eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dygowo › Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700ZOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dygowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Dygowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dygowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dygowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c7c5e20-c7d1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c7c5e20-c7d1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025568/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144345

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BPP.7013.294.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie 223,8 m wraz ze zjazdami i odnogami. Nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc parkingowych oraz utwardzeń– miejsc pod śmietniki zostanie wykonana z kostki betonowej. Początek budowy drogi znajduje się przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3328Z, koniec usytuowany jest za blokami mieszkalnymi przy działce nr 12/1. Na końcu budowanej drogi zostanie wykonany plac do zawracania pojazdów o wymiarach 12,5 x 12,5 m. Od początku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany zostanie chodnik jednostronny o szerokości 2m po stronie lewej
w km 0+000 -0+101, dalej po prawej stronie w km od 0+089 – 0+223,8. Za chodnikiem zaprojektowano utwardzone miejsca na pojemniki na śmieci o wymiarach 8x3m oraz przedłużenie chodników – w ramach utwardzenia działek budowlanych. W km 0+089,7 drogi po prawej stronie zaprojektowano chodnik – dojście do budynków wielorodzinnych o szerokości 1,5m i długości 84,45m. Wzdłuż budynków wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadłym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc) plus 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Przy drodze powstaną zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach prac instalacyjnych powstanie oświetlenie drogowe, kanał technologiczny- kablowy oraz kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi – prace wg projektów branżowych.
Istniejąca nawierzchnia drogi z płyt drogowych zostanie rozebrana- materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny zostać przewiezione do bazy w Dygowie – w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podstawowe założenia wyjściowe dla całego opracowania:
- kategoria ruchu dla drogi– KR1 - droga gminna, klasa drogi - dojazdowa D
- prędkość projektowa maksymalna – Vp = 30 km/godz.
- dopuszczalny nacisk osi na jezdnię 115kN / oś
- żywotność drogi projektowa min. 20lat

W ramach realizacji do obowiązków Wykonawcy należy również:
- sporządzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu, poprzez zakup i montaż znaków drogowych pionowych i poziomych
- oznakowanie terenu budowy, oraz drogi po realizacji- dwoma tablicami informacyjnymi o źródłach dofinansowania, zgodnie ze wzorem tablicy informacyjnej- załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1678930 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1940940 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1678930 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SMAD-KOP Dariusz Szczygieł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721837197

7.3.3) Ulica: Ząbrowo 14/3

7.3.4) Miejscowość: Lekowo

7.3.5) Kod pocztowy: 78-312

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1678930 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.