eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › "Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. "Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zozsiemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-471ad902-fb80-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056523/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa środków do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-471ad902-fb80-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
A. Komputer PC:
1) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
2) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
3) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
• Chrome 66.0 lub nowsza
• Firefox 59.0 lub nowszy
• Safari 11.1 lub nowsza
• Edge 14.0 i nowsze
B.Tablet/Telefon
1) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
2) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedziba w Siemianowicach Śląskich (41-100 ), ul. 1 – go Maja 9,
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@zozsiemianowice.pl;
 pisemnie na adres siedziby Administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZM/DZ/341/17/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1 - Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych

1. Preparat bezbarwny do odkażania /o przedłużonym czasie działania/ i do odtłuszczania skóry, auto sterylny, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru bez zawartości grup fenolowych, jodu i jego związków. Szerokie spektrum działania na mikroorganizmy występujące na powierzchni skóry. Działający na bakterie( łącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy( HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno).
Posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

2. Preparat barwiony do odkażania /o przedłużonym czasie działania / i do odtłuszczania, zabarwienia skóry, auto sterylny oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru bez zawartości grup fenolowych, jodu i jego związków. Szerokie spektrum działania na mikroorganizmy występujące na powierzchni skóry. Działający na bakterie( łącznie z Tbc i MRSA), grzyby, wirusy( HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno).
3. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Nie zawierający mydła, nie alkoholowy i nie wysuszający skóry. O pH 5,0- 5,5. Oparty o APG / alkilopoliglikozydy /.

4. Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o pH 5,0 dla osób o szczególnie wrażliwej skórze
5 Szybko działający alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; zawierający substancje pielęgnujące (d-pantenol, witaminę E). Produkt bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania: B, Y, Prątki, Virusy (adeno,noro,rota) w czasie do 15s.
Dezynfekcja higieniczna EN 1500 oraz chirurgiczna EN 12791. Produkt biobójczy.
* do pozycji wymaganych jest dostarczyć 170 haków na łóżka oraz 340 sztuk pompek wraz z pierwszą dostawą

6 Emulsja do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała. Zalecana w szczególności podczas częstej dezynfekcji skór rąk. Posiadająca badania dermatologiczne. Z zawartością witamin. Min. Vitamina E. Butelka 500 ml wraz z dołączona pompka.
7
Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476; produkt leczniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 - DEZYNFEKCJA I MYCIE powierzchni i wyrobów medycznych
1. Preparat w formie nasączonych chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych oraz powierzchni z szybko działającym nadtlenkiem wodoru (rozkład do wody i tlenu, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i sporobójczym ( EN 16615) Ilość chusteczek w wiaderku 50 szt., gramatura chusteczek 50 g/m². Wymiary chusteczek:25x37cm.
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Nie wymagjący uzycia rękawic ochronnych.
Wymagana dualna rejestracja (wyrób medyczny oraz produkt Biobójczy)
2. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG potwierdzenie producentów. Substancja aktywna bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), Y w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą PN-EN 16615 ( warunki brudne) - 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack min. 40 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 24 cm x 30 cm o gramaturze min. 50g/m2 wykonane z 100 % PET.
Wyrób Medyczny
3. Gotowa do użycia pianka do dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju powierzchni nie będących wyrobami medycznymi. Preparat oparty o nadtlenek wodoru min. 6,5 grama na 100 gramach produktu. Wykazujący następujące działanie bójcze: B, Y, F, Prątki, Wirusy (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze ( C. difficile Rybotyp O27) Preparat Spełniający wymogi Norm: EN 16615 oraz EN 17126 lub równważną. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagana dualna rejestracja (wyrób medyczny oraz produkt Biobójczy). Opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą.
4. Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Dos tosowania na powierzchniach sprzętu medycznego za szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: aminy, QUV (bez zawartości alkoholu) Spektrum i czas działania: b, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BvDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Rejestracja: wyrób medyczny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 3 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
1 Preparat alkoholowy o przyjemnym, cytrynowym zapachu, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, o bardzo dobrych właściwościach czyszczących błyszczących, metalowych powierzchni. Preparat zawierający w swoim składzie wyłącznie jedną substancję czynną – etanol w ilości max. 45g. Bez zawartości glioksalu, aldehydów i QAC. - zakres działania: B (w tym Tbc), Y do 1 minuty. V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus w czasie do 30 sekund), (przebadane zgodnie z PN-EN 16615 warunki brudne - 1 minuta. ) Opakowanie : 1 litr ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.
2 Preparat dezynfekcyjno – myjący w koncentracie na bazie – nadwęglanu sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji inkubatorów i stanowisk resuscytacyjnych noworodków. Posiadający skuteczne działanie wobec bakterii, grzybów prątków , wirusów w stężeniu 2 %. Środek musi posiadać instrukcję mycia i dezynfekcji inkubatorów zatwierdzony przez Instytut Matki i Dziecka.
3 Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia mycia I dezynfekcji powierzchni I głowic USG (w tym wrażliwych na działanie alkoholi I wysoką temperaturę I inkubatorów. Spektrum działania: B,F,Tbc(M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V ( HBV, HCV,HIV, polio, Adeno,Noro)S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie 5 min. Zgodny z normą PN-EN 14885. Na bazie wielu składników aktywnych w tym poliaminy, tenzydów I aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Chusteczki powinne posiadać wskazanie do dezynfekcji sprzętu oraz wyposażenia medycznego na oddziałach pediatrycznych I neonatologicznych.
4 Preparat na bazie 2% chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, o szerokim spectrum działania. Działającym na bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonkowe łącznie z HBV, HCV I HIV. Przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych o obwodowych cewników dożylnych.
5 Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG potwierdzenie producentów. Substancja aktywna bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), Y w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą PN-EN 16615 ( warunki brudne) - 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu „Flowpack” = 100 szt. Wymiar chusteczki min. 18 x 20cm. Gramatura min. = 50g/m2. wykonane z polietylen 100%

