eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieczysława Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 4781355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-541fae40-fb8f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051992/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną, finansowanego z RPO WL na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na
Platformie dostępnej pod adresem: https://lcit.ezamawiajacy.pl/
1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań
PZP”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru
postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „W toku”, a po zakończeniu postępowania
w zakładce „Archiwalne”).
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
- bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
- poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”.
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii;
https://lcit.ezamawiajacy.pl/
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”,
c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od
poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00,
- pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, - pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7,
Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0);
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach, w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt,
ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg,
ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
pliku na Platformie.
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
1) Krzysztof Bartosik – nr telefonu 81 4781355, krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl;
2) Andrzej Danaj – nr telefonu 81 4416533, andrzej.danaj@lcit.lubelskie.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ul.
Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, (adres korespondencyjny 20-029 Lublin, ul. A. Grottgera 4) e-mail:
kontakt@lcit.lubelskie.pl; 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem e-mail: odo@lcit.lubelskie.pl; 3. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest
do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie: a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z
postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych. 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie
przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych). 5. Odbiorcami danych będą podmioty
na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych) oraz inne podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, tj. podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu (podmiot przetwarzający). 6. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują
następujące prawa: 1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji
danych, ograniczenia przetwarzania, 2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych, w
zakresie określonym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest
obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje
odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LCIT-AO-II.251.23.2022.KBA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami
i wyposażeniem dodatkowym, obejmująca następujący zakres:
1) dostawę dwóch stanowisk do digitalizacji, gdzie każde stanowisko obejmuje:
a. Jeden planetarny skaner dziełowy,
b. Jeden zestaw komputerowy,
c. Jeden stół stanowiskowy;
2) instalację, konfigurację, montaż i podłączenie stanowisk do digitalizacji,
3) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego,
4) udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji.
Realizacja zadań określonych w ust 1, punkty 1) – 2) musi być wykonana w lokalizacjach Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej (ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska) oraz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (ul. H. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm).
Realizacja zadań określonych w ustępie 1. punkty 1) – 3) muszą być zrealizowane w terminie maksymalnym 90 dni licząc od daty podpisania umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość skanowania

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie wytycznych

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Automatyzacja

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Określenie warunków:
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda, polegające na realizacji dostaw instalacji skanerów dziełowych wraz z oprogramowaniem. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
dostaw (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe pochodzące od producenta (producentów) oferowanych przez Wykonawcę urządzeń (planetarny skaner
dziełowy, komputer, monitor) – w języku polskim lub angielskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez
Wykonawcę - w celu m.in. weryfikacji szybkości skanowania zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym -
w formacie możliwym do odtworzenia za pomocą programów wg standardowego pakietu MS Office lub pdf.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, jeśli potwierdzają one, że
oferowane dostawy spełniają określone wymagania, cechy i kryteria.
Przedmiotowy środek dowodowy nie polega uzupełnieniu.
W przypadku jego niezłożenia w wymaganym terminie Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Województwa Lubelskiego - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Banku PKO BP S.A. nr rachunku: 34 1020 3147 0000 8602 0090 2411 z dopiskiem „Wadium - Dostawa dwóch skanerów dziełowych z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym” – znak sprawy: LCIT-AO-II.251.23.2022.KBA”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Technologii i Innowacji;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) musi zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ 4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) Zamawiający, w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 6) W przypadku, o
którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zapisane zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W szczególności dotyczą:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy – Prawo zamówień publicznych
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku:
1) zmiany wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 11 i § 12 Umowy
z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawek podatku VAT lub akcyzowego, zmiana może dotyczyć wyłącznie usług
względem, których Wykonawca nie popadł w zwłokę,
2) wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej
staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
3) w przypadku aktualizacji rozwiązań mających zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy ze względu na postęp
technologiczny, zmiana nie może spowodować zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy,
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:
1) określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 – odpowiednio do tego, jaki wpływ na zachowanie terminu mają okoliczności w nim opisane,
2) zaistnienia okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron Umowy uniemożliwiających zachowanie terminu jej wykonania –
odpowiednio do tego, jaki wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy będą miały te okoliczności.
3) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty trzecie,
4) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Zmiana w tym przypadku może być przeprowadzona o czas
niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w powiązaniu z zasadami dokonywania płatności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących
przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności
w przypadku:
1) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu lub terminu
wykonania umowy,
2) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji wprowadzonych aneksami w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego
realizowane jest zamówienie.
5. W przypadkach opisanych w ust. 4 zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana
zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana technologii wykonania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.