eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie koncepcji projektowej remontu istniejącego obiektu w ramach zadania pn.: "Wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie koncepcji projektowej remontu istniejącego obiektu w ramach zadania pn.:
„Wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie koncepcji projektowej remontu istniejącego obiektu w ramach zadania pn.:
„Wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53cd814b-cc75-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010422/73/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna” w ramach zadania „Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157770

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 40/BZP-U.510.35.2023/MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie koncepcji projektowej remontu istniejącego obiektu w ramach zadania pn.: „Wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna” w ramach zadania „Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych”.
Wykonanie ekspertyzy technicznej ma na celu ocenę stanu technicznego istniejącego obiektu oraz określenie zużycia i uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. Wykonana ekspertyza winna wskazywać niezbędne do wykonania roboty budowlane mające na celu doprowadzenie nośności obiektu do wymagań technicznych jakie stawiane są obiektom inżynierskim. Na podstawie wytycznych i wniosków zawartych w ekspertyzie, należy opracować koncepcję rozwiązań technicznych (wraz z podaniem technologii i sposobu wykonania oraz rozwiązań materiałowych) oraz koncepcję budowy odwodnienia estakad.
Estakady znajdują się w ciągu drogi krajowej nr 91 i stanowią zespół obiektów powiązanych ze sobą, tworząc węzeł komunikacyjny.
Teren objęty zamówieniem znajduje się w obszarze Gdańsk – Młyniska Letnica, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu nr 0504 „Młyniska – Letnica w Gdańsku”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287820 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 217900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PONT-PROJEKT Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: OPTEM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 192584383

7.3.3) Ulica: ul. Ks. Leona Miszewskiego 3/6

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-239

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.