eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchosławice › Remont i modernizacja drogi gminnej K202491 Rudka-Szkoła w miejscowości Rudka dz. nr 324/2 i 324/3 w km 0+434-0+806Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i modernizacja drogi gminnej K202491 Rudka-Szkoła w miejscowości Rudka dz. nr 324/2 i 324/3 w km 0+434-0+806

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-122

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146319030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wierzchoslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i modernizacja drogi gminnej K202491 Rudka-Szkoła w miejscowości Rudka dz. nr 324/2 i 324/3 w km 0+434-0+806

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46be8deb-fe08-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237831

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46be8deb-fe08-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczta elektroniczna (nie dotyczy składania ofert): zp@wierzchoslawice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), z tym że maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dalej "KRI", z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki (pliki z danymi mogą również zostać skompresowane za pomocą programu do kompresji plików, jednakże Zamawiający musi mieć możliwość rozpakowania plików za pomocą programów określonych ww. Rozporządzeniu).

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w ppkt 7 (i przekazuje się jako załącznik) , lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@wierzchoslawice.pl. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.

10. Dokumenty zamówienia będą dostępne również pod adresem (po wybraniu odpowiedniego postępowania): https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,418139,2023.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRD.271.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont i modernizacja droga gminna K202491 Rudka-Szkoła w miejscowości Rudka dz. nr 324/2 i 324/3 w km 0+434-0+806” zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ oraz załączoną dokumentacją.

Remont drogi będzie polegał na:
1) Wymianie konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń w km 0+434 – 0+584 tj. rozebraniu istniejącej konstrukcji na głębokość 50 cm z odwozem urobku na odległość do 3 km. Po wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża wykonaniu dolnej warstwy podbudowy grubości 30 cm z mieszanki kruszywa łamanego, oraz górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm, wyrównaniu betonem asfaltowym w ilości średnio 100 kg/m². Na całym zakresie robót oczyszczeniu i skropieniu warstwy emulsją asfaltową wykonaniu warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m² i wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.
2) Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, oraz wykonaniu obsypki krawędzi poboczy ziemią z wykonanego koryta.

Charakterystyczne parametry drogi:
- długość 372,00 m
- szerokość jezdni od 3,00 do 3,20 m
- szerokość poboczy 0,40 m obustronnie

Szczegółowe informacje zawarte są w Dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Dokumenty te stanowią załączniki do SWZ. Udostępniony przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
- waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) dodatkowy okres gwarancji – 40 % - max do uzyskania 40 pkt
Podstawowy okres gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej
36 miesięcznego okresu gwarancji jakości (12 kwartałów).
Jednakże Wykonawcy mogą zaproponować dłuższy okres gwarancji za co otrzymają punkty:
Dodatkowy okres gwarancji: Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 punktów za każdy pełny kwartał ponad podstawowy okres gwarancji (ponad 36 miesięcy) zadeklarowany
w ofercie. Punkty przyznawane będą wyłącznie za zadeklarowanie dodatkowego okresu gwarancji maksymalnie do 8 kwartałów (24 miesięcy). W przypadku zadeklarowania dłuższego dodatkowego okresu gwarancji niż 8 kwartałów, Wykonawca otrzyma jedynie 40 pkt (maksymalną liczbę punktów do uzyskania).
W ofercie Wykonawca jest zobowiązany wpisać wyłącznie dodatkowy okres gwarancji (okres gwarancji ponad 36 miesięcy). Zamawiający uznaje, że wpisany
w ofercie okres gwarancji jest dodatkowym okresem gwarancji, tzn. ponad podstawowy okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
b) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde zamówienie (przy czym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z nich musi spełniać ten warunek w całości).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt III.1 SWZ (załącznik do SWZ: wzór nr 5)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik do SWZ: wzór nr 6) – w zakresie określonym w pkt III.2.1 ppkt 4a SWZ,
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik do SWZ: wzór nr 7) – w zakresie określonym w pkt III.2.1 ppkt 4b SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie mogą polegać na kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy również spółek cywilnych).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w tej sekcji (do 4000) podaje się jedynie skrócony opis zmian umowy.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego
(PPU), które stanowią zał. nr 3 do SWZ.

1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
b) w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności wykonania prac zamiennych zgodnie z §15, robót dodatkowych zgodnie z Pzp oraz zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
2) Zmiany terminu - maksymalnie o liczbę dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu
w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:
a) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, wysokie lub niskie temperatury),
b) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, wystąpienia pandemii,
c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
e) niemożności realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
f) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
g) wystąpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,
h) uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu,
i) zmiany przepisów prawa,
j) konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
k) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
3) Przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy - przesunięcie terminu realizacji inwestycji możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody podmiotu współfinansującego zadanie, na wydłużenie terminu.
4) Sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, jedynie w następstwie:
a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,
zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego oraz pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami wymienionymi w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.