eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: din@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1934d1f-f84d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania techniczne:
1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
II. Wymagania organizacyjne dot. korespondencji elektrycznej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DIN-III.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w zakresie części I zamówienia: „Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy” – Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A – opracowanie dokumentacji i modernizacja boisk, bieżni i skoczni.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.:
- lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 ze zm.),
- układ komunikacyjny (np. parkingi, chodniki),
- układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami,
- usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
- sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę,
- ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego,
- ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna zawierać:
a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
b) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych - 2 egz.,
c) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
d) szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
e) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
g) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.),
h) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,
3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,
4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
5) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych,
6) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej),
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) przeprowadzeniem wymaganych badań,
e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.).
5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
8. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ.

Uwaga:
1. Na terenie objętym częścią I zamówienia (działki o nr ewid. geod. 1462/18, 1462/38, 1462/39 i 1462/45, obręb 0001 – Bacieczki) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Białystok nr LXI/751/06 z dnia 25.09.2006 r., zmieniony uchwałą Rady Miasta Białystok nr XXIX/455/20 z dnia 7.10.2020 r.
2. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać na konto szkół.
3. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej – w górę; poniżej 5 – w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w zakresie części II zamówienia: Opracowanie dokumentacji i modernizacja boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej Nr 42, ul. Sokólska 1.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w 2 egz., zawierającej m.in.:
- lokalizację projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 ze zm.),
- układ komunikacyjny (np. parkingi, chodniki),
- układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami,
- usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym,
- sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę,
- ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego,
- ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
a następnie uzyskanie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, która powinna zawierać:
a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
b) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych - 2 egz.,
c) projekty wykonawcze (po 3 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
d) szczegółowe przedmiary robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
e) kosztorys uproszczony (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 1 egz., oddzielnie każda branża i instalacja),
g) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, ( 1 egz.),
h) inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,
3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,
4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
5) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych,
6) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej),
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) przeprowadzeniem wymaganych badań,
e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.).
5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
8. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ.

Uwaga:
1. Na terenie objętym częścią II zamówienia (działka o nr ewid. geod. 559/4, obręb 0012 - Białostoczek Płd.) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ul. Sokólskiej do ul. Poleskiej) zatwierdzony uchwała Rady Miasta Białystok nr XXVIII/282/12 z dnia 28 maja 2012 r.
2. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu należy przekazać na konto szkół.
3. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej –w górę; poniżej 5 – w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji, w wysokości min.:
a) część I zamówienia: 250 000,00 zł,
b) część II zamówienia: 300 000,00 zł,
2) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
część I zamówienia:
a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 450 000,00 zł brutto każda robota, mających w swoim zakresie budowę lub przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej,
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające:
- uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
● architektonicznej,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
● konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 450 000,00 zł brutto każda robota, mających w swym zakresie budowę lub przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
część II zamówienia:
c) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 450 000,00 zł brutto każda robota, mających w swoim zakresie budowę lub przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej,
d) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające:
- uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
● architektonicznej,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji
na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
● konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 450 000,00 zł brutto każda robota, mających w swym zakresie budowę lub przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
● instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Użyte określenia „budowa”, „przebudowa” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

2. UWAGA:
1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
2) Zamawiający dopuszcza wskazanie osób posiadających jednocześnie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
3) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami jednocześnie w kilku ww. specjalnościach.
4) Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób w przypadku składania oferty na obie części zamówienia.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 4 lit. a) i c) SWZ - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1 ppkt 4 lit. a) i c) SWZ (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
6) Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty zakończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
1) część I zamówienia: 8 500,00 zł,
2) część II zamówienia: 10 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, część …. zamówienia.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które usługi / roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - składa Wykonawca do oferty,
3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1 ppkt 3) i 4) SWZ - na wezwanie Zamawiającego.
2. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
2) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony zgodnie z pkt 10 ppkt 2) ,
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem,
4) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie przesłanki dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunki przeprowadzenia takiej zmiany zostały określone w § 19 ust. 1-9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wymagany termin realizacji dla I i II części:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, skuteczne zgłoszenie robót w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz wykonanie robót budowlanych – w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.