eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krokowa › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic na terenie gminy KrokowaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic na terenie gminy Krokowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krokowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żarnowiecka 29

1.5.2.) Miejscowość: Krokowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 6754100

1.5.8.) Numer faksu: 58 6754101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@krokowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krokowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic na terenie gminy Krokowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06c9ac42-fe1d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025175/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dokumentacje projektowe budowy, przebudowy i remontu dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06c9ac42-fe1d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia zostały określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w dokumentach zamówienia (SWZ).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam.publ@krokowa.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa ulic Ks. Zawiszewskiego i Wiśniowej w miejscowości Białogóra.
Drogi z kostki betonowej (przewidywana długość około 600 mb – Zawiszewskiego i 160 mb Wiśniowa) wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego:
1) projekt rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2) projekt przebudowy ulic Świerkowej, Poznańskiej i Morskiej w miejscowości Białogóra. Droga z kostki betonowej, na odcinkach ok. 600, 120 i 200 mb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przejścia na plażę oraz ulice Rybacka i Sosnowa w Dębkach.
a) Budowa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia przejść na plażę nr 21 i 23 w Dębkach.
Przewidywana długość infrastruktury wod-kan i elektroenergetycznej około L=115 mb (około 7-8 punków świetlnych),
b) Przebudowa ulicy Rybackiej i Sosnowej w Dębkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Przewidywana powierzchnia drogi z kostki betonowej około 1860 m2 wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego, projektu rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Ciąg pieszo-rowerowy w Dębkach oraz odcinek ścieżki rowerowej w Sławoszynku.
a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. prof. Wrzoska wraz z oświetleniem i przystankiem rowerowym w Dębkach.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 620 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz oświetleniem a także zaprojektowaniem miejsca odpoczynku dla rowerzystów / turystów zlokalizowanym obok drewnianego mostu na rz. Piaśnica.
b) Budowa odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sławoszyńskiej i Myśliwskiej do ulicy Pomorskiej w Sławoszynku.
Przewidywana długość ścieżki rowerowej z kostki betonowej/ betonu asfaltowego około 320 mb .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego:
1) projekt rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2) projekt przebudowy / budowy ulic Spokojnej oraz Myśliwskiej w Sławoszynku. Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 350 mb – Spokojna i 350 mb – Myśliwska.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Ulice w Karlikowie, Lubkowie i Prusewie.
a) Remont / przebudowa ulicy Okrężnej w Karlikowie.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 110 mb wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym oraz wjazdami na posesje.
b) Budowa dróg (ul. Leśna do skrzyżowania ze Świerkową) w Lubkowie.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 320 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.
c) Utwardzenie ul. Nowej i Wiejskiej w Prusewie.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 160 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego:
1) projekt rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2) projekt utwardzenia ul. Ogrodowej w Prusewie. Droga z kostki betonowej na odcinku ok. 260 mb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Ulice w Karwieńskich Błotach Pierwszych i w Odargowie.
a) Remont / przebudowa ul. Krótka i Błękitna w Karwieńskich Błotach Pierwszych.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około (120 mb – Błękitna i 80 mb - Krótka) wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.
b) Remont / przebudowa ul. Świerkowej i Jodłowej w Odargowie.
Przewidywana łączna długość dróg z kostki betonowej / asfaltu około 550 mb (Jodłowa – 310 mb, Świerkowa – 240 mb) wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego:
1) projekt rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2) projekt remontu / przebudowy ulic Wrzosowej, Widokowej i Słonecznej w miejscowości Odargowo. Droga z kostki betonowej, na odcinkach ok. 370, 450 i 150 mb.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Ulice w Sławoszynie i w Wierzchucinie.
a) Remont / przebudowa części Spokojnej i Żaczka w Sławoszynie
Przewidywana łączna długość dróg z kostki betonowej / asfaltu około (Spokojna – 160 mb, Żaczka – 320 mb) wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje;
b) Remont / przebudowa części ulicy Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Wierzchucinie.
Przewidywana łączna długość dróg z kostki betonowej / asfaltu około (Leśna – 570 mb, Sosnowa – 160 mb, Świerkowa – 180 mb) wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego, projektu rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Remont / przebudowa przejść na plażę nr 3 i 11 w Karwieńskich Błotach Drugich.
Przewidywana długość dróg i ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej około „3” - 920 mb i „11” – 990 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz miejscami postojowymi / parkingowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego, projektu rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8) Drogi w Parszczycach, Goszczyno - Krokowa i Goszczyno - Jeldzino.
a) Budowa drogi na działce nr 8/78 w m. Parszczyce – ZRID.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej około 230 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz oświetleniem (4-5 pkt. świetlnych).
b) Budowa drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa – ZRID.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej / masy asfaltowej około 1100 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz rozbudową oświetlenia (14-15 pkt. świetlnych) i rozbudową sieci wod-kan dla projektowanego terenu.
c) Budowa drogi na odcinku DW231 – droga powiatowa nr 1524G Goszczyno – Jeldzino -ZRID.
Przewidywana długość drogi z kostki betonowej / masy asfaltowej około 1600 mb wraz z odwodnieniem i wjazdami na posesje oraz oświetleniem (ok. 30 pkt. świetlnych) i rozbudową sieci wod-kan dla projektowanego terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w ramach projektu drogi w Parszczycach, polegających na powtórzeniu podobnych usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odpowiednio na warunkach zamówienia podstawowego, projektu rozbudowy lub modernizacji sieci i instalacji wod-kan dla projektowanych dróg i ulic, jeżeli z uzgodnień dokonanych w ramach realizacji zamówienia podstawowego, z zarządcą gminnych sieci wod-kan – Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, będzie to konieczne, lecz w zakresie nie większym odpowiednio do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do projektowania w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania oraz ewentualne pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji, obowiązków wykonawcy, podwykonawców lub personelu wykonawcy, warunków płatności i wysokości wynagrodzenia, szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.