eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - placówki OPS - w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - placówki OPS - w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5241067534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wincentego 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-291

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 02 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - placówki OPS - w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17de7e6a-fb9c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17de7e6a-fb9c-11ec-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - (adres ePUAP Zamawiającego: /OPS_Targowek/skrytka )
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi podać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, ul. św. Wincentego 87, 03-291Warszawa;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Ośrodka wskazany w ust. 1, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@ops-targowek.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem SWZ: „Budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych- placówki OPS – w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154” numer ZP TP 4/2022 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. PosiadaPani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP TP 4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 152601,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia wraz z trejażem obiektu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych- placówki OPS – w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 154.
Projekt zielonego ogrodzenia przy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Radzymińskiej 154, w Warszawie, dz.nr 72/17 obręb 04-10-07.
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2. Roboty w zakresie rozbiórki ogrodzeń i nawierzchni:
W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót:
• rozebranie, usunięcie i wywiezienie istniejącego ogrodzenia od strony ogrodu;
• rozebranie i wywieźć konstrukcji bramy wjazdowej do ogrodu;
• rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej około 8,5m2 pod bramy
• rozebranie 1,8m2 istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową pod obsadzenia winorośli amurskiej 24szt..
• wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, złomu samochodami na odległość ustaloną przez wykonawcę.
1.3. Roboty w zakresie budowy i montażu ogrodzeń
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
• montaż ogrodzenia terenu od strony ul. Radzymińskiej – typowe prefabrykowane ogrodzenie wys. 150-155 (z prefabrykowaną podmurówką), w części bez podmurówki montowane w istniejącej nawierzchni:
• montaż ogrodzenia od strony ogrodu - typowe prefabrykowane ogrodzenie wys. 220cm (z prefabrykowana podmurówką);
• montaż systemowej prefabrykowanej bramy wjazdowej ze składanymi skrzydłami szer. 427 cm w świetle słupków:
- wykonanie zbrojonych fundamentów wg wskazówek producenta
- montaż słupów
- montaż skrzydeł bramy.
• montaż systemowej prefabrykowanej bramy wjazdowej uchylnymi skrzydłami (szer. bramy niestandardowa - 205 cm w świetle słupków:
- wykonanie zbrojonych fundamentów wg wskazówek producenta
- montaż słupów
• - montaż skrzydeł bramy.
1.4. Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni/ Kompozycje roślinne
• sadzenie pnączy na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną
• sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną
• ściółkowanie powierzchni zmieloną, odkwaszoną korą drzew iglastych - warstwa 5cm
• ściółkowanie powierzchni grysem rzecznym jasnym 8-16mm z dodatkiem ozdobnych otoczaków 32- 60mm - warstwa 5cm
• pielęgnacja krzewów liściastych
• pielęgnacja pnączy
1.5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• montaż okablowania instalacji bramy wewnątrz budynku
• montaż okablowania instalacji bramy na zewnątrz budynku
• podłączenie automatyki bramy z instalacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium  60 %;
2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40 %
60 miesięcy – 40 pkt,
48 miesięcy - 20 pkt,
36 miesięcy – 10 pkt,
Gdzie: G - ilość punktów za kryterium okres gwarancji i rękojmi,

3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
A) DOŚWIADCZENIE:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto KAŻDA robota
- oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
B) OSOBY:
STANOWISKO: Kierownik budowy
UPRAWNIENIA: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
C) SPRZĘT:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 11 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) DOŚWIADCZENIE:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto KAŻDA robota
- oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
B) OSOBY:
STANOWISKO: Kierownik budowy
UPRAWNIENIA: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.
C) SPRZĘT:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego - załącznik nr 7 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy:
1) w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z powodu:
a) wystąpienia siły wyższej, czyli niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Chodzi o takie sytuacje, jak: epidemia, wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takie jak długotrwałe, ciągłe opady deszczu lub śniegu, powodujące ze względów technologicznych wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych prac stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 7 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego – przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i związanej z nim zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany w zakresie doboru poszczególnych materiałów, urządzeń wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego,
b) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w Dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych – potwierdzone stosownymi protokołami konieczności.
d) Zmiana terminu nie może przekraczać przedłużenia wykonania całości przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni.;
3) w przypadku zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizują przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ;
4) w przypadku zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie;
5) w przypadku konieczności zmiany zakresu świadczenia lub terminu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie ściśle związanym ze zmianami przepisów prawa, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;
6) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mając wpływ na termin lub/i należyte wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych”. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego i przy składanej fakturze wystawionej po zakończeniu robót, pisemnego oświadczenia o jego spełnianiu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie tego wymogu. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku niespełnienia wymogu określonego w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony (według wyboru Zamawiającego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.