eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Supraśl › Świadczenie usług kompleksowej ochrony i dozoru budynków, osób i mienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.Ogłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług kompleksowej ochrony i dozoru budynków, osób i mienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Supraśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-030

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 71 83 216

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kadministracyjny@plspsuprasl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plspsuprasl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług kompleksowej ochrony i dozoru budynków, osób i mienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf9c75a-fb85-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebf9c75a-fb85-11ec-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej kadministracyjny@plspsuprasl.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: brak

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera, ul. Plac T. Kościuszki 1, 16-030 Supraśl, tel. 85 718 32 16, email: sekretariat@plspsuprasl.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres: rodo@plspsuprasl.pl
3. Celem przetwarzania danych jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania związanego z ogłoszonym zamówieniem publicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania: zbieranie ofert, wszelkiego rodzaju kontakty z oferentami, publikowanie ofert na stronie Zamawiającego, opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – czyli wypełnienie obowiązków prawnych oraz realizacja zadań publicznych Szkoły (art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust 1 lit e) RODO)
b) w celach dowodowych związanych z ewentualną obsługą roszczeń wynikających z przeprowadzonego postępowania – na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
5. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane na podstawie przepisów prawa lub wspierające realizację celów w ramach podpisanych umów ze Szkołą.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu ofertowym a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w postępowaniu.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: PLSP.ZP.2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług kompleksowej ochrony i dozoru budynków, osób i mienia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. Pełnienie funkcji portierskiej, wraz z podjęciem, w przypadku zagrożenia, natychmiastowych działań przez grupę interwencyjną. Ochronie podlegać będą pomieszczenia znajdujące się w nieruchomościach położonych w Supraślu, nr działki 1979 i 1485.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) dysponował osobami uprawnionymi do świadczenia usług ochroniarskich, nie dopuszcza się zatrudniania osób z orzeczeniem w stopniu znacznym, oraz z kodem specjalnym
b) posiadał wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, min. 4 lata
c) posiadał polsę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 10 000 000 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków lub zaświadczenie o uzyskanej przewidzianej prawem zgodzie na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie o zatrudnieniu osób uprawnionych do świadczenia usług ochroniarskich, które nie posiadają orzeczeń w stopniu znacznym, oraz orzeczeń z kodem specjalnym.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
c) Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 10 000 000 zł

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej z zastosowaniem art. 118 Ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie art 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.