eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Adaptacja lokalu MOPS w Olsztynie przy ul Lanca 4/1 na pomieszczenia biuroweOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja lokalu MOPS w Olsztynie przy ul Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja lokalu MOPS w Olsztynie przy ul Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7333949f-feb1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041522/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się za pomocą e- maila przy przekazywaniu pytań, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień, informacji dotyczących postępowania, pod adresem a.bugaj@mopsolsztyn.pl
przy czym złożenie oferty wraz załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn https://zamowienia.olsztyn.eu.
2.Korzystanie z platformy jest bezpłatne, aby korzystać z usług Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn Wykonawca powinien utworzyć konto użytkownika.
3.Instrukcja dla Wykonawcy oraz regulamin korzystania z systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn zamieszczone zostały w zakładce „Pomoc”. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem korzystania z systemu oraz instrukcją użytkownika systemu Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania z Platformy zakupowej:
4.1Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
4.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4.4 Włączona obsługa JavaScript;
4.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
4.6 Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
5. Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
2) Format kodowania złożonych plików UTF8. Możliwość otworzenia pliku po odszyfrowaniu przez terminu składania ofert.
6.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów w systemie Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn.
7.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego posiadający konto na Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymaga się by dokumenty elektroniczne w postępowaniu:
8.1 były utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisywanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
8.2 umożliwiały prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym.
8.3 umożliwiały prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku
8.4zawierały dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9.Załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (DZ.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn posiadający REGON: 004447867, NIP: 7391151579, e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl;
2)administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, w którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 74 ustawy Pzp.
5)Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczący (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmierne dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani znaną ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem zakresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, w których mowa o art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z artykułem 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b)prawo do przeniesienia danych osobowych, o których mowa w artykule 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub Stawki 2,00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 465775,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie lokalu usługowego oraz zmianie jego sposobu użytkowania na lokal administracyjno – biurowy dla potrzeb MOPS w Olsztynie w istniejącym budynku mieszkalnym z częścią usługową przy ul Lanca 4 lok 1 w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
2. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, jako zabytek nieruchomy ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa pn.: ”Adaptacja lokalu MOPS przy ul Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe” składająca się z :
a) Projektu budowlanego
-Projektu Zagospodarowania Działki
-Projektu architektoniczno-budowlanego
-Opinii, Uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
b) Projektu technicznego branży sanitarnej i branży elektrycznej,
c) Przedmiaru robót
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności specyfikację warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją techniczną, oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi
w trakcie prowadzonej procedury stanowiącymi integralną część SWZ.
5.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów jeśli są użyte w dokumentacji postępowania, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry użytkowe
i jakościowe oraz wymagany ich standard i wygląd, mogą być zastąpione przez inne równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń lub materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia informacji o zastosowaniu rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i załączyć zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań (materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych)
i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji postępowania. Opis zaproponowanych urządzeń lub materiałów równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży z ofertą informacji o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń, jest zobowiązany zastosować do wykonania przedmiotu zamówienia materiały lub urządzenia zaproponowane w dokumentacji zamówienia.

6.Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania,
o których mowa w przywołanym przepisie, zostały ujęte w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, stanowiących załącznik od SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1 Cena 80 pkt
2 Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 20 pkt
Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Cn
C =---------------- x 80, gdzie:
Cb

C - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych, nie podlegających odrzuceniu
Cb - cena oferty badanej,

Kryterium „Okres gwarancji jakości ” – wskaźnik „G”, rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, wyrażony w postaci całkowitej liczby lat.
Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji jakości rękojmi za wady na okres min. 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót. Punkty w kryterium „Okres gwarancji jakości” (G) zostaną przyznane tylko za wydłużenie gwarancji jakości i rękojmi za wady, której okres będzie biegł od daty odbioru końcowego robót w następujący sposób:
3.1.Punkty w kryterium „Okres gwarancji jakości ” zostaną przyznane za przedłużenie terminu gwarancji jakości o okres dłuższy niż ustalony minimalny wymagany okres, przy czym Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji jakości za wady maksymalnie na okres 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót.
3.2.Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na okres dłuższy niż 10 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca zaoferował gwarancję jakości na okres 10 lat, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie Wykonawcy.
3.3.Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości poniżej wymaganego minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, wówczas oferta Wykonawcy może zostać odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

3.4 Jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej „Okresu gwarancji jakości”, Zamawiający przyjmie tylko wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.
3.5.Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na okres równy 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, oferta taka w kryterium „Okres gwarancji jakości ” otrzyma 0 punktów, ponieważ punkty w kryterium „Okres gwarancji jakości” zostaną przyznane tylko za przedłużenie okresu gwarancji jakości o okres dłuższy niż ustalony minimalny okres.
3.6.Oferta w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – wskaźnik „G” może uzyskać maksymalnie 20 punktów według następujących zasad:
a)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości na okres 6 lat - Wykonawca otrzyma: 1 punkt,
b)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości na okres 7 lat - Wykonawca otrzyma: 5 punktów,
c)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości na okres 8 lat - Wykonawca otrzyma: 10 punktów
d)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości na okres 9 lat - Wykonawca otrzyma: 15 punktów
e)w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości na okres 10 lat - Wykonawca otrzyma: 20 punktów
3.7.Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji jakości wyrażonego w całkowitej liczbie lat.
4.Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego kryterium oddzielnie. Suma punktów (P) przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów będzie stanowić końcową ocenę oferty wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- kierownik budowy, jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
- kierownik robót, jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
- kierownik robót, jedną osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Przygotowania Zawodowego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
3.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łącznie spełnienie warunku przez Wykonawców. Warunek określony w pkt 2 ppkt 4) powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z dnia 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
-w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale IX SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty
2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy)
3.Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 13 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względów organizacyjnych, technicznych i celowości. Brak podziału zamówienia na części pozwoli na zachowanie odpowiedzialności za teren budowy i ochronę obiektu po stronie jednego Wykonawcy, wyeliminuje kolizję różnych Wykonawców na jednym terenie budowy, pozwoli na ukończenie robót w krótszym terminie. Nierozdzielenie zadania przyczyni się do lepszej organizacji robót, sprawniejszej koordynacji nadzoru inwestorskiego a dodatkowo pozwoli otrzymać jedną gwarancję wykonania na całość robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.