eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przesmyki › Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturzeOgłoszenie z dnia 2022-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZESMYKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 13

1.5.2.) Miejscowość: Przesmyki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-109

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@przesmyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przesmyki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7109887-fb78-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043683/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) ) - dalej jako „rozporządzenie”.
10.2 Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5 ppkt 3 SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.6 ppkt 2 SWZ, pełnomocnictwo, przedmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021r. poz. 670, z późn. zm.).
10.3 Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.4 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10.3 SWZ , przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 670, z późn.zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 14.1 SWZ.
10.5 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) ), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
10.6 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKIZp.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zamówienie dotyczy projektu - „Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze”.
2 Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Polski Ład.
3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 5 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Przesmyki o łącznej mocy do 48 kW, w lokalizacjach:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach, Przesmyki, ul. Kościuszki 4 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach, Przesmyki, ul. 11 listopada 5 instalacja fotowoltaiczna o mocy do 8 kW;
3) Zespół Szkół w Łysowie, Łysów 89 - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
4) Zespół Szkół w Przesmykach, Przesmyki, ul. Narutowicza 18 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
5) Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach, Przesmyki, ul. 1 Maja 1 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;

Zamówienie obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
2) zakupienie niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostawy,
3) wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i montażowych,
4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkownika,
4 Wykonawca wykona w ramach zamówienia (o ile wymagane) następujące prace:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującej projekty budowlane z branży elektrycznej wraz z wymaganą dokumentacją wykonawczą.
2) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych.
3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).
5) Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6) Zakup niezbędnych materiałów i zrealizowanie ich dostawy.
7) Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach.
8) Wykonanie i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbędnej do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników,
9) Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
5 UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy);
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),
UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
4 Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:
1) Wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum 5 W,
UWAGA 1: Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
UWAGA 2: Mając na uwadze art. 117 ust.1 PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 PZP, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — Zamawiający nie dopuszcza możliwości tzw. sumowania doświadczenia .
UWAGA 3: Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem włącznie w przypadku, kiedy dane dostawy i prace montażowe wykonał osobiście.
2) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:
a) kierownik budowy (kierownik robót branży elektrycznej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji elektrycznych;
b) projektant branży elektrycznej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych;
c) pracownik posiadający aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny;
WYJAŚNIENIE! W przypadku każdego z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 220).
UWAGA 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.
UWAGA 2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, wszystkich Wykonawców, podwykonawców (wzór Załącznik nr 6 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8.
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, udzielonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. a) PZP;
6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Załącznik nr 7 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
UWAGA: Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej określa § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i że posiada opłaconą polisę z sumą gwarancyjną w wysokości minimum: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw i usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami lub polega na zasobach innego podmiotu, wykaz, o którym mowa w ust. 13.1 pkt 4 SWZ dotyczy dostaw i usług, które zrealizował jeden Wykonawca - zgodnie z treścią uwagi 2 do ust. 8.4 pkt 1 SWZ o braku możliwości sumowania doświadczenia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych jak następuje:
1) Karta techniczna oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w PFU dla tego urządzenia. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Certyfikat potwierdzający zgodność modułu fotowoltaicznego z normą PN-EN 61215, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Zamawiający uzna, że złożone przedmiotowe środków dowodowe, o których mowa w pkt 11.10, są niekompletne wezwie Wykonawcę do ich uzupełniania w trybie art. 107 ust. 2 PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Zamawiający uzna, że złożone przedmiotowe środków dowodowe są niekompletne wezwie Wykonawcę do ich uzupełniania w trybie art. 107 ust. 2 PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeśli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu we rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za godność z oryginałem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2 Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu, przelewem na konto nr: Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki nr 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu GKIZp.271.11.2022”. z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2. pkt 2-4- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może wraz z ofertą załączyć kopię przelewu.
4 Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa, na wezwanie, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te i oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Zamawiający przed zawarciem umowy, jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają poprzez wskazanie w oświadczeniu składanym wraz z ofertą – wzór załącznik nr 4 cz. a) do SWZ, które części przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie przekazana Wykonawcy, w formie zaliczki na poczet realizacji całego przedmiotu zamówienia, w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, zostanie ona przekazana na wniosek Wykonawcy, zawierający nazwę zadania, kwotę przypadającą na każdą instalację wraz z podaniem rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki, na podstawie faktury zaliczkowej. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w specyfikacji warunków zamówienia.
Szczegółowy zakres możliwości zmiany umowy został określony w § 17 IPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.