eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borkowice › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy BorkowiceOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Borkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks.Jana Wiśniewskiego 42

1.5.2.) Miejscowość: Borkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-422

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486757910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@borkowice.asi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: borkowice.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f679227-fea8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076379/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f679227-fea8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:\\ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów
oraz zasady i warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania kontana Platformie
eZamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Dokumenty elektroniczne,
o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W
przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r.
poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie
pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, (nie dotyczy
składania ofert i wniosków), pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, dokumentów, o których mowa w ust. 10, oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od
rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Borkowice jest: Wójt Gminy Borkowice, siedziba
Administratora: Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26 – 422 Borkowice; tel. (48) 675-79-10.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke, z którą można się kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail: iod@gminaborkowice.pllub
tradycyjną pocztą na wyżej podany adres urzędu.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Borkowice nałożonych przez
przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w
tym także prawa miejscowego, nakładające na Wójta realizację zadań publicznych. Podanie danych wynikających z przepisów
prawa jest obowiązkowe.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub
sprawowania władzy publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnie chronionych – art. 9
ust. 2 lit. g, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o
których mowa powyżej.
6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów
(rejestrów) administracji publicznej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa,
instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS,
PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz
Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące
usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Borkowice przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Gminę Borkowice. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania
danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
13. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora
Danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa wieży widokowej na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice" prowadzonym w trybie podstawowym;
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia
RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 750000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru wskazanych w opisie rodzajów odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Borkowice, transport zebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519).
Wg szacunkowej ilości 820,12,Mg w tym dla poszczególnych frakcjiw okresie osiemnastu miesięcy:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 474,93 Mg
2. Segregowane odpady komunalne:
a. Papier i tektura – 9,0 Mg
b. Tworzywa sztuczne i metale – 135,2 Mg
c. Szkło – 83,73 Mg
d. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym baterie i akumulatory – 10,28 Mg
e. Odpady wielkogabarytowe – 64,91 Mg
f. Odpady budowlano – remontowe – 3,5 Mg
g. Zużyte opony samochodów osobowych – 18,08 Mg
h. Zmieszane odpady opakowaniowe – 4,65 Mg;
i. Popiół i żużel – 1,0 Mg;
j. Odpady ulegające biodegradacji – 14,84 Mg
W powyższym zestawieniu uwzględniono odpady zebrane w PSZOKu tj.:
1. Urządzenia zawierające freony – 0,17 Mg
2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,063 Mg.
3. Zużyte opony – 0,35 Mg
4. Odpady wielogabarytowe – 12,80 Mg
5. Opakowania ze szkła – 8,04 Mg.


3.3 Zakres usługi obejmuje zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej oraz jednorodzinnej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 906):

3.3.1 zmieszanych ( kod odpadu 20 03 01) – gromadzonych w pojemnikach lub workach o kolorze czarnym z napisem „ZMIESZANE”
3.3.1.1 odpady komunalne (zmieszane) wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie zabudowy jednorodzinnej gromadzone będą w workach lub pojemnikach o pojemności min. 60 l/osobę/miesiąc.

3.3.1.2 na terenie zabudowy wielolokalowej rodzaj pojemnika oraz miejsce jego ustawienia Wykonawca ustali w porozumieniu z zarządcą budynków wielolokalowych.

3.3.1.3 odpady komunalne (zmieszane) wytworzone w gospodarstwach domowych w zabudowie wielolokalowej gromadzone będą we właściwie opisanychpojemnikacho pojemności uzgodnionej z zarządcą osiedla/budynku jednak nie mniejszej niż 60 l/osobę/miesiąc.

3.3.2 zbieranych selektywnie:

3.3.2.1 na terenie zabudowy jednorodzinnej w kolorowych workach lub pojemnikach o pojemności min. 60 l/osobę/miesiąc:
- metalu i tworzywa sztucznego (kod odpadu 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) - gromadzonego w pojemnikach lub workach o kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
- szkła, opakowań szklanych bezbarwnych i kolorowych ( kod odpadu 15 01 07, 20 01 02) - gromadzonego w pojemnikach lub workach o kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”,
- papieru i tektury( kod odpadu 20 01 01, 15 01 01 ) – gromadzonego w pojemnikach lub workach o kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”,
- odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod odpadu 20 02 01, 20 01 08) – gromadzonych w pojemnikach lub workach o kolorze brązowym z napisem „BIO”.
3.3.2.2 na terenie zabudowy wielolokalowej:
selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielolokalowej, odbywać się będzie wpojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, właściwie opisanych: „SZKŁO” „PAPIER” „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, „BIO”, o pojemności min. 60 l/osobę/miesiąc.

3.3.3 Charakterystykę gminy zawierającą szacunkowe dane dotyczące liczby mieszkańców oraz ilości budynków z których będą odbierane odpady komunalne i sposób ich odbioru przedstawiono w załączniku nr 1.

3.4. Wykonawca zorganizuje i poprowadzi w bliskim sąsiedztwie Gminy Borkowice punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK-iem, będący w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku braku PSZOK-u w sąsiedztwie gminy, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów z tymczasowego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy raz w miesiącu do czasu utworzenia na terenie gminy gminnego PSZOK-u, który obsługiwany będzie przez Wykonawcę po jego utworzeniu. Transport odpadów do PSZOK-u zapewnią mieszkańcy. Informacja o lokalizacji oraz o godzinach otwarcia PSZOK Zamawiający zamieści na ulotce z harmonogramem odbioru odpadów.”


