eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnychOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 858 28 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 46 858 28 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81ab1777-fb7d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026218/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: //platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzule informacyjna - na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”- zostały zamieszczone na końcu SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.16.2022.SG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Rozbudowę infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę następujących dróg gminnych:
1) Budowa drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej. Budowa nowej drogi gminnej o długości 630 m. łączącej drogę powiatową nr 4715W z drogą gminną ul. Żyrardowską, która bezpośrednio łączy się z drogą krajową nr 50. W ramach budowy drogi zostanie wybudowany obiekt mostowy na rzece Okrzeszy, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, skrzyżowania w tym jedno rondo, zjazdy, odwodnienie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny, oznakowanie drogowe.
2) Rozbudowa ulicy Szkolnej w Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej. Rozbudowa obejmuje odcinek 598,24 m. W ramach rozbudowy zostaną wybudowane chodniki, jezdnia, zatoka autobusowa, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z wyniesionymi przejściami dla pieszych.
3) Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie. Przebudowa drogi na odcinku 1352,70 m. Droga łączy drogę powiatową 4725W z drogą gminną znajdującą się na terenie gminy Biała Rawska do granicy gminy Mszczonów. Zakres robót obejmuje budowę jezdni, poboczy, odwodnienia powierzchniowego do projektowanych rowów przydrożnych, zjazdów, przepustów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opis oceny ofert określa SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że :
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (to jest w ramach jednej roboty lub osobnych robót, z których każda musi obejmować co najmniej zakres wymagany dla roboty wskazanej w pkt a) lub b) lub c) lub d) w całości) robotę budowlaną polegającą na:
a) Budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. (trzy miliony złotych);
b) Budowie kanalizacji deszczowej o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. sto tysięcy złotych).;
c) Budowie obiektu mostowego (z wyłączeniem kładek dla pieszych) o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych).;
d) Budowie chodnika o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).;
2) Dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia tj.: Dysponuje lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) kierownikiem budowy (1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru specjalności drogowej;
- doświadczenie w kierowaniu na stanowisku kierownika budowy specjalności drogowej co najmniej jedną robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (trzy miliony złotych).
b) kierownikiem robót (1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia;
- posiadającym min 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- doświadczenie w kierowaniu na stanowisku kierownika robot branży sanitarnej co najmniej jedną robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę odwodnienia drogi.
c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- doświadczenie w kierowaniu na stanowisku kierownika robot branży elektrycznej co najmniej jedną robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego.
d) kierownikiem robót mostowych (1 osobą)
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru specjalności mostowej;
- doświadczenie w kierowaniu na stanowisku kierownika budowy specjalności mostowej co najmniej jedną robotą budowlaną obejmującą budowę obiektu mostowego (z wyłączeniem kładek dla pieszych ) o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych).

2. Osoby (kierownik budowy, kierownik robót), skierowane do realizacji zamówienia, powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku gdy wskazane osoby, nie wykazują biegłą i fachową znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
3. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (oraz ustawy z dnia 22 lipca 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem- również dla podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby:
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o których mowa w niniejszym ust, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. podmiotowego środka dowodowego dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inny podmiotowy środki dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust 1 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr
2 do SWZ;
2) podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy- zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.;
2) art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.;
3) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (Dz. U z 2022r poz. 835 ) o szczegółowych o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów (Załącznik nr 9 do SIWZ).
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do działania w imieniu Wykonawcy;
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)- szczegóły określa SWZ
5) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
6) Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego – wskazuje to w formularzu ofertowym lub odrębnym oświadczeniem(informację wykonawca załącza do oferty) - czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
7) Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
8) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Bank: PKO Bank Polski S.A., Nr rachunku: 08 1020 1042 0000 8502 0349 0448 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania (RG.271.1.16 2022.SG).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinien znaleźć się numer przedmiotowego postępowania, nazwa.
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Mszczonów siedziba: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.
2.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy i zatrudnienia osób na umowę o pracę uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4. Wszelkie szczegółowe i dodatkowe informacje zostały określone w SWZ.
5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia. Uzasadnienie:
Zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części, powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części
W ramach zadania Zamawiający zobowiązany jest do wykonania budowy, rozbudowy i przebudowy dróg zlokalizowanych na terenie gminy Mszczonów.
Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia jednej z części i przy założeniu konieczności wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego unieważnioną cześć może oznaczać utratę dofinansowania dla całości projektu. Ponadto zgodnie z warunkami programu Zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą dopiero po uzyskaniu promesy, więc kiedy nie dojdzie do wyboru wykonawcy we wszystkich częściach Zamawiający nie może zawrzeć umów z pozostałymi, aby nie utracić dofinansowania. Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania z uwagi na nierozstrzygnięcie wszystkich części w tym samym czasie. W ostateczności mogłoby dojść do sytuacji konieczności zawarcia umowy na wcześniej wybrane części i ich realizacji pomimo braku środków z dofinansowania. Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.
Otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład uprawnia Zamawiającego do wystąpienia o płatność w określonych ilościach i określonym procencie w odniesieniu do całości zadania. Podział zamówienia na części i koordynacja umów zawartych z większą liczbą wykonawców, a w tym ewentualne opóźnienia, skutkowały by brakiem możliwości rozliczenia zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa. Ponadto realizacja zadań w bliskiej lokalizacji przez jednego wykonawcę zmniejsza koszty zaplecza budowy i pozwala na lepszą koordynację robót, co może wpłynąć na korzystniejszą ofertę wykonawcy.
Ponadto przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 dyrektywy UE 2014/24/UE i zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw — zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 w/w dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
Zamawiający określił minimalne warunki udziału w postępowaniu dla potencjalnych wykonawców zainteresowanych zamówieniem tak, aby nawet mali i średni wykonawcy (działający w tej samej branży) mogli złożyć oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.