eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzysz › Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu na okres od sierpnia 2022 roku do lipca 2025 rokuOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu na okres od sierpnia 2022 roku do lipca 2025 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Orzysz

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237737

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00226324/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1.Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie prowadzonego
postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
3. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 2-7 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Po zmianie:
1. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09. 2019 r– Pzp.
2. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02. 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.-szczegóły w SWZ
Z uwagi na brak miejsca w Sekcji VII, kontynuacja sekcji VIII pkt. 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 Umowy, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie zakresu, w jakim zmiana stawki znajdzie zastosowanie do usług objętych umową(...)
4.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone lub obniżone o zmianę wartości kosztów wykonania Umowy uwzględniającą wysokość tych kosztów wynikającą ze zmian przepisów określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret 2, 3 i 4 ustawy pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia obejmie wyłącznie część wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w art. 436 pkt 4 lit. b tiret 2-4 - wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zakresowi w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją Umowy.
5.Niezależnie od zmian określonych w ust. 2 i 3, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, której wartość przekroczy 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust 4 Umowy, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż raz do roku, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 12 m-cy od dnia zawarcia Umowy, o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS, przy czym wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy wartości zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy(...)
6.Zmiana wysokości wynagrodzenia, określone w ust. 7 Umowy, nie może łącznie przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia wg stanu na dzień zawarcia Umowy.
-zmiany opisane w Zał nr 5- projekt umowy§ 11

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
1) zmiany stawki podatku VAT, wartość netto umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której zmiana będzie dotyczyła. Wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie,2)zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy, umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której zmiana będzie dotyczyła,3)zmiany cen jednostkowych, wskazanych w formularzu oferty, w sytuacji zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa UKE, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo Pocztowe – jeżeli te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.4)ceny jednostkowe w formularzu oferty ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu5)Zmiany siedziby placówki nadawczej wykonawcy.2.W oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy pzp 1)w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, 2)zmiany podstaw prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia . 3)zmiany adresu punktu pocztowego do którego będą przekazywane przesyłki pocztowe 3.W oparciu o art. 436 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone lub obniżone o zmianę wartości kosztów wykonania Umowy uwzględniającą wysokość tych kosztów wynikającą ze zmian przepisów określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b tiret 2, 3 i 4 ustawy pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia obejmie wyłącznie część wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w art. 436 pkt 4 lit. b tiret 2-4 - wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zakresowi w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją Umowy. 5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kosztów związanych z realizacją Umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, której wartość przekroczy 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust 4 Umowy, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż raz do roku, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS, przy czym wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy wartości zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy, wykazanej przez Stronę Umowy oraz dotyczyć będzie tylko wynagrodzenia dotychczas niewypłaconego Wykonawcy(...) 8.W okresie obowiązywania Umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia, określone w ust. 7 Umowy, nie może łącznie przekroczyć 10 % wysokości wynagrodzenia wg stanu na dzień zawarcia Umowy. Wszystkie zmiany określono w projekcie umowy-Zał nr 5 do SWZ

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wykonania usługi
2) zmiany poprzez ustawodawcę przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy, umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła,
3) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wykonania usługi
4) ceny jednostkowe w formularzu oferty ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia
w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu,
5) Zmiany siedziby placówki nadawczej wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany w Umowie, opisane przez Zamawiającego mogą być dokonywane na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian opisanych w § 2 ust. 1 pkt. 2. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wykonania usługi.
3. W oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej Umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu płatności po uzgodnieniu z Wykonawcą - w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
2) zmiany podstaw prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia .
3) zmiany adresu punktu pocztowego do którego będą przekazywane przesyłki pocztowe przez Zamawiającego dla Wykonawcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego.
4. W oparciu o art. 436 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-06 10:00

Po zmianie:
2022-07-08 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-06 10:15

Po zmianie:
2022-07-08 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-04

Po zmianie:
2022-08-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.