eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › 安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zaniaOg這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zania

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Politechnika 鏚zka

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Wydzia Organizacji i Zarz康zania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: W鏊cza雟ka 221

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.michalak@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://woiz.p.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zania

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f008b70b-ea41-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00238905

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00200923

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/W8/382/2023/05/1

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g noclegowych, restauracyjnych oraz konferencyjnych
dla 215 uczestnik闚 konferencji (Szko造 Letniej Zarz康zania) wraz z zapewnieniem 3 sal szkoleniowych (w tym jedna du瘸 na min. 230 os鏏 przez ca造 okres konferencji i dwie mniejsze – ka盥a na minimum 30 os鏏) na potrzeby organizacji konferencji dla Instytutu Zarz康zania, Wydzia逝 Organizacji i Zarz康zania Politechniki 鏚zkiej. Obiekt o standardzie minimum 4* (standard miejsca zakwaterowania uczestnik闚 stanowi jedno z kryteri闚 oceny ofert opisane w Rozdziale XXI SWZ „Opis kryteri闚, kt鏎ymi Zmawiaj帷y kierowa si b璠zie przy wyborze oferty”), powinien by zlokalizowany w miejscu o 豉twej dost瘼no軼i komunikacyjnej tj. w maksymalnej odleg這軼i 100 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady, pod warunkiem, 瞠 obiekt, kt鏎y znajduje si w odleg這軼i wi瘯szej ni 30 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady powinien posiada bezpo鈔edni dost瘼 do innej drogi co najmniej wojew鏚zkiej (odleg這嗆 liczona jak dla trasy samochodowej wed逝g Google Maps). Ponadto z uwagi na fakt, i cz窷 uczestnik闚 konferencji skorzysta z dojazdu do obiektu komunikacj publiczn, wymaga si, aby lokalizacja obiektu znajdowa豉 si w odleg這軼i maksymalnie 10 km od dworca kolejowego lub autobusowego (odleg這嗆 liczona jak dla trasy samochodowej wed逝g Google Maps – odleg這嗆 miejsca zakwaterowania uczestnik闚 od dworca kolejowego/autobusowego stanowi jedno z kryteri闚 oceny ofert opisane w Rozdziale XXI SWZ „Opis kryteri闚, kt鏎ymi Zmawiaj帷y kierowa si b璠zie przy wyborze oferty”). Ponadto obiekt powinien posiada zaplecze hotelowo-konferencyjne umo磧iwiaj帷e zwi瘯szenie zam闚ienia na zakwaterowanie i/lub wy篡wienie dodatkowych 105 os鏏, jak r闚nie sal konferencyjn dla wi瘯szej liczby uczestnik闚, w przypadku zg這szenia si du穎 wi瘯szej liczby uczestnik闚 (prawo opcji, o kt鏎ym mowa w Rozdziale II.e Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia). Dodatkowo niezale積ie od potencja逝 obiektu do zakwaterowania i/lub wy篡wienia zwi瘯szonej o 105 os鏏 liczby uczestnik闚 konferencji, o czym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga si, aby miejsce realizacji przedmiotu zam闚ienia umo磧iwia這 jego zwi瘯szenie o dodatkowe 20% warto軼i zam闚ienia podstawowego, liczone niezale積ie od prawa opcji ilo軼iowego, o czym mowa w Rozdziale II.e SWZ. Niezb璠ne b璠 r闚nie dost瘼ne miejsca parkingowe dla minimum 100 samochod闚, nale膨cych do uczestnik闚 konferencji, z mo磧iwo軼i zwi瘯szenia do 150 samochod闚, w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, o kt鏎ym mowa powy瞠j.

Wykonawca jest zobowi您any do zapewnienia dost瘼no軼i architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w zakresie realizacji zam闚ienia, osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami, co najmniej w zakresie okre郵onym minimalnymi wymaganiami, o kt鏎ych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240, z p騧n. zm.). Je瞠li Wykonawca nie jest w stanie, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠闚 technicznych lub prawnych, zapewni dost瘼no軼i osobie ze szczeg鏊nymi potrzebami w zakresie dost瘼no軼i architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca jest zobowi您any zapewni takiej osobie dost瘼 alternatywny w rozumieniu ustawy, o kt鏎ej mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca, realizuj帷 zam闚ienia, jest obowi您any stosowa rozwi您ania zapewniaj帷e dost瘼no嗆, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240, z p騧n. zm.), w spos鏏 adekwatny do rodzaju i zakresu dzia豉 przewidzianych w umowie oraz charakteru zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 55100000-1 - Us逝gi hotelarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie us逝gi noclegowe

55300000-3 - Us逝gi restauracyjne idotycz帷e podawania posi趾闚

55120000-7 - Us逝gi hotelarskie wzakresie spotka ikonferencji

55130000-0 - Inne us逝gi hotelarskie

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 319465,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 381869,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 319465 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Zdrojowa Hotels Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 671-175-68-76

7.3.4) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 319465,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2023-06-16

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.