowych do studni rozprężnych na sieci grawitacyjnej o długości L = 591,5 mb. Rurociągi tłoczne zostaną wykonane z rur PE100 DN 90 mm.
7/ Budowa zbiornika buforowego Vuż. = 7,06 m3 wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
8/ Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych PSO o wydajności 15,4 m3/h wraz z przyłączem energetycznym zalicznikowym,
9/ Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do odbiornika o długości L = 1839,0 m. Rurociąg ciśnieniowy zostanie wykonany z rur PE DN 90 mm,
10/ Budowa wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do cieku podstawowego - Rz. Wełmica.
11/ Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE DN 90 mm L = 123,0 m,
12/ Zagospodarowanie terenu działki oczyszczalni ścieków (ciągi pieszo – jezdne oraz ogrodzenie działki wraz z bramą wjazdową i furtką).
Szczegółowy opis znajduje się w Zał.10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny złożonych ofert:
1) w pierwszej kolejności Zamawiający przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale 25 SWZ,
2) w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie oceniony zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o którym mowa rozdziale 25 SWZ;
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy pzp oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
4) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
5) po dokonaniu ww. czynności Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 21 SWZ i wybierze ofertę najwyżej ocenioną;
6) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 25 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy pzp wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w2rozdziale 25) SWZ składane na wezwanie o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
7) na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 25 SWZ;
8) jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w rozdziale SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy pzp zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
10). Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
11) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
12) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający, informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, (art. 253 ust. 1 ustawy pzp) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4.1.Wykonawca ma wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o wielkości nie mniejszej niż 250 RLM
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót.
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1km .
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót.


2.4.2. Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji jako kierownika budowy - 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (albo odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- wypełniony wg załącznika nr 6 do SWZ.
4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony wg załącznika nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty (wzór formularza - Załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty:

2.1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dot. art.125 ust.1 ustawy pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – (zgodnie z Załącznikiem nr 2),
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

2.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
(Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego).

2.3. inne dokumenty/oświadczenia (jeżeli dotyczą)
a)- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (według załącznika nr 3),
b)- oświadczenie z art.125 ust.1 pzp podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (według załącznika nr 4),
c)- oświadczenie z art.117 ust.4 pzp wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według załącznika nr 5),
d) pełnomocnictwo (gdy oferta wspólna) określone w rozdziale 24 pkt.8. (jeżeli dotyczy),
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 15 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności określonych w niniejszym paragrafie.:


Pozostała treść znajduje sie w SWZ - zał.10 Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na plarformiezakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobrowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena brutto max. 60pkt.
okres gwarancji max.40pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.