eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.3.) Oddział zamawiającego: MNP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275978

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcinkowskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-745

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mnp.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e60901-feb7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238254

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095772/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Kuchni Królewskiej Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mnp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mnp, w przypadku awarii platformy zakupowej - zp@mnp.art.pl (za wyjątkiem składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar pliku
przesyłanego za pośrednictwem platformy zakupowej (nie dotyczy złożenia oferty) wynosi 500 MB (maksymalnie 10
Dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapianie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego,
b) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
c) zawierają dane w układzie niepozostającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
plików w jednej wiadomości).
Formaty plików wykorzystanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Jednocześnie Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów w następujących
formatach danych: .pdf, .doc, .xls, .xlsx, .zip, .7Z.
Wśród formatów danych powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w
takich formatach danych (pliki) zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.281.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dołączona do SWZ Dokumentacja techniczna (załącznik nr 1) zawiera wszystkie roboty budowlane jakie będą wykonywane w ww. obiekcie na przestrzeni kilku lat. Zakres robót objęty niniejszym postępowaniem, szczegółowo opisany w Dokumentacji Technicznej, będący podstawą sporządzenia oferty jest następujący:
1) wykonanie prac rozbiórkowych oraz skucie tynków i posadzek, w tym m. in. skucie wtórnych tynków ze ścian historycznych, zabezpieczenie wątków historycznych preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o właściwościach hydrofilnych, usunięcie ścianek działowych, posadzek, zbędnych instalacji,
2) usunięcie z placu budowy i wywóz gruzu oraz zdemontowanie elementów wyposażenia, w tym: systemu wentylacji, dygestorium (orientacyjne wymiary: 1,5 x 1,0 x 2,5 m), zlewów, brodzika, wyposażenia sanitariatu,
3) zabezpieczenie terenu budowy oraz wytyczenie drogi transportu dla wywozu gruzu, w szczególności:
 prace przygotowawcze – wykonanie ogrodzenia nieprzeziernego, ustawienie toalety przenośnej, montaż rozdzielni budowlanej RB,
 wybudowanie tymczasowej przegrody odcinającej poziom parteru budynku od poziomu -1, z drzwiami technicznymi,
4) zabezpieczenie instalacji niezbędnych do użytkowania pozostałej części budynku, w tym znajdujących się na poziomie -1:
 kanalizacji znajdujących się pod posadzką i wzdłuż ścian,
 głównej rury doprowadzającej wodę z zaworem i pompami,
 bojlera dostarczającego ciepłą wodę dla całego budynku,
 węzła cieplnego,
 wejścia światłowodu,
 systemu SSWiN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedną robotę budowlano-konserwatorską w budynku lub zespole budynków - obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – jedna robota. Częścią składową tej roboty mają być prace w obrębie tynków lub ceglanych wątków historycznych.
b) dysponuje kierownikiem budowy, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
c) dysponuje konserwatorem dzieł sztuki specjalizacji z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, spełniającym wymagania o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zm.), tj. ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brał udział w pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej kategorii z Listy Skarbów Dziedzictwa.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. VII 4 a) musi spełnić w całości przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie warunków określonych w pkt. VII 4 b) – c).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli te podmioty wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. X SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mnp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.