eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy/remontu lokali mieszkalnych, w podziale na cztery części:

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f62b17dc-fe19-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. 2. System
jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu. 4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5. Za pośrednictwem
posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych
odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.6. Zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane
z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu. 7. Do pełnego i
prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie
przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego
podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i
podpisu. 8. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę
Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 9.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 10. Sposób sporządzenia podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 11.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg,
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 29/DZE/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 19 (o powierzchni użytkowej: 42,21 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F, z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 27 (o powierzchni użytkowej: 39,45 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F, z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
3) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 20 (o powierzchni użytkowej: 22,60 m2) przy
ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
b) w lokalu mieszkalnym nr 22 (o powierzchni użytkowej: 23,70 m2) przy ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
c) w lokalu mieszkalnym nr 24 (o powierzchni użytkowej: 23,76 m2) przy
ul. B. Śmiałego nr 40 oficyna;
d) w lokalu mieszkalnym nr 7 ( o powierzchni użytkowej: 49,84 m2) przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15
w Szczecinie;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 20 (o powierzchni użytkowej: 25,74 m2) przy
ul. Jagiellońskiej nr 77 oficyna;
b) w lokalu mieszkalnym nr 10 (o powierzchni użytkowej: 42,87 m2) przy ul. Jagiellońskiej nr 82 oficyna
c) w lokalu mieszkalnym nr 12 (o powierzchni użytkowej: 27,87 m2) przy ul. Jagiellońskiej nr 75
d) w lokalu mieszkalnym nr 22 (o powierzchni użytkowej: 38,92 m2) przy
ul. Królowej Jadwigi nr 2 oficyna;
e) w lokalu mieszkalnym nr 24 (o powierzchni użytkowej: 40,97 m2) przy
ul. Królowej Jadwigi nr 1 oficyna;
w Szczecinie;
2) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową i wymianą w lokalu instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o pomieszczenie łazienki, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 16 (o powierzchni użytkowej: 45,92 m2) przy
ul. Pocztowej nr 17;
b) w lokalu mieszkalnym nr 12 (o powierzchni użytkowej: 26,52 m2) przy ul. Ks. P. Ściegiennego nr 57
w Szczecinie;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego 2F oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS:
a) w lokalu mieszkalnym nr 10 (o powierzchni użytkowej: 48,60 m2) przy
al. Bohaterów Warszawy nr 97;
b) w lokalu mieszkalnym nr 17 (o powierzchni użytkowej: 34,81 m2) przy al. Piastów nr 69 oficyna
w Szczecinie;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 23 (o powierzchni użytkowej: 36,27 m2) przy al. Piastów nr 71 oficyna w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej o pomieszczenie łazienki, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
3) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 10 (o powierzchni użytkowej: 53,70 m2) przy ul. Jagiellońskiej 18 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z rozbudową istniejącej w lokalu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej o pomieszczenie łazienki, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z remontem całego lokalu z pomieszczeniem przynależnym (zmiana przynależnej do lokalu dotychczasowej łazienki poza lokalem na pomieszczenie gospodarcze), z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
4) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 (o powierzchni użytkowej: 109,90 m2) przy
ul. Żółkiewskiego nr 4 na mieszkanie na potrzeby programu „Dom dla studenta” w sposób mogący zagwarantować największą liczbę miejsc w pokojach jednoosobowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 129 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego (architektoniczno—budowlanego i technicznego) oraz wykonawczego (wszystkie branże) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę – o ile jest konieczne) wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim w zakresie:
1) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4 (o powierzchni użytkowej: 41,83 m2) przy ul. Bulwar Beniowskiego nr 1 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z przebudową instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego dwu funkcyjnego oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS;
2) przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 (o powierzchni użytkowej: 20,43 m2) przy ul. Dąbskiej nr 13 w Szczecinie polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z wc, z przebudową instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, z wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, z dostosowaniem lokalu mieszkalnego do standardów obowiązujących w Szczecińskim TBS ( uwzględnić w kosztorysie wymianę istniejącego pieca gazowego dwubiegunowego, grzejnika i wkładu w przewodzie spalinowym);
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją każdej z części

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 97 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, a które dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaże, że
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe remontu/przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane T. J. Dz.U. z 2020 nr 1333 ze zm.) minimum dwóch lokali mieszkalnych lub jednego budynku mieszkalnego z dwoma lokalami mieszkalnymi (w zakresie wydzielenia łazienki w lokalu wraz z wymianą lub wykonaniem instalacji wod-kan. i gazowej/elektrycznej) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże, że spełnia ten warunek.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum:
 jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.
 oraz koUWAGA
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
CZĘŚĆ I – 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100);
CZĘŚĆ II – 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
CZĘŚĆ III – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100);
CZĘŚĆ IV – 160,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy możliwe będą w sytuacjach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy oraz w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.