eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020),Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020),

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273545647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 218

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-710

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpgm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgm.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/598578

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Dąbrowskiego 7 i ul. Niedurnego 28 w Rudzie Śląskiej (POIŚ 2014-2020),

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd46b140-b97f-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018632/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Niedurnego 28 i Dąbrowskiego 7 w Rudzie Śląskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117403/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TIR/08/RB/PN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2749119,28 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1016471,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 7– załącznik nr 4 do SWZ,
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, załącznik 4 do SWZ oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44233000-2 - Klatki schodowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 1250495,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku przy pl. Niedurnego 28– załącznik nr 4 do SWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Miasto Ruda Śląska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, załącznik 4 do SWZ oraz załączniki do SWZ tj.
- przedmiar robót - załącznik nr 4a dołączony do SIWZ przedmiar robót jest poglądowy i pomocnicze w wyliczeniu ceny ofertowej
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
Cena oferty jest ceną ryczałtową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44233000-2 - Klatki schodowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 1732648,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1250495,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1250495,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1250495,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARBACKI Firma Budowlana Krystian Garbacki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6410001574

7.3.3) Ulica: Kupiecka b/n

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-710

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1.
Remont instalacji elektrycznej
ok. 9,7%
„Elektroinstalator” Czesław Pośpiech
ul. Fiołków 4B/6 Ruda Śląska
NIP 641 109 33 02
2.
Wykonanie instalacji c.o. wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni
ok. 15,6%
BIPRO ECOSYSTEM Sp. z o.o.
Katowice 40-956 ul. Graniczna 29
NIP 9540019025

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1250495,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu w zakresie zadania nr 2 zostały złożone 2 oferty. Najkorzystniejsza z nich została odrzucona na podstawie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Wartość kolejnej oferty w zakresie zadania nr 2 to 2 469 431,57 zł brutto. Cena oferty jednak znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 2 kwotę brutto – 771 504,06 zł, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych. Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp odnieść należy do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępnionej
na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed otwarciem ofert.
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi.
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1793101,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2469431,57 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.