eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego - I etap, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego – I etap, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 20 10 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetagi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego – I etap, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fe6f5d2-f2c7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220382/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SWZ i ogłoszeniach
o zamówieniach podstawowych przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, zgodnie z art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego dla postępowania znak sprawy NP.26.2.65.21.BM, NP.26.2.26.21.JC1, NP.26.2.8.21.BM co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówień podstawowych, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.32.22.JC1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243902,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB) i przedmiary. Integralną częścią ZiS niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do ZiS, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, wzory oświadczeń o podwykonawstwo i inne, stanowiące Załącznik nr A do ZiS, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip).
1.2 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest STWiORB oraz dokumentacja projektowa.
1.3 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne 37/1 obr. 8 jedn. ewidencyjna Podgórze
1.4 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące roboty podobne dla zadania: ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego – I etap, a w tym w szczególności na:
1.4.1 rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej – ok 16,5 m2,
1.4.2 rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z obrzeżem o pow. ok. 353,50 m²,
1.4.3 demontażu 8 szt. ławek, 3 szt. regulaminu, ok 64 mb ogrodzenia z siatki
1.4.4 budowie nowej nawierzchni asfaltowej – 844 mb,
1.4.5 budowie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z obrzeżami o pow. ok 360,5 m²,
1.4.6 wykonanie grafiki w nawierzchni asfaltowej zgodnie z projektem,
1.4.7 budowie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru o pow. ok 77,40 m2 wraz z obrzeżem,
1.4.8 budowie nawierzchni z kostki betonowej pod stołami do ping-ponga o pow. ok 90,38 m2 wraz z obrzeżami,
1.4.9 zakupie, dostawie i montażu obiektów małej architektury: kosz na śmieci 3 szt., ławka 9 szt., stół do gry w ping-ponga 2 szt., urządzenie typu street workout 1 szt., stolik do gry w szachy 2 szt., tablica informacyjna 2 szt.,
1.4.10 dostawie i montażu ogrodzenia panelowego o dł. ok 69,40 mb wraz
z furtkami i bramą techniczną jednoskrzydłową,
1.4.11 wykonaniu humusowania wraz z wykonaniem trawnika wzdłuż wykonywanych alejek,
1.4.12 wykonaniu prac porządkowych wraz z rekultywacją terenu po zakończeniu robót,
1.4.13 wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej w programie R3 Trees/GreenSpaces.
1.5 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją postępowania
i przedmiarami robót, dokumentacją projektową rysunkami i opisami prac, oraz projektowanymi postanowieniami umownymi, opiniami, uzgodnieniami, dotyczy to również uzgodnień, które zostałyby wydane w zakresie prowadzonych robót w trakcie realizacji inwestycji,
1.6 Zamówienie obejmuje również:
1.6.1 kompleksową dokumentację powykonawczą zawierającą m. in.: dziennik robót, odbiory częściowe i końcowe oraz rysunki techniczne wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, inwentaryzację w programie R3 Trees/GreenSpaces,
1.6.2 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – obiektów małej architektury– w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees/GreenSpaces, inwentaryzacja zgodna ze standardem R3Trees/GreenSpaces, dostarczona do Przedstawiciela Zamawiającego w odpowiednich formatach (shapefile) w celu weryfikacji (po pozytywnej akceptacji wymienione wyżej pliki są importowane przez Przedstawiciela Zamawiającego), zgodnie z instrukcją dostępną: https://zzm.krakow.pl/r3trees.html,
1.6.3 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego (jeśli dotyczy).
1.7 Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować,
a elementy niepodlegające przebudowie (elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem.
1.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność.
1.9 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania i uzupełnienia podłoża oraz gwarantuje i odpowiada za materiał oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji i jej załącznikach.
1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami
oraz z zasadami BHP.
1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.
1.13 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie
„na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia,
a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
1.14 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy.
1.15 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (w przypadku konieczności).
1.16 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do ogrodzenia terenu budowy (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których prowadzone są roboty) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Oznakowanie musi być zgodne z Uchwałą nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
1.17 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności:
1.17.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności – do zapewnienia otaśmowania, oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie,
1.17.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
1.17.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego),
1.17.4 zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej,
1.17.5 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłania ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót,
1.17.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku,
1.17.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112330-7 - Rekultywacja terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9441489354

7.3.3) Ulica: ul. Kościelna 1

7.3.4) Miejscowość: Czernichów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-070

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.