Uwaga nr 1:
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć – na własny koszt:
– worki na odpady komunalne, w systemie 1:1 czyli nie mniej niż 1 szt. pozostawioną za jedną sztukę odebraną,
- pojemniki na odpady komunalne (w zabudowie wielolokalowej),
przez cały okres trwania umowy w dniach odbioru worków lub pojemników napełnionych z tym, że po raz pierwszy ma to nastąpićprzed pierwszym dniem obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z pośród nie odrzuconych. Każda oferta będzie oceniana w skali 100pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena 1 Mg frakcji odpadów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art.112 ustawy Prawo Zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

10.1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania .

10.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

10.2.1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ oraz w oparciu o przedstawiony:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U 2022 poz.699 z późn. zm.),

b.Wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( tj. Dz.U 2020r poz. 797 z p. zm.)

10.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu. Załącznik nr 4 do SWZ.

10.4. Zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający wymaga aby wykonawca.
a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej:
 dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale
i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
- wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w elektroniczny system monitoringu
bazującego na GPS i podłączony do Systemu Monitoringu,
- Wykonawca wyposaży pojazdy w czujniki pokazujące: lokalizację pojazdu podczas
postoju
- wszystkie pojazdy odbierające odpady powinny być trwale i czytelnie oznakowane,
w widocznym miejscu, nazwą oraz danymi adresowy min. numerem telefonu Wykonawcy,

 dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
 dysponowania na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,
Wykaz posiadanych pojazdów należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łącznie kwalifikacje i doświadczenie. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
b) wykazanie przez Wykonawcę w załączonym wykazie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
 jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 300 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3 oraz
 jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów o łącznej masie minimum 100 Mg w okresie 12 miesięcy.
Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty,
z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługa wskazana w wykazie została wcześniej wykonana Wykonawca nie ma obowiązku przedstawienia
dowodów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonane usługi ulegają zsumowaniu w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotów trzecich powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.
c) dysponuje minimum 3 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych kat. C.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łącznie kwalifikacje i doświadczenie. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SWZ wzór – Załącznika nr 7 do SIWZ wraz z kserokopią uprawnień.
W przypadku korzystania z potencjału osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotów trzecich powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 13.2 W zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) Aktualizującego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – wg Załącznika nr 12 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w poniższym zakresie:

13.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:

13.1.1. wykazu usług ( zał. Nr 5 swz) , o których mowa w pkt 10A- 10.4. ppkt. b) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

13.1.2. Wykazu osób (zał. nr 7 swz), o których mowa w pkt.10A- 10.4 ppkt. c) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

13.1.3. Wykazu narzędzi i urządzeń (zał. Nr 6 swz) niezbędnych do wykonania zamówienia o których mowa w pkt 10A- 10.4. ppkt. a) SIWZ. Wszystkie wskazane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

13.1.4. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów zgodnie z pkt.10A-10.2.1. ppkt . a), b), tj.:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U 2022 poz.699 z późn. zm.),

b. Posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( tj. Dz.U 2020r poz. 797 z p. zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu – SKŁADANE DO OFERTY:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami.
Załącznik nr 3 SWZ
Załącznik nr 4 SWZ
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust 3 i ust. 4 ustawy pzp oraz oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Załącznik nr 11 SWZ
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia (Załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W zakresie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oświadczenie składa każdy z wykonawców oferty wspólnej, z tym, że w treści
oświadczenia należy wskazać, który z wykonawców oferty wspólnej spełnia dany warunek udziału w postępowaniu i wykona
robotę budowlaną – art. 117 ust 4 ustawy pzp.(Załącznik nr 4).
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w ofercie (pkt 5).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby czy złożeniu oferty wspólnej.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (formularz oferty Załącznik nr 1 SWZ, Załącznik nr 3 lub 4). Jeżeli
w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa
powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

5000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

14.2. Dostarczenia oryginału pełnomocnictwa (lub kopii pełnomocnictwa potwierdzonej notarialnie treści zgodnej ze wzorem - Załącznik Nr 10 - załączonym do niniejszej SWZ. Brak w ofercie niniejszego załącznika lub jego nieuzupełnienie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

14.2.1 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

14.2.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.

14.3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

14.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.

14.5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

14.6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

14.7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.

14.8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu wysokości opłat niezależnych od instalacji komunalnych i od Wykonawcy ponoszonych na rzecz organów ochrony środowiska powyżej 25% w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących (uwzględniając, że instalacja komunalna do której odwożone są odpady jest najkorzystniejsza cenowo); Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia należnego za okres po wejściu w życie zmian, na pisemny uzasadniony i udokumentowany wniosek Wykonawcy; Sposób rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o przekazane przez Wykonawcę karty odpadów oraz dowody opłat ponoszonych przez Wykonawcę na rzecz instalacji komunalnych.
2) zaistnienia siły wyższej, przez którą strony uznają zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron:
a) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
b) którego strony nie mogły uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności,
3) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
5) zmian korzystnych dla Zamawiającego,
6) ustawowych zmian terminów składania sprawozdań podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:\\ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. Zmiany umowy
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto,
c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
‒ zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którychmowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże że zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmianyzasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianązasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego.
d) Zamawiającemu przysługuje prawo do wystąpienia do Wykonawcy o zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany - obniżenia czynników wpływających na koszty realizacji świadczenia wskazanych w art. 454 prawa zamówień publicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.