eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojadła › Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOJADŁA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sulechowska 35

1.5.2.) Miejscowość: Bojadła

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-130

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 3297600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bojadla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojadla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80432f69-fed1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80432f69-fed1-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert,
wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu Platformy ezamówienia, zwanej dalej
Platformą, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@bojadla.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, odbywa się przy użyciu Platformy ezamówienia, zwanej dalej Platformą, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem zamowienia@bojadla.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
9. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.).
Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien
przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku np.: „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
12. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości, za pomocą Platformy, w postępowaniu widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładceKomunikacja”.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale III SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza- niem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, tel.: 68 3523332.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
a) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o
którym mowa w punkcie 3.
b) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne obejmuje przewozy uczniów do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła w Bojadłach oraz Przedszkole Samorządowe w Bojadłach ul. Sulechowska 39, 66-130 Bojadła, z miejsca zamieszkania (z przystanków autobusowych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach) do przystanków znajdujących się przy ul. Szkolnej 1 oraz Sulechowskiej 39, 66-130 Bojadła oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania (do przystanków autobusowych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach) po zajęciach szkolnych zgodnie z przedstawionymi poniżej trasami dowozów na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
Zamawiający udzielając zamówienia realizuje swoje obowiązki wynikające z art. 32 ust. 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) tj. zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych.
2. Przewozy odbywać będą się na trasach:
- Rano:
a. Klenica- Siadcza- Susłów-Bełcze-Pólko-Sosnówka-szkoła-Klenica-Wirówek,
b. Przewóz-Młynkowo- Pyrnik-Kartno-Szkoła.
- Po południu:
a. Szkoła- Przewóz-Kartno- Pólko-Sosnówka-Bełcze-Susłów-Szkoła-Siadcza-Klenica,
b. Szkoła- Pyrnik-Młynkowo- szkoła- Przewóz- Kartno- Wirówek- Klenica-Siadcza-szkoła-Pyrnik-Młynkowo-szkoła.
3. Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów z poszczególnych przystanków zostaną ustalone przez Wykonawcę i dyrektora szkoły. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni realizacji zamówienia innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy przez dyrektora szkoły.
4. Wykonawca określi wartość w złotych za 1 miesiąc realizowanych dowozów na podstawie jednostkowych cen biletów oraz liczby przewożonych dzieci.
5. Planowana liczba dzieci dowożonych na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2023/2024 przedstawia się następująco:
A/ Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach, ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła z miejscowości:
a) Bełcze: 12 dzieci,
b) Kartno: 10 dzieci,
c) Klenica: 2 dzieci,
d) Młynkowo: 8 dzieci,
e) Pólko: 1 dziecko,
f) Przewóz: 4 dzieci,
g) Pyrnik: 22 dzieci,
h) Siadcza: 6 dzieci,
i) Susłów: 3 dzieci,
j) Wirówek: 3 dzieci.
Razem: 71 dzieci.
B/ Do Przedszkola Samorządowego w Bojadłach, ul. Sulechowska 39, 66-130 Bojadła dzieci 5-letnie i 6-letnie z miejscowości:
a) Bełcze: 2 dzieci,
b) Młynkowo: 5 dzieci,
c) Pyrnik: 3 dzieci,
d) Pólko: 1 dziecko.
Razem: 11 dzieci.
Łącznie planowana liczba dzieci dowożonych: 82.
Dokładny opis znajduje się w SWZ w rozdziale I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 201 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENA KOŃCOWA a) + b) + c)

3. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 100,00 pkt.
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu (nie więcej niż 2 godziny)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: średni okres eksploatacji środków transportu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeśli wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę, obejmującą swoim zakresem codzienny (tzn. w dni nauki szkolnej) dowóz uczniów, realizowany w sposób ciągły tzn. nieprzerwanie przez okres minimum 9 miesięcy o wartości brutto co najmniej 80 000,00 zł usługa wykonywana w ramach jednej umowy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, cały wyżej opisany warunek musi spełniać podmiot, na którego zasoby wykonawca się powołuje.
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
c) Potencjał techniczny,
Wykonawca musi mieć do dyspozycji lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj. w pełni sprawne technicznie minimum 2 pojazdy na minimum 45 miejsc siedzących każdy + 1 autobus awaryjny (min. 45 miejsc siedzących).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (elektronicznie):
1) Uproszczony kosztorys ofertowy,
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI, pkt 15, ppkt 2) i 4) SWZ,
b) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VI, pkt 15, ppkt 1) SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale X pkt 2, ppkt
2.3 SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt 2 ppkt 2.5 SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym spółka
cywilna):
1) Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 3) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy – niezależnie od przesłanek
wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych - w następujących przypadkach i zakresach:
1) wprowadzenie zmian dotyczących sposobu i zakresu świadczeń, powodowanych działaniem siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty;
2) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania umowy oraz zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych, w szczególności w przypadku zmiany sieci szkół;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia Przewoźnika w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) zmiany innych cen lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Przewoźnika w związku z wejściem w życie zmian przepisów.
5. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Przewoźnika ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Przewoźnika w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Przewoźnika będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. (...)

Dokładny opis zmian do umowy opisany jest w SWZ w rozdziale XVIII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamowienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.