eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › KOMISARIAT IV POLICJI W BYTOMIU - zmiana lokalizacji - etap II realizacjaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KOMISARIAT IV POLICJI W BYTOMIU – zmiana lokalizacji – etap II realizacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270208292

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lompy 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ka.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMISARIAT IV POLICJI W BYTOMIU – zmiana lokalizacji – etap II realizacja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95d33129-fea8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129271/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 KP IV Bytom - zmiana lokalizacji - etap II realizacja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://slaska-policja.eb2b.com.pl tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.f) Dopuszczalny format przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach: .pdfg) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, jest w Systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.6. Instrukcja korzystania z Platformy, tj.:a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.b) w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” należy wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. c) po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. d) W sytuacji problematycznej proszę kontaktować się z obsługą platformy7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zasadami korzystania z https://slaska-policja.eb2b.com.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Pytania/Informacje”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221ustawy.8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych .a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Zc) Zamawiający informuje, że oferta złożona z wykorzystaniem kompresji plików z rozszerzeniem „rar: nie zostanie odrzucona. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza Pytania/Informacje”, nie za pośrednictwem adresu email. Informacji technicznych i weryfikacji danych oraz podpisów elektronicznych związanych z prowadzonym postępowaniem udziela Operator Platformy Zakupowej pod numerem telefonu (+48) 22 378 39 70,(+48) 22 258 4861, (+48) 22 428 19 28, e-mail: helpdesk@eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice; 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mailiod.kwp@ka.policja.gov.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz.1710), zwana w dalszej części „ustawą Pzp”; 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowejhttp://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów; 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej; 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji. 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od dministratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 11.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr1 do SWZ – formularz ofertowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2380-173/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- przystosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb nowego użytkownika – komisariatu policji, w tym wydzielenie stref zależnych od dostępu osób o ograniczonym dostępie,
- likwidacja dwóch wyjść z obiektu, jednego z parteru i jednego z piwnicy, celem uporządkowania kontroli dostępu. Główne wejście znajduje się i pozostaje od strony południowo-wschodniej i jest wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części piwnicznej pozostaje wyjście ewakuacyjne z piwnicy budynku. Nie przewiduje się zmiany układu okien i drzwi zewnętrznych, a tylko zamurowania kilku otworów.
Zakres przewidywanych prac:
- rozbiórka części ścianek działowych,
- wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi,
- demontaż części drzwi i zamurowania otworów drzwiowych,
- wykucie nowych otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej,
- podwyższenie poziomu podłogi na gruncie w pomieszczeniu nr -1/02 o 85 cm,
- zamurowanie dwóch wyjść z budynku i rozbiórka dwóch schodów zewnętrznych,
- montaż krat na części okien
- wymiana części okien,
- demontaż i wykonanie nowych posadzek,
- likwidacja ubytków na elewacji,
- malowanie elewacji (wg Księgi standaryzacji komend i komisariatów Policji polskiej – str. 33),
- malowanie rynien i obróbek blacharskich,
- malowanie parapetów zewnętrznych,
- montaż podświetlanego napisu i dwóch semaforów (wg Księgi znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji - str. 26 i 27),
- wykonanie trawnika w miejscu likwidowanych schodów, -
sprawdzenie drożności odpływów wód opadowych,
-remont ścian i balustrady schodów i podjazdu przy wejściu głównym,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej,
-wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 3 do SWZ – dokumentacja projektowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich;
1.2.
Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na podstawie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych zarówno samych wykonawców, jak i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
3.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący doświadczenia, jeżeli:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda z robót i każda obejmująca: przebudowę lub rozbudowę obiektu o kubaturze min. 2 000 m3, wymianę lub montaż stolarki okiennej, roboty konstrukcyjno-budowlane wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz teletechnicznymi i innymi robotami towarzyszącymi wewnątrz obiektu

4.2..Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zadania:
4.2.1. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.
4.2.2. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
4.2.3. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
4.2.4. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale XV.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, numer rachunku 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 wpisując w tytule: „wadium postepowanie nr ZP-2380-173/2023”. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie oryginału np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
a wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.
3. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.
4. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz materiałów który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania ,a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
5. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
6. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) gwarancji bankowej
b) gwarancji ubezpieczeniowej
c) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
d) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej;
e) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
f) przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. O zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. z 2018r. Poz. 2017).
7. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.
8. W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót (rzeczowo - finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę.
9. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.
10. Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w § 10 ust 4 oraz § 11 ust 2 niniejszej umowy.
11. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
12. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust 12 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki a także zabezpieczenia należytego wykonania robót określonego w § 6 umowy.
13. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejną transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już transzy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki na zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
15. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki.
16. Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zawiera załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.