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 4 – Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego
1. Płynny koncentrat do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, na bazie dwóch substancji czynnych: nadoctowego uzyskiwanego z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru. Po aktywacji preparat zachowujący aktywność bójczą do 14 dni lub 50 cykli, przy wielokrotnym użyciu. Działanie bójcze do 5min.: B PN-EN 14561, V PN-EN 14476 (Polio, Adeno), Tbc, F PN-EN 14562, S PN-EN 17126 (Bacillus subtilis, Clostridium difficile).
Preparat w wykazie dopuszczonych preparatów kompatybilnych z myjniami endoskopowymi CHOYANG serii CYW. Opakowania 5l.
PREPARAT KOMPATYBILNY produktem z pozycji 3
2. Walidowane testy paskowe do poz. nr 1
3. Preparat pięcioenzymatyczny do mycia zanieczyszczonych endoskopów i innych wyrobów medycznych szybko rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne. O wysokich właściwościach myjących. Stężenie użytkowe już od 0,1 %. Skuteczność mycia już po: 1 min.
Produkt do użycia manualnego jak również w myjniach automatycznych.
PREPARAT KOMPATYBILNY Z pozycja nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 5- PRODUKTY DO PŁUKANIA RAN O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM I
1 Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii oraz Spory. Możliwość stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; Opakowanie 1000ml; produkt leczniczy
2 Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-II stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny.
3 Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej. Na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans).
Opakowaniach 250ml; wyrób medyczny
4 Gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżani jamy nosowej oraz ucha zewnętrznego; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans);
Opakowaniach 30ml; wyrób medyczny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 6 - PRODUKTY DO PŁUKANIA RAN O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM II
1 Roztwór ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH.
2 Żel ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ostrych ran, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 60 ppm kwasu podchlorawego i 60 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka preparatu
Preparat odkażający na bazie dichlorowodorku octenidyny i alkoholu fenoksyetylowego, nie zawierający jodu, stosowany bezpośrednio na błony śluzowe , rany powierzchniowe, oparzenia, . Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom , drożdżakom, wirusom (łącznie HBV, HIV ). Przeznaczony do antyseptyki w ginekologii, dermatologii, , położnictwie, wenerologii. Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia. Stosowany bez rozcieńczania. LEK
1. Preparat odkażający na bazie dichlorowodorku octenidyny i alkoholu fenoksyetylowego, nie zawierający jodu, stosowany bezpośrednio na błony śluzowe , rany powierzchniowe, oparzenia, . Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom , drożdżakom, wirusom (łącznie HBV, HIV ). Przeznaczony do antyseptyki w ginekologii, dermatologii, , położnictwie, wenerologii. Może być stosowany w okresie ciąży i karmienia. Stosowany bez rozcieńczania. LEK

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się: kryterium ceny i kryterium „Terminu zapłaty” oraz „Terminu dostawy”.
13.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
cena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
TZ = (TZ / TZmax) x 20 pkt
gdzie:
TZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych.
Termin zapłaty nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zamawiający wskazuje, iż uzasadnieniem zastosowania dłuższego terminu zapłaty są okoliczności związane z zasadami finansowania Zmawiającego przez publicznego płatnika jakim jest NFZ z tytułu prowadzonej działalności leczniczej stanowiącej podstawową działalność Zamawiającego.
C. Kryterium „Termin dostawy” w dniach:
a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); (minimalny termin wynosi 2 dni)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
TD = (OT / OTmin) x 20 pkt
gdzie:
TD - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin dostawy” ocenianej oferty
OT – termin dostawy w ofercie ocenianej
OTmin – termin dostawy w ofercie z najkrótszym terminem dostawy
Wykonawca oferuje termin dostawy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 dni. Najkrótszy proponowany termin dostawy otrzyma maksymalną ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ZAPŁATY

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału
w postępowaniu;
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;
4) zdolność techniczna lub zawodowa – Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
7.1.1.Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Pakiet nr 1 - co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 70 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 2 - co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 3 - co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 25 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 4 - co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 20 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 5 - co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 6 – co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 1 000,00 PLN brutto

Pakiet nr 7 – co najmniej 2 dostawy środków dezynfekcyjnych, każda o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet wartość wykonanych dostaw nie może być niższa niż suma kwot dla danych pakietów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego Zamawiający żąda od wykonawcy (Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego):
a) Oświadczenia o zakresie zrealizowanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, a przed podpisaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentu stanowiącego wykaz zrealizowanych zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
8.1.1 Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
a) Oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowany przedmiot zamówienia aktualnych dopuszczeń do obrotu
i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021r., poz. 1556.) – załącznik nr 8 do SWZ,
b) materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). W przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów.
c) certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC lub dokument potwierdzający zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu.
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i ich stosowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy:
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:
a) zmiany ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy,
b) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,
c) zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie,
d) zmiany danych Stron umowy(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
e) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
f) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
g) zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania wyrobu objętego umową z zachowaniem ceny jednostkowej,
h) zmiany numerów katalogowych produktów w przypadku aktualizacji katalogów przez producenta, a także
w zakresie zmiany produktu przy zachowaniu nazwy międzynarodowej jeżeli produkt objęty ofertą został wstrzymany w produkcji lub wycofany, przy zachowaniu ceny jednostkowej.
i) stawki podatku od towarów i usług – zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i następuje automatycznie z dniem zmiany stawek podatków od towarów i usług;
j) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określone w art. 455 PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov,pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych spowodowanych wojna na Ukrainie zawarte jest w załączniku nr 9 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.