eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonywanie usługi w zakresie badań sądowo - lekarskich, wydawania opinii sądowo - lekarskich, wykonywanie sądowo - lekarskich sekcji zwłok, z podziałem na 4 części.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok, z podziałem na 4 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok, z podziałem na 4 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd960f4b-febc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umb

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
5.4. włączona obsługa JavaScript,
5.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089
Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
􀀀 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych
osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach
internetowych Uczelni,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień
publicznych),
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do
publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do
państw trzecich,
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w
art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.4.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi z zakresu medycyny sądowej.
3. Zakres czynności (dotyczy części 1-4):
1) Badanie osób pokrzywdzonych na postanowienie i prywatnie
2) Oględziny i sekcje zwłok o różnym stopniu trudności, w tym przeobrażonych
3) Opracowanie opinii sądowo-lekarskich w sprawach sądowych i prokuratorskich
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie
ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• PC cena – 60%,
• PD doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.1 Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.
2.2 Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium
„doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie posiadanie doświadczenia w zakresie czynności medyczno-sądowych wykonywanych na
zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji.
2) Ocena w/w kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której doświadczenie będzie podlegało ocenie w ramach kryterium wraz z
podaniem liczby lat doświadczenia.
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. doświadczenie w liczbie od 5 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia wynosi 5, natomiast maksymalna liczba doświadczenia uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji to 10.
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę informacji określonych w pkt. 2), Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres
minimalny – 5 lat.
Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PDS=(PR/PN) x 40
gdzie:
PR – liczba lat doświadczenia
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba lat doświadczenia – 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC +
PD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi z zakresu medycyny sądowej.
3. Zakres czynności (dotyczy części 1-4):
1) Badanie osób pokrzywdzonych na postanowienie i prywatnie
2) Oględziny i sekcje zwłok o różnym stopniu trudności, w tym przeobrażonych
3) Opracowanie opinii sądowo-lekarskich w sprawach sądowych i prokuratorskich
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie
ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• PC cena – 60%,
• PD doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.1 Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.
2.2 Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium
„doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie posiadanie doświadczenia w zakresie czynności medyczno-sądowych wykonywanych na
zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji.
2) Ocena w/w kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której doświadczenie będzie podlegało ocenie w ramach kryterium wraz z
podaniem liczby lat doświadczenia.
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. doświadczenie w liczbie od 5 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia wynosi 5, natomiast maksymalna liczba doświadczenia uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji to 10.
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę informacji określonych w pkt. 2), Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres
minimalny – 5 lat.
Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PDS=(PR/PN) x 40
gdzie:
PR – liczba lat doświadczenia
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba lat doświadczenia – 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC +
PD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi z zakresu medycyny sądowej.
3. Zakres czynności (dotyczy części 1-4):
1) Badanie osób pokrzywdzonych na postanowienie i prywatnie
2) Oględziny i sekcje zwłok o różnym stopniu trudności, w tym przeobrażonych
3) Opracowanie opinii sądowo-lekarskich w sprawach sądowych i prokuratorskich
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie
ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• PC cena – 60%,
• PD doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.1 Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.
2.2 Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium
„doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie posiadanie doświadczenia w zakresie czynności medyczno-sądowych wykonywanych na
zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji.
2) Ocena w/w kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której doświadczenie będzie podlegało ocenie w ramach kryterium wraz z
podaniem liczby lat doświadczenia.
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. doświadczenie w liczbie od 5 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia wynosi 5, natomiast maksymalna liczba doświadczenia uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji to 10.
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę informacji określonych w pkt. 2), Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres
minimalny – 5 lat.
Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PDS=(PR/PN) x 40
gdzie:
PR – liczba lat doświadczenia
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba lat doświadczenia – 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC +
PD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi z zakresu medycyny sądowej.
3. Zakres czynności (dotyczy części 1-4):
1) Badanie osób pokrzywdzonych na postanowienie i prywatnie
2) Oględziny i sekcje zwłok o różnym stopniu trudności, w tym przeobrażonych
3) Opracowanie opinii sądowo-lekarskich w sprawach sądowych i prokuratorskich
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie
ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• PC cena – 60%,
• PD doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40%
2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2.1 Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.
2.2 Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium
„doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie posiadanie doświadczenia w zakresie czynności medyczno-sądowych wykonywanych na
zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji.
2) Ocena w/w kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której doświadczenie będzie podlegało ocenie w ramach kryterium wraz z
podaniem liczby lat doświadczenia.
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. doświadczenie w liczbie od 5 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji liczba lat doświadczenia wynosi 5, natomiast maksymalna liczba doświadczenia uwzględniona w
procesie przyznawania punktacji to 10.
W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę informacji określonych w pkt. 2), Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres
minimalny – 5 lat.
Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PDS=(PR/PN) x 40
gdzie:
PR – liczba lat doświadczenia
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba lat doświadczenia – 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „osoby skierowanej do realizacji zamówienia”.
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC +
PD

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw wykluczenia, o których mowa w Części XV SWZ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie określa warunku,
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku,
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa warunek zdolności zawodowej poniżej:
Wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie
usług, która
1) posiada specjalizację z medycyny sądowej,
2) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie czynności medyczno-sądowych wykonywanych na zlecenie Sądów,
Prokuratury i Policji,
3) posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie medycyny sądowej - autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5
prac naukowych.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, zostanie zweryfikowane na podstawie
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, które stanowi tymczasowe zapewnienie przez wykonawcę, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:
2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
1.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
oraz
1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania
Wykonawcy;
1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 5 do SWZ oraz oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
1.8. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm
podwykonawców - wg Załącznika nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy) oraz Oświadczenie, o którym mowa w Części XX pkt 3.3 SWZ,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony dooferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie
zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona
notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost
na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto
rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez
poszczególne podmioty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w
granicach unormowania artykułu 439 i 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umb

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.