eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żarki › "Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myszkowska, 59

1.5.2.) Miejscowość: Żarki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-310

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343148304

1.5.8.) Numer faksu: 343148304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cb5cf1d-fec8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044814/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 „Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pzdmyszkow/public/postepowanie?postepowanie=47780084

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2017, poz. 1219 ze zm.), tj. za pomocą elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pzdmyszkow/public/postepowanie?postepowanie=47780084 (dalej zwaną: „Systemem”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego www.pzd.myszkow.pl, adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/pzdmyszkow/public/postepowanie?postepowanie=47780084

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
● MozzillaFirefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
● Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
● system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
● zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
● w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
● oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.com.pl (nie dotyczy składania ofert lub jednolitych europejskich dokumentów zamówienia).
14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
16. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania wskazanym w tytule postępowania.
17. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
18. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
19. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
20. Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu , nie jest widoczny/a dla zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
21. Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku
22. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie postępowania jest: Joanna Gocyła tel. 34 314 83 04

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki;
2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Dyrektora jest Pani Anna Mstowska, email: iod@pzd.com.pl; tel. (34) 314-83-04;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich” (znak sprawy: PZD/9/342/DP/SD/2023, PZD/4/332/DW/SD/2023)
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD/9/342/DP/SD/2023, PZD/4/332/DW/SD/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i dostawa soli drogowej kamiennej DR (luzem z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w całkowitej ilości 1800 Mg”

Przedmiot zamówienia obejmuje: Sprzedaż i dostawę na bazę Zamawiającego tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki soli drogowej kamiennej DR (luzem z antyzbrylaczem) z przeznaczeniem do zwalczania śliskości na drogach objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2023/2024 w całkowitej ilości 1800 Mg. Dostawa całości przedmiotu zamówienia w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ponadto przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:
a) Jakość soli drogowej kamiennej powinna spełniać warunki wg normy PN – 86/C – 84081/02,
b) Ponadto powinna posiadać następujące parametry:
- zawartość wody wg PN – 80/C – 84081/20 max. do 2 %,
- zawartość subst. nierozpuszczalnych wg PN – 80/C – 84081/21 max. do 2,5 %,
- zawartość NaCl wg PN – 80/C – 84081/31 min. 94 %,
- zawartość CaCL2 wg PN – 80/C – 84081/25,
- zawartość MgCL2 wg PN – 80/C – 84081/25,
- zawartość siarczanów wg PN – 80/C – 84081/32,
- posiadać skład ziarnowy wg PN – 80/C – 84081/10.
c) sól drogowa powinna odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym ( Atest Higieniczny PZH) – wymagane jest dołączenie do oferty Atestu Higienicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
d) sól powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – wymagane jest załączenie do oferty pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla dostarczanej soli drogowej.

1.1 Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi spełniać normy i parametry określone powyżej oraz określone w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Zakwestionowane przez Zamawiającego partie soli, jako nie spełniające wymogów zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wadliwego materiału z placu składowego Zamawiającego na własny koszt i dostarczenia soli wolnej od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
1.2 Wykonawca na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem dostaw uzgodni telefonicznie z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego harmonogram dostaw, celem zabezpieczenia możliwości odbioru dostarczonego materiału - soli przez pracownika Obwodu Drogowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – waga kryterium 100 %;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C) – waga 100 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. Zamawiający stawia wymóg złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
a) pozytywną Opinie Techniczną, Certyfikat, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla dostarczanej soli drogowej,
b) atest Higieniczny – Państwowego Zakładu Higieny dla soli drogowej,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile zgodnie z pkt 5.1 SWZ wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył bądź złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ,
3) pozytywną Opinie Techniczną, Certyfikat, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dla dostarczanej soli drogowej,
4) atest Higieniczny – Państwowego Zakładu Higieny dla soli drogowej,
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę,
7) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,
8) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl/pzdmyszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.