eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie - Etap 3Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie – Etap 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 351 IM. BOLESŁAWA PRUSA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146112295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Olbrachta 48/56

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-111

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp351@edu.um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp351.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie – Etap 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffbb090-fe15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00237319/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie – Etap 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cffbb090-fe15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cffbb090-fe15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cffbb090-fe15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2) poczty elektronicznej – adres:
sp351@edu.um.warszawa.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na platformie ezamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania platformy e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://sp351.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/MO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1200000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie – Etap 3”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż
500.000,00 zł. (pięćset tysięcy zł.). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi
(dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na
realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset
tysięcy zł.);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1). Wykonawcy zobowiązani są wykazać należyte wykonanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - robót budowlanych* odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia tj. wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto
każda, obejmujących każdorazowo co najmniej przebudowę lub remont w budynku przy czym każda z wykazanych
robót dotyczyła realizacji robót ogólnobudowlanych w tym dotyczących instalacji p.poż w branży elektrycznej.
4.2). Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), oraz ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117),
legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi w wyżej wymienionej specjalności,
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), legitymującą się
min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w
wyżej wymienionej specjalności,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez
wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie, składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w Rozdziale VII pkt. 2.3.)
SWZ, oraz informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wielkość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale VII pkt. 2.3.) SWZ w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu jej złożenia. W przypadku, gdy w informacji wartość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN (zł), Wykonawca zobowiązany jest do
przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
b) wykaz robót budowlanych (sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ) potwierdzających spełnianie
warunku określonego w Rozdziale VII pkt 2.4.1 – 2.4.3) SWZ, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Do wykazu robót budowlanych Wykonawca
powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót budowlanych wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze
zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
c) wykazanie osoby, skierowanej przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w związku z wymogiem określonym w
pkt. VII.2.4.4.2. SWZ, odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowanie, wraz z
informacją o podstawie do dysponowania wykazaną osobą;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną. Ceny jednostkowe zawarte w kalkulacji winny
zawierać: stawkę r-g, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty pośrednie liczone od R+S oraz zysk
liczony od (R+S+Kp). Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysach ofertowych powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
technologii i materiałów lub rozwiązań równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną. Ceny jednostkowe zawarte w kalkulacji winny
zawierać: stawkę r-g, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, ceny sprzętu, koszty pośrednie liczone od R+S oraz zysk
liczony od (R+S+Kp). Wszystkie składniki cenowe zawarte w kosztorysach ofertowych powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
technologii i materiałów lub rozwiązań równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną
trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.100,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy sto zł.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót
budowlanych,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz terminu wykonania Umowy,
6) zmiany ilości robót budowlanych, pod warunkiem, że nie wykraczają one poza zakres wartości Umowy brutto,
7) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
8) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 2 Umowy,
spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
9) pojawienia się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,
10) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż
wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 2 Umowy, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy,
11) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany przepisów,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia oferty na platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.