eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odolanów › Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta OdolanówOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ODOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Odolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 733-15-81

1.5.8.) Numer faksu: 733-38-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53b24c4-d76a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011106/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej, krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168546/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12194620 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa krytej pływalni do nauki pływania dla 1234 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów oraz mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych. W sali basenowej znajdzie się 4-torowa niecka basenowa o wymiarach 850x1667cm i głęb. od 0,9m do 1,5m.
Obiekt zostanie uzupełniony o część rekreacyjno - wypoczynkową zawierającą saunarium (1 sauna sucha i 1 parowa) oraz 2 nieckami do masażu. Energia elektryczna zasilająca urządzenia basenu oraz budynek szkolny pochodzić będzie z instalacji PV.
Inwestycja zrealizowana będzie w Odolanowie przy Al. Jana Pawła II 1 na terenie działek nr 759/4, 761, 836 obręb 0001.
Zamówienie będzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz z niezbędna infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Roboty należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i projekt architektoniczno-budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz sporządzony przez wykonawcę projekt techniczny dla wszystkich branż i projekt wykonawczy, jak również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jak również aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z załącznikami do niego, a w szczególności projektu architektoniczno-budowlanego jak również pozostałych załączników do PFU zobowiązany jest w szczególności do:
1) opracowania pełnobranżowego projektu technicznego dla realizowanego zadania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami itp. oraz koordynacją między branżową,
2) opracowania pełnobranżowego projektu wykonawczego wraz z projektem aranżacji, wykończenia i wyposażenia wnętrz dla realizowanego zadania wraz z niezbędnymi opiniami, itp. oraz koordynacją międzybranżową,
3) opracowania szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) wykonania prac rozbiórkowych istniejących obiektów budowlanych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych,
5) przebudowa kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie działek objętych opracowaniem oraz terenów przyległych zgodnie z założeniami z założeniami przyjętymi w koncepcji niezbędnych, umożliwiających budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
6) budowy obiektów krytej pływalni wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej oraz instalacjami i urządzeniami technologicznymi,
7) budowę parkingów, dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi publicznej, ogrodzeń, elementów małej architektury oraz urządzenia zieleni na terenie działek objętych opracowaniem projektem zagospodarowania terenu,
8) wyposażenie obiektów w sprzęt i meble wraz z sprzętem sportowym,
9) rozruch wszystkich urządzeń wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami, oraz przekazanie obiektu do użytkowania,
10) opracowanie instrukcji użytkowania, instrukcji postępowania w przypadku pożaru,
11) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi obiektu i zainstalowanych urządzeń.
Uwaga: Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowe zasady płatności i waloryzacji wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ wraz załącznikami nr 1-7 do niego, opracowany przez Pracownię Architektoniczną Mariusza Szczuraszka. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
4. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ.
Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
Zamawiający wyjaśnia przyjęte w umowie zasady finansowania inwestycji.
1) Inwestycja jest dofinansowana z programu rządowego Polski Ład, z uwagi na to przyjęto określony sposób finansowania przez zamawiającego inwestycji.
2) W dofinansowania wyróżnia się wkład własny i dofinansowanie.
3) Wkład własny gminy jest zmienny i we wniosku o dofinansowanie wynosi 1.500.000,00 zł, a kwota dofinansowania 13.500.000,00 zł. Łącznie 15 mln. Zł.
4) Jeżeli wykonawca składa ofertę przekraczającą kwotę 15.000.000,00 zł, to wtedy wkład własny Gminy ulega zwiększeniu ponad kwotę 1.500.000,00 zł,
5) Zamawiający wprowadził zasady płatności częściowych, w ramach których podzielono możliwość płatności na łącznie maksymalnie 5 faktur, z czego piąta faktura będzie końcowa,
6) Inaczej będzie podlegać zapłacie część wynagrodzenia wykonawcy odpowiadająca wkładowi własnemu, a inaczej część odpowiadająca wielkości dofinansowania,
7) Najpierw zamawiający dokona płatności w ramach wkładu własnego. Tutaj dla części wynagrodzenia odpowiadającej wysokości wkładu własnego zamawiający przewidział maksymalnie 3 płatności częściowe nie częściej niż 1 raz miesiącu na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł każda faktura. Tutaj w ramach tej części zamawiający maksymalnie zapłaci tyle ile wynosi jego wkład własny. Przykładowo przy wynagrodzeniu wykonawcy 15 mln. zł, będzie to maksymalnie 1,5 mln zł. Ale przy cenie oferty i tym samym wynagrodzeniu 20 mln. Zł, będzie to aż (20 mln. - 13,5 mln) 6,5 mln. zł.
8) Dla części odpowiadającej dofinansowaniu przewidziano zgodnie z programem rządowym dwie płatności jedną częściową maksymalnie 6 mln, a drugą pozostałą. W ramach ostatniej płatności zostanie zapłacony także ewentualnie nie wypłacona wcześniej kwota wynagrodzenia wynikająca np. z ewentualnych robót dodatkowych nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
9) Wykonawca może wystawić mniejszą liczbę faktur, a decyzja należy do niego.
10) Oprócz tego zamawiający przewidział możliwość zaliczki w kwocie 1.500.000,00 zł brutto, która jednak musi być zabezpieczona w sposób określony w umowie i pomniejsza pierwszą fakturę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45121000-1 - Próbne wiercenia

45122000-8 - Próbne wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45212213-2 - Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowniu wpłynęły trzy oferty. Cena oferty z najniższą kwotą, przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Zamawiający nie jest w stanie dołożyć brakujacych środków, w związku z tym jest zobowiązany uniważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29741400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32433331,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.