eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910333036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 3

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 285 62 00

1.5.8.) Numer faksu: 54 285 37 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8561768-fec7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019034/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza następującą możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
- poprzez Platformę zakupową (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wymaga rejestracji na platformie) za pomocą
formularza „Wyślij Wiadomość” znajdującego się w zakładce danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:
-wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin);
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (złożyć ofertę, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w tym środki ochrony prawnej):
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „REGULAMIN” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje się do instrukcji dostępnej w zakładce „INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje; korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w tym w
zakresie kwestii technicznych związanych z działaniem systemu informatycznego, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej: Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, kontakt pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02 lub drogą elektroniczną na adres poczty:
cwk@platformazakupowa.pl.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.);
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
f) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .doc,.xls, .docx, .xlsx, .jpg, .jpeg,
.zip, .7z, XAdES, PAdES;
g) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego
Instytutu Miar. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest podmiotem odpowiedzialnym za działanie Platformy zakupowej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejów
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 3 , 88-200 Radziejów, tel.: 54 285 62 00.
1) Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych – kontakt: tel. Sylwia Bojanowska - Dekert tel. 515 291 178 , e-mail: iod@szpitalradziejow.pl
2) Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Przechowywanie danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 78 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
4) Informacja o obowiązku podania danych:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5) Realizacja praw:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych٭,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO٭٭,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


٭ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
٭٭ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
٭٭٭ profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Odbiorcy danych
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
b) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania٭٭٭.

٭٭٭ profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3 będących w grupie taryfowej B21.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakupu energii elektrycznej czynnej w taryfie B21 do punktu poboru w średniorocznej ilości około 749,8292 MWh, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2022 r. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż
energii elektrycznej.
3) Termin płatności należności za usługę - 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego za każdy miesiąc wykonanej dostawy.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 5.
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający żąda (ważnej):
posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne .
posiadania obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia umowy
generalnej dystrybucji z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający wymaga:
- Dostawy wykazu dostaw lub usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z
nich nie była niższa niż 600 MWh.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Na podstawie art. 125 ust. 1.Pzp.
Dokument KRS lub CEIDG W celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która pozostaje ważna w okresie wykonania zamówienia.
2. Wykazu dostaw złożonego wg druku stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wykazu.
3. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z operatorem systemu dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego – załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która pozostaje ważna w okresie wykonania zamówienia.
Wykazu dostaw złożonego wg druku stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego wzoru złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wykazu.
Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z operatorem systemu dystrybucyjnego do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego – załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wynika, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy w zakresie zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
2. Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów
skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego.
3. Dopuszczalne są zmiany w treści Umowy w przypadku zmiany ilości Punktów poboru, przy czym zmiana ta wynikać
może np. z likwidacji Punktu poboru w okresie trwania Umowy, podłączenia nowego Punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego Punktu poboru (w tym jego przejęcia przez inny podmiot), zmiany grupy taryfowej OSD dla Punktów poboru, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości
Punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych OSD, które zostały ujęte w SWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Określone w ust. 3 okoliczności stanowiące podstawę dokonania zmian Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości Punktów poboru poprzez
zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Rozliczenie dodatkowych Punktów poboru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według cen określonych w § 5 ust. 2.
6. Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych
OSD, które zostały ujęte w SWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy i wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
7. Dopuszczalne są zmiany określone w art. 455 ust. 1 pkt. 1 lit. b, pkt. 3
i4, ust. 2 ustawy Pzp z zachowaniem zasad określonych w tym przepisie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.