eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet wewnętrznych od strony południowej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet wewnętrznych od strony południowej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dr. Emila Warmińskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet wewnętrznych od strony południowej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ff28c99-fe12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131378/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana stolarki okiennej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale III SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w Rozdziale XIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w Rozdziale XIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet wewnętrznych od strony południowej w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36.
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:
- demontażu stolarki okiennej drewnianej oraz starych parapetów wewnętrznych przewidzianych do wymiany,
- wywozie i utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac,
- montażu nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym - 81 sztuk
- montażu wewnętrznych rolet w kolorze stolarki okiennej – 162 sztuki,
- montażu parapetów wewnętrznych z PCV z profili komorowych,
- pracach polegających na wykonaniu obróbki otworów okiennych, to jest pracach wykończeniowych wynikających z zakresu wykonanych robót,
- montażu nawiewników higrosterowanych okiennych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na dostarczone okna i ich montaż

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda.
Pod pojęciem jednej roboty budowlanej należy rozumieć jeden kontrakt/jedną umowę. Nie dopuszcza się możliwości sumowania wartości wykonanych robót budowlanych realizowanych w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wskazana osoba powinna posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego lub równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
Zamawiający wymaga, aby ww. osoba posiadała uprawnienia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganiom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r,. poz. 334).
Wskazana w niniejszym punkcie osoba powinna biegle posługiwać się językiem polskim.
W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170)
c) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Forma złożenia dokumentów, o których mowa powyżej została określona
w Rozdziale III SWZ. Sposób złożenia dokumentów określony został w Instrukcjach dla Wykonawcy, dostępnych na Platformie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ); przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji należytego wykonania robót budowlanych bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy działający wspólnie, spełniający wymagania określone w Rozdziale XVII ust. 1 SWZ.
2. Warunki określone w Rozdziale XVII ust. 4, 5 i 6 SWZ każdy z Wykonawców powinien spełniać samodzielnie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale XVII ust. 2 pkt 1 może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta winna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:
1) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji Umowy ze względu na okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3) zmiany Podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, po potwierdzeniu spełniania warunków udziału oraz przedłożeniu dokumentów wymaganych w SWZ;
4) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
5) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji (w szczególności w przedmiarze, STWiOR itp.), o ile stały się niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót, wykonania przedmiotu Umowy.
3. W przypadku zmiany Podwykonawcy, z którego doświadczenia skorzystał Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów wymaganych w SWZ dla tego postępowania dla nowego Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych teleadresowych Stron;
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;
3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy;
4) zmiana Harmonogramu prac, o której mowa w § 1 ust. 5-8 Umowy, nie powodująca wydłużenia terminu realizacji Umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga zachowania procedury opisanej w § 7 ust. 4 Umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 powyżej.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelka korespondencja wysyłana na ostatnio podany adres, będzie uważana za skutecznie doręczoną.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.