eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników oraz dostawa kosmetykówOgłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników
oraz dostawa kosmetyków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk wraz z dzierżawą dozowników
oraz dostawa kosmetyków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5061a06-fc26-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239089

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023796/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Środki czystości i kosmetyki

1.2.16 Preparaty alkoholowe do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, wraz z dzierżawą dozowników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w punkcie 13 i 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32 Z TP 22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr1-1 do SWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33711900-6 - Mydło

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:


Kryterium Ranga
Cena 60%
Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%


2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1. Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.:
C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2. Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.:


T = (T min. : Tb) x 40

T - Punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego.
T min - Najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród ofert
rozpatrywanych.
Tb - Zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej.

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kosmetyki do pielęgnacji skóry. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:


Kryterium Ranga
Cena 60%
Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%


2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1. Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.:
C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2. Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.:


T = (T min. : Tb) x 40

T - Punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego.
T min - Najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród ofert
rozpatrywanych.
Tb - Zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej.

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i poz. 2.
2. Celem potwierdzenia bójczego działania preparatów dezynfekcyjnych należy załączyć pełen raport z badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria z krajów UE (posiadające certyfikat jakości ISO), zgodnie z Normami Europejskimi lub Normami Polskimi – normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego.
W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż oferowany preparat spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywne metody badań zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ) – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i poz. 2.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 lub Oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane – dotyczy Pakietu 1 poz. 1, poz. 2 i poz. 3.
4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2227, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) – dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i Pakietu 2.
5. Ulotki informacyjne lub ich kserokopie w języku polskim, zgodnie z rejestracją potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia
– dotyczy zaoferowanych preparatów.
6. Oryginalne etykiety lub ich kserokopie w języku polskim, zgodne z rejestracją, potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia
– dotyczy zaoferowanych preparatów.
7. Karty produktu potwierdzająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy dzierżawy dozowników.
8. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia i Opisie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy potwierdzenia bójczego działania preparatu (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.5, 10.6 i 10.7 SWZ nie potwierdzają spełnienia tych wymagań). Dokument nie może zastąpić ulotki, etykiety i karty produktu, może je jedynie uzupełnić.
9. Dokument potwierdzający kompatybilność zaoferowanych preparatów – dotyczy Pakietu 1 poz. 1, poz.2 i poz. 3.

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i poz. 2.
2. Celem potwierdzenia bójczego działania preparatów dezynfekcyjnych należy załączyć pełen raport z badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria z krajów UE (posiadające certyfikat jakości ISO), zgodnie z Normami Europejskimi lub Normami Polskimi – normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego.
W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż oferowany preparat spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywne metody badań zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ) – dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i poz. 2.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 lub Oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane – dotyczy Pakietu 1 poz. 1, poz. 2 i poz. 3.
4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2227, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) – dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i Pakietu 2.
5. Ulotki informacyjne lub ich kserokopie w języku polskim, zgodnie z rejestracją potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia
– dotyczy zaoferowanych preparatów.
6. Oryginalne etykiety lub ich kserokopie w języku polskim, zgodne z rejestracją, potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia
– dotyczy zaoferowanych preparatów.
7. Karty produktu potwierdzająca wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy dzierżawy dozowników.
8. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia i Opisie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy potwierdzenia bójczego działania preparatu (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.5, 10.6 i 10.7 SWZ nie potwierdzają spełnienia tych wymagań). Dokument nie może zastąpić ulotki, etykiety i karty produktu, może je jedynie uzupełnić.
9. Dokument potwierdzający kompatybilność zaoferowanych preparatów – dotyczy Pakietu 1 poz. 1, poz.2 i poz. 3.

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy.
1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1-... do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

II.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie także zapisów pkt 8.1.2 SWZ dotyczącego art. 7 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022r., poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy dotyczących:
1)zmiany wielkości opakowania i zmiany ceny jednostkowej netto i brutto oraz ilościz tą zmianą związanej z zachowaniem proporcjonalności bez przekroczenia łącznej ceny zaoferowanej w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
2)obniżenia ceny netto i brutto w wypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub upustów;
3)zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 6 umowy w przypadku rozwiązania stosunku prawnego z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy,
a także zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej lub kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy;
4)nazwy produktu lub producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony;
5)wydłużenia okresu obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 cena brutto w ramach któregokolwiek z pakietów nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych i bez przekroczenia wartości brutto danego pakietu;
6)zamiany produktu objętego umową na odpowiednik o niższej cenie;
7)zwiększenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego
w załączniku do umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2 i 6;
8)zmiany stawki VAT - w przypadku dokonania zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania dotychczasowej stawki VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, z jednoczesnym odpowiednim podwyższeniem lub obniżeniem ceny brutto i zmianą ogólnej wartości brutto umowy.
9)ceny oraz podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia lub wzrostu cen brutto, i stosownie do dokonanej zmiany stawki podatku zmiany ogólnej wartości brutto umowy.
2.Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o identycznych bądź lepszych parametrach technicznych, przy czym cena zmienionego przedmiotu umowy nie może przekraczać ceny towaru, na który została zawarta umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.
3.W razie zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 4 - 11 niniejszego paragrafu.
Ciąg dalszy sekcja IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji VII 7.4):
4.Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, powodując ich zwiększenie lub obniżenie w odpowiednim stopniu do szacowanych przez niego przy składaniu oferty.
5.Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia.
6.Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w ust. 3, będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
W przypadku zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
7.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia.
8. W przypadkach określonych w ust. 3 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia,
a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić:
1)przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;
2)wpływ zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
3)szczegółową kalkulację proponowanej zmiany umowy oraz wykazać adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
9.Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie otrzymanych dokumentów, w szczególności poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiana na podstawie okoliczności, o których mowa powyżej jest uzasadniona.
10.Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
11.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.