eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jemielnica › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysamiOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jemielnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 67

1.5.2.) Miejscowość: Jemielnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-133

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jemielnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac7e716-fe5f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty nawierzchni dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa w języku polskim się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma zakupowa, dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica
2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22)101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania platformy zakupowej dostępnej na stornie: : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
5. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w rozdz. 1 z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy.
6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
:
1. administratorem danych osobowych jest Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@jemielnica.pl ;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@bodo24.pl ;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami.”;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dane Zamawiający pozyskał posiada następujące uprawnienia:
8.1. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;
8.2. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje osobom, których dane Zamawiający pozyskał:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.09.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica przy użyciu grysów bazaltowych i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej. Zamawiający wymaga aby prace były wykonywane dwukomorowym remonterem typu „PATCHER” wyposażonym w dwa zbiorniki dla dwóch różnych frakcji grysu oraz zbiornik emulsji bitumicznej. Zamówienie obejmuje wbudowanie łącznie 100 Mg materiału (grysu+emulsji) w ubytki nawierzchni dróg:

Teren Gminy Jemielnica obejmuje 7 sołectw tj. Barut, Centawę, Gąsiorowice, Jemielnicę, Łaziska, Piotrówkę oraz Wierchlesie.

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje:
− oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
− oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota,
− spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca,
− wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową,
− wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej,
− zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
− zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku,
− demontaż oznakowania.

3. W zależności od stanu technicznego nawierzchni dróg (ilość ubytków), powyższe wielkości mogą ulec zmianie.

4. Szczegółowy zakres robót zgodnie z wykazem dróg gminnych przeznaczonych do remontu cząstkowego stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. Teren robót należy oznakować znakami A-14 „roboty drogowe”, B-33 „ograniczenie prędkości” i A-28 „sypki żwir” wraz z prawidłowym oznakowanie pojazdu. Przedmiotowe oznakowanie tymczasowe związane z wykonywanymi robotami może zostać zdemontowane przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że luźny grys użyty w ramach robot nie zalega na jezdni, a tym samym droga może być użytkowana w sposób bezpieczny. Koszt oznakowania prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofert.

6. Szczegółowy zakres robót będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami Zamawiającego. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zmiany ilości robót oraz rezygnację z remontu jesiennego w zależności od rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg gminnych.

8. W przypadku ograniczenia robót lub rezygnacji z remontu jesiennego Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.

9. Zamawiający wymaga codziennego ważenia samochodów wraz z materiałem, codziennie w okresie realizacji danego zamówienia.

10. Zamawiający wymaga, aby codzienne ważenie samochodów wraz z materiałem zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich zakończeniu odbywało się na terenie Gminy Jemielnica lub na terenie gminy sąsiadującej. Koszt wykonania ważenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Zamawiający ma prawo uczestniczyć podczas ważenia samochodu. Wykonawca będzie również dostarczał Zamawiającemu codziennie dokumenty z przeważenia samochodu.

11. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców).

12. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 6 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 12 miesięcy).
2) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3) Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:
- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany
4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.
a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym emulsją asfaltową i grysami nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu „Patcher” w ilości nie mniejszej aniżeli 50 ton.
b) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. kierownikiem robót - 1 osoba bez konieczności posiadania uprawnień,
c) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że: dysponuje (posiada, dzierżawi, wynajmuje lub w inny sposób) sprawnym sprzętem tj. dwukomorowym remonterem ciśnieniowym typu Patcher wprowadzającym pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z emulsją asfaltową bezpośrednio do uszkodzenia, posiadającym dwa zbiorniki dla dwóch różnych frakcji grysu i zbiornik na emulsję asfaltową, umożliwiającym oczyszczenie naprawionego miejsca sprężonym powietrzem – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu: oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.

2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ– w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. VII pkt. 2,4 lit a). SWZ,
Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ– w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. VII pkt. 2,4 lit b). SWZ,
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w rozdz. VII pkt. 2,4 lit c). SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp. oraz ust. 2 umowy.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w zakresie:
a) terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych trwających minimum 2 dni, o ilość dni uniemożliwiających wykonywanie robót (pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
b) zakresu robót w przypadku okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach,
d) zmiany osób występujących po stornie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stornie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jemielnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie do 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia przed tym terminem.
2. Dzień roboczy – dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i określonych ustawą świąt), w którym występują korzystne warunki atmosferyczne oraz stan dróg umożliwia wykonanie remontów zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR.
3. Liczba dni roboczych nie może uwzględniać uwzględnia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie robót remontowych, jest zatem efektywnym czasem pracy potrzebnym Wykonawcy do wykonania robót remontowych.
4. Decyzję o realizacji lub wstrzymaniu robót w danym dniu roboczym będzie podejmował Zamawiający (osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego) na podstawie warunków atmosferycznych oraz ocenie stanu dróg w terenie. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o pracach w dniu poprzedzającym dzień roboczy lub w dany dzień roboczy do godziny 8:00.
5. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych trwających minimum 2 dni Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia jedynie o ilość dni uniemożliwiających wykonanie robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.