eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego W Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych systemem zaprojektuj i wybuduj - ETAP IVOgłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego W Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych systemem zaprojektuj i wybuduj - ETAP IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cwiertka@lutycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego W Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych systemem zaprojektuj i wybuduj - ETAP IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1655ddb4-fc28-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053944/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Dostosowanie budynków Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych - systemem zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.lutycka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZW/DZP/43/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
I. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
- Projekt instalacji „Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu PWP”.
- Projekt instalacji „Przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z pompownią”- zlokalizowanego na zewnątrz budynku.
- Projekt pozostałych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zakresu prac ETAPU IV: DSO, SSP, FIREVU, LISTEK, OŚWIETLENIE AWARYJNE, DETEKCJA WYCIEKÓW.
-Projekt pozostałych instalacji sanitarnych wchodzących w skład zakresu prac ETAPU IV: Instalacja wentylacji oddymiającej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej.
II. Wykonanie testów zamontowanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, naprawę oraz modernizację niepoprawnie wykonanych instalacji i urządzeń.
III. Dokończenie robót budowlanych IV Etapu dostosowania budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z dokumentacją obejmującą:
- projekt budowlany,
- ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Szpitala Wojewódzkiego z czerwca 2021 r.,
- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18.02.2022r.,
- orzeczenie techniczne nr 12/2021.
IV. Uzyskanie pozytywnego odbioru, budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, przez Państwową Straż Pożarną.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych innych producentów w zakresie instalacji niskoprądowych oraz systemu Master KEY, ponieważ przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury systemów zabezpieczeń.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia w pełni i poprawnie funkcjonowały z pozostałymi istniejącymi urządzeniami przeciwpożarowymi:
- System Sygnalizacji Pożaru POLON 6000
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy MULTIVES:
- System zabezpieczenia poziomych i pionowych szacht kablowych czujkami ciepła LISTEC.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do niniejszej SWZ oraz w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

-Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Kierownik budowy (koordynatora kierowników robót), która:
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień,
c) w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy, przy co najmniej jednej zrealizowanej pełno branżowej roboty budowlanej o wartości zamówienia nie niższej niż 15 000 000,00 zł netto,
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót elektrycznych, która:
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane tub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskania uprawnień,
c) w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji elektrycznych o wartości zamówienia nie niższej niż 2 000 000,00 zł netto,
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako kierownik robót sanitarnych, która:
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskaniu uprawnień,
c) w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji sanitarnych cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości zamówienia nie niższej niż 500 000,00 zł netto.;
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako projektant w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, która:
a) posiada uprawnienia do projektowania, w zakresie rozwiązań konstrukcyjnobudowlanych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskania uprawnień,
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako projektant instalacji elektrycznych, która:
a) posiada uprawnienia do projektowania, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskania uprawnień,
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako projektant systemów sygnalizacji pożarowej, która:
a) posiada uprawnienia do projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji
Pożarowej,
b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskania uprawnień,

- dysponuje min, 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako projektant instalacji sanitarnych, która:
a) Posiada uprawnienia do projektowania, w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie 2 wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności,
b) Posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe - liczone od daty uzyskania uprawnień,
Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych funkcji przez jedną osobę

- dysponuje min. 1 osobą lub osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia (z uwagi na charakter zaplanowanych prac polegających na rozbudowie zainstalowanych już systemów teletechnicznych), posiadającym/mi odpowiednie certyfikaty, wiedzę i doświadczenie
w zakresie instalacji, obsługi i uruchamianiu poniższych systemów:
a) System sygnalizacji pożaru (centrale pożarowe POLON 6000) — wymagane ważne świadectwo ukończenia, przez co najmniej 1 pracownika szkolenia „Rozproszonego
Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000"
b) System dźwiękowego systemu ostrzegawczego (Ambient Multives) — wymagane ważne świadectwo ukończenia, przez co najmniej 1 pracownika szkolenia „instalowania/ programowania/ uruchamiania/ konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego MULTIVES"
c) System monitorowania i alarmowania stanów systemów bezpieczeństwa wymagane ważne świadectwo ukończenia, przez co najmniej I pracownika szkolenia dotyczącego instalacji i konfiguracji systemu.

Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych funkcji przez jedną osobę

ze względu na charakter zaplanowanych prac polegających na rozbudowie istniejącego już Systemu Sygnalizacji Pożarowej dysponuje „Świadectwem Autoryzacji POLON-ALFA Sp. z o.o. na instalowanie, programowanie i konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu POLON 6000",
-dysponuje min. 4 osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia (z uwagi na charakter prac związany z instalacjami elektrycznymi), posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne SEP E+D dla „Grupa 1: Urządzenia, instalację i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" w zakresie:
a) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
b) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
c) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
d) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt. a, b, c.

-Wykaz robót budowlanych:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że:
- w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:
Co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto, która polegała na przebudowie budynku użyteczności publicznej oraz wykonał, co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane gdzie zakres prac każdej z nich obejmował wykonanie robót:
a) ogólnobudowlanych,
b) instalacyjnych elektrycznych,
c) instalacyjnych sanitarnych hydrantowych,
d) instalacji teletechnicznych: w tym SSP, DSO,
e) instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
f) instalacji oddymiania klatek schodowych,
g) dostawę i montaż stolarki ppoż.,
h) wymianę drzwi wind osobowych na drzwi ppoż.,
- w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:
co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego polegającą na montażu, co najmniej 1000 elementów instalacji SSP oraz 1000 głośników instalacji DSO wraz z uruchomieniem oraz wykonaniem testów współdziałania obu systemów,
- w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składnia ofert wykonał:
co najmniej 1 (słownie: jeden) projekt techniczny z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej polegający na wykonaniu projektu zawierającego, co najmniej 1500 elementów instalacji SSP,
- w ciągu ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składnia ofert wykonał:
co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane, której zakres obejmował wykonanie systemu różnicowania ciśnień w budynku wysokim.
Każda wymieniona robota budowlana powinna być poparta dokumentem potwierdzającym, że została wykonana należycie.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą, co najmniej: 3 000 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
2. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
3. Wykonany przez Wykonawcę harmonogram prac (stanowić on będzie załacznik nr 2 do umowy)
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia -
zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
6. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SWZ
II. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości
oferty brutto – zgodnie z rozdziałem VI wzoru umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdziałem 12 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 66 